Omgevingsvergunning kappen

De gemeente wil belangrijke bomen en boomrijke straten en wijken zoveel mogelijk behouden. Daarom is soms een vergunning om te mogen kappen nodig. Ook stevig snoeien valt hier onder.

 
Duur 8 weken
Lees meer

Altijd kapvergunningvrij

U heeft géén vergunning nodig voor het kappen wanneer het gaat om:

 • Een alleenstaande boom waarvan de stam op een hoogte van 1.30 meter boven de grond een stamomtrek heeft van 65 cm of minder. Bij een alleenstaande wilg, populier, ceder, douglas, berk en fijnspar geldt een stamomtrek van 95 cm of minder. Meet bij meerstammigheid (een boom met meerdere stammen) de dikste stam. Dit geldt niet voor een boom die is ingeplant op grond van herplantplicht of een bijzondere boom, het kappen van deze bomen is vergunningplichtig. 
 • Wegbeplanting en beplantingen op 1 rij op of langs landbouwgronden, als deze bestaan uit populieren of wilgen. Let op: voor wilgen die zijn geknot geldt dit niet, voor knotwilgen moet u wél een vergunning aanvragen. Wanneer de rijbeplanting in totaal 20 bomen of meer omvat moet u een melding doen bij de provincie Gelderland
  • vruchtbomen en windschermen om boomgaarden;
  • fijnsparren, niet ouder dan twaalf jaar, bestemd om te dienen als kerstbomen en geteeld op daarvoor in het bijzonder bestemde terreinen;
  • kweekgoed;
  • Bomen die moet worden geveld in het kader van de Plantenziektenwet of in het kader van een aanschrijving of last van het bevoegd gezag;
  • Hakhout als periodieke onderhoudsmaatregel 
  • Dunning: dat wil zeggen velling, die uitsluitend als een verzorgingsmaatregel van de overblijvende houtopstand moet worden beschouwd, om groei te bevorderen;Bedrijfsmatig kweekgoed:

Als u twijfelt of u voldoet aan bovenstaande criteria kunt u contact opnemen met het Omgevingsloket.

Kaart kapvergunningplicht

Naast bovenstaande criteria zijn er gebieden aangewezen waar het kappen van bomen vergunningvrij is. Op de kaart kapvergunningenplicht kunt u zien of er een vergunning nodig is of niet. In de witte gebieden heeft u géén vergunning nodig. Dit geldt niet voor de bijzondere bomen die ook op die kaart zijn aangegeven.

In de overige gebieden geldt een vergunningenplicht.
Voorbeeld: dan is een alleenstaande boom, met een max stamomtrek van 65 cm op 1.30 m hoogte (als het een wilg is, mag die zelfs 95 cm stamomtrek hebben), ook in een blauw gebied, NIET vergunningplichtig. Tenzij het een bijzondere boom is , die op de kaart is aangegeven.

Als blijkt dat u een vergunning nodig heeft, dan maken we onderscheid tussen kappen binnen óf buiten de bebouwde-kom-grens. Dit is terug te vinden door de verschillende kleuren op de kaart kapvergunningenplicht.

Stap 2a: Kappen binnen de bebouwde kom (vergunningsplicht Apeldoorn APV)

Binnen de bebouwde-kom-grens geldt de APV en dient u een omgevingsvergunning kappen aan te vragen bij de gemeente Apeldoorn.

Stap 2 b: Kappen buiten de bebouwde kom (meldingsplicht provincie of vergunningsplicht Apeldoorn APV)

Buiten de bebouwde-kom-grens is óf een meldingsplicht bij de Provincie óf een vergunningsplicht bij de gemeente Apeldoorn van toepassing. Zie de kaart kapvergunningenplicht.

Meldingsplicht provincie

In de volgende gevallen is de provincie Gelderland het bevoegd gezag en dient u bij hen een melding kappen te doen in het kader van de Wet natuurbescherming:

 • bomen en bosjes buiten de bebouwde-kom-grens én
 • de boom/bomen maken onderdeel uit van een groter bos -groter dan 10 are (=1000 m2) óf
 • de boom/bomen maken onderdeel uit van een bomenrij(en) bestaande uit 20 bomen of meer.

Dit geldt dus ook voor het kappen van één boom, als die boom onderdeel uitmaakt van zo’n groot bos of bomenrij. De provincie zal een herplantplicht opleggen.

Vergunningplicht bij de gemeente

Geldt geen meldingsplicht bij de provincie, dan is er een vergunningplicht bij de gemeente. In een tuin of erf geldt altijd een vergunningplicht bij de gemeente.

Ontheffing Wet natuurbescherming, ontheffing beschermde diersoorten  en hun verblijfplaats

U mag alleen een boom kappen wanneer u er zeker van bent dat zich daarin geen nest of vaste verblijfplaats (zoals bijv in boomholtes) van dieren (o.a. vogels) bevindt. Dit is ongeacht of u een vergunning (nodig) heeft. Bescherming van dieren en hun verblijfplaats is bepaald in de Wet Natuurbescherming.

Het broedseizoen van (zang)vogels is vooral tussen 15 maart en 15 juli, in die periode kunt u daarom beter niet kappen. Maar ook buiten deze periode kunnen er vogels broeden in de boom. Controleer voor het kappen daarom altijd of er nesten aanwezig zijn en of deze definitief verlaten zijn. Het kan ook zijn dat vogels of andere dieren zoals uilen, eekhoorns, vliegend hert en vleermuizen het hele jaar in bomen verblijven of elk jaar terugkomen. In dat geval, mag u de boom niet kappen zonder vooraf toestemming te krijgen van de provincie Gelderland.

Hiervoor dient u een ‘ontheffing beschermde diersoorten’ aan te vragen. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de provincie Gelderland. Wij adviseren u om eerst deze ontheffing aan te vragen voordat u een omgevingsvergunning voor het kappen indient. Hiermee voorkomt u onnodige vertraging of extra kosten.

Vergunningen

Bestemmingsplan

Het kan zijn dat er een verbodsbepaling op kappen in het bestemmingsplan is opgenomen en dat alleen mag worden gekapt indien een “omgevingsvergunning aanleggen” is verleend. Dit komt vooral voor bij bijzondere karakteristieke bomen of in groenbestemmingen. Deze “omgevingsvergunning aanleggen” heeft u dan tezamen met de kapvergunning of melding provincie nodig. U kunt zelf de voorschriften uit het bestemmingsplan inzien om te bekijken of dat in uw geval van toepassing is.

Bouwen, Inrit

Het kan zijn dat u een boom wilt kappen, omdat u wilt gaan bouwen en daarvoor een omgevingsvergunning bouwen nodig heeft. Of dat u een boom wilt kappen, om een inrit te maken en u ook een inritvergunning nodig heeft. Indien u ook één of meerdere van bovenstaande vergunningen nodig heeft, is het verstandig deze tegelijk met de aanvraag kappen aan te vragen, zodat dit in samenhang beoordeeld kan worden.

Het indienen van een omgevingsvergunning voor kappen kan op 2 manieren:

 1. Online: Het indienen van deze omgevingsvergunning doet u bij voorkeur online via het Omgevingsloket (DigiD of eHerkenning benodigd)
 2. Schriftelijk: U kunt eventueel ook een papieren aanvraag samenstellen via het Omgevingsloket en deze versturen naar Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn.

U dient het aanvraagformulier volledig in te vullen. Ook de reden waarom u de boom/bomen wilt kappen dient u aan te geven op het aanvraagformulier. Zowel een digitale aanvraag als een papieren aanvraag dient u te voorzien van alle benodigde bijlagen, waaruit duidelijk blijkt waar de aanvraag precies over gaat.

Let op: bij een aanvraag voor het kappen van een boom kunt u geen conceptaanvraag indienen.

Voor een aanvraag omgevingsvergunning kappen dient u de volgende bijlagen aan te leveren:

 • Situatietekening (1:500/1:1000), waarop duidelijk de positie is aangegeven van de boom/bomen die u wilt kappen. Als er meerdere bomen op de aangegeven locatie staan dient u duidelijk aan te geven welke bomen u wel en welke u niet wilt kappen. Ook moet u op de tekening aangeven om welke soort boom het gaat en wat de omtrek van de boom (bomen) is gemeten op een hoogte van 1,30 meter boven de grond.
 • Geef op de situatietekening ook aan of u gaat herplanten. Zo ja, waar en welk soort.
 • Foto’s die duidelijk weergeven hoe de hele boom/bomen eruit zien die u wilt kappen. Bij meerdere bomen kunt u dit verduidelijken door de te kappen boom/bomen te voorzien van een lintje, zodat wij goed kunnen zien welke boom u wel/niet wilt kappen.

Soms nodig:

 • Het kappen van uw boom(bomen) mag geen negatieve effecten hebben op andere bomen in de directe nabijheid. Soms moet daarom een BomenEffectAnalyse aangeleverd worden, waarin de gevolgen van de kap voor de overige bomen omschreven zijn en waarin zo nodig maatregelen worden voorgesteld. Een BEA moet worden opgesteld door een deskundige.

Als u het aanvraagformulier niet volledig invoert en/of niet de benodigde bijlagen toevoegt, kunnen wij uw aanvraag helaas niet in behandeling nemen.

Als u geen eigenaar bent van het perceel waar de boom (bomen) staat, dan moet u een verklaring  van de eigenaar voorzien van zijn handtekening meesturen. Uit de verklaring moet blijken dat de eigenaar akkoord is met het kappen.

Beoordeling aanvraag

Om te beoordelen of de boom/bomen wel of niet gekapt mogen worden, zal de bomenspecialist van de gemeente bij u ter plaatse komen kijken en daarbij uw perceel betreden. Wij adviseren u om de te kappen boom/bomen te markeren met een goed zichtbaar lintje om de boomstam, zodat er geen misverstand kan zijn over welke boom/bomen het gaat. 

De behandelingstijd voor een aanvraag omgevingsvergunning is 8 weken. De gemeente kan deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen. In deze tijd zal de bomenspecialist ter plaatse de situatie bekijken en beoordelen.

Apeldoorn is een groene gemeente en dat willen we graag zo houden. Daarom geldt bij kapaanvragen het ‘nee, tenzij’ principe. Kapvergunningen worden alleen verleend als daar een goede reden voor is. Bij de beoordeling zal een belangenafweging gemaakt worden tussen het algemene belang van het behoud van bomen en uw belang om de boom te kappen. Het is daarom belangrijk in uw aanvraag duidelijk aan te geven waarom u de boom(bomen) wilt kappen.

Uw aanvraag kan leiden tot een vergunning. Hieraan kunnen voorwaarden worden gekoppeld, zoals een herplantplicht. Ook kan het zijn dat de aanvraag wordt geweigerd, de redenen zullen in de beschikking worden uitgelegd.

Inwerking treding

Wanneer een omgevingsvergunning voor kappen is verleend, mag u hier niet direct gebruik van maken. De mogelijkheid bestaat dat belanghebbenden, bijvoorbeeld omwonenden, bezwaar maken tegen de afgegeven vergunning voor kappen. Om te voorkomen dat er onomkeerbare gevolgen ontstaan treedt de vergunning pas na afloop van de bezwarentermijn in werking. U moet daarom na publicatie 6 weken wachten met de kap.

Dit geldt ook bij een meldingsplicht bij de provincie.

Bijzondere bomen

Sommige bomen in Apeldoorn zijn dusdanig waardevol dat deze zijn aangemerkt als bijzondere bomen. Op de kaart kapvergunningplicht is te zien welke bomen dit zijn. Voor deze bijzondere bomen wordt normaal gesproken geen vergunning voor kappen afgegeven. Alleen als er sprake is van een ernstige bedreiging van de openbare veiligheid, noodtoestand of andere uitzonderlijke situatie kan een aanvraag mogelijk leiden tot een positief besluit.

Gevaarlijke situatie

Soms kunnen burgemeester en wethouders toestemming geven tot direct kappen. Dit kan alleen als er sprake is van een gevaarlijke situatie of een vergelijkbaar spoedeisend belang.

De kosten voor het aanvragen van een vergunning voor kappen zijn afhankelijk van de totale stamomtrek en van het aantal bomen.

 • Voor het kappen van 1 boom: minimaal € 36,70 tot maximaal € 65,90, afhankelijk van de stamomtrek op 1.30 meter hoogte. 
 • Voor het kappen van meerdere bomen: maximaal € 180,59, afhankelijk van alle stamomtrekken op 1.30 meter hoogte bij elkaar opgeteld.

Let op: de kosten zijn leges die gelden voor het behandelen van de aanvraag. Ook in het geval dat de vergunning wordt geweigerd bent u de kosten verschuldigd.

Op 1 januari 2024 gaat de Omgevingswet in. Dat betekent dat er andere regels gaan gelden voor veranderingen in de leefomgeving.Bijvoorbeeld voor een aanvraag omgevingsvergunning of een aanvraag voor het wijzigen van het bestemmingsplan (straks omgevingsplan).

 Neem daarom contact op met uw architect, adviseur of contactpersoon bij de gemeente en laat u goed informeren wat de Omgevingswet voor uw plan betekent. In sommige gevallen is het verstandig om te wachten op de Omgevingswet, in andere gevallen juist niet.

Lees meer over de Omgevingswet en de overgangsperiode tot 1 januari.

Uw Reactie
Uw Reactie