Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Zevenhuizen/Zuidbroek

09-12-2020

Op deze pagina vindt u informatie over de verkeersontsluiting Zevenhuizen – Zuidbroek. Eerder heeft het college besloten om drie hoofdentrees voor de wijk te realiseren. Daarnaast om maatregelen te treffen om doorgaand verkeer door de wijk te voorkomen.

Mijn Apeldoorn

Wat houdt de oplossing in?

Het creëren van drie hoofdentrees (‘voordeuren’) voor de wijk Zevenhuizen Zuidbroek:

 • Eerste hoofdentree is via de Laan van de Leeuw (vanaf de Oost Veluweweg). Dit is een bestaande weg maar moet wel meer herkenbaarheid krijgen als ‘voordeur’ naar de woonwijk.
 • Tweede hoofdentree is voor het toekomstige wijkdeel De Wellen gepland vanaf de Deventerstraat. Met het verder ontwikkelen van dit wijkdeel wordt de verkeersontsluiting vanaf de Deventerstraat meegenomen.
 • Derde hoofdentree is via de Sluisoordlaan (vanaf de Laan van Zevenhuizen), langs winkelcentrum Anklaar, via de Anklaarseweg naar de busbaan tot aan de Laan van de Charleston nabij het Kristal. We passen de wegen aan zodat ze herkenbaar zijn als hoofdentree en om het auto,- en fietsverkeer goed af te kunnen wikkelen.

Maatregelen tegen sluipverkeer

Op de Laan van Zevenhuizen is een groene golf ingesteld waardoor het autoverkeer via de hoofdwegenstructuur goed en vlot verschillende bestemmingen (woonwijken en bedrijvenparken) kan bereiken.

Daarnaast zijn er extra maatregelen gepland om doorgaand (sluip)verkeer door de wijk tegen te gaan:

 1. Gedeeltelijke afsluiting van de Laan van de Dierenriem, op de grens tussen het woongebied en het bedrijvenpark Apeldoorn Noord, op maandag t/m zaterdag van 06.00 - 08.00 uur en 16.00 - 18.00 uur.
  Toelichting: deze afsluiting is vooral bedoeld om werkverkeer met de bestemming Apeldoorn Noord via de Laan van Zevenhuizen te laten rijden en niet door de wijk. We gaan de afsluiting vormgeven met automatisch beweegbare palen, bebording en bijbehorende verkeerslichten, zoals die nu in de busbaan staan. Hulpdiensten kunnen de palen op afstand bedienen, om deze in geval van nood te passeren. Overdag zijn de bedrijven vanuit de wijk bereikbaar.
  Hoe gaat de afsluiting van de Laan van de Dierenriem eruit zien?
 2. Sluiten van de Anklaarseweg, tussen de Symfoniestraat en de Pythagorasstraat, voor gemotoriseerd verkeer.
  Toelichting: Deze afsluiting is vooral bedoeld om de route naar de wijk Zuidbroek via de hoofdentree te markeren. De afsluiting wordt vormgegeven door palen, bebording en een wegversmalling. Hulpdiensten en strooiwagens kunnen de afsluiting passeren door de palen te laten zakken.
  Hoe gaat de afsluiting van de Anklaarseweg eruit zien?
 3. De busbaan en de aansluiting daarvan op de Anklaarseweg gaan veranderen; de busbaan wordt een weg waar iedereen gebruik van kan maken. Ten opzichte van de huidige situatie leggen we extra fietspaden in de berm van de weg aan. De fietsers kunnen vanaf de Sluisoordlaan met voorrang de Anklaarseweg oversteken en langs de busbaan fietsen. Aan de weg zelf wordt niets veranderd, het verschil is met name dat auto’s straks ook van deze rijstrook gebruik kunnen maken. Hoe komt de busbaan eruit te zien?

Distelvlinderlaan

We hebben besloten géén verkeersmaatregel te nemen of afsluiting te realiseren op de Distelvlinderlaan. Met de hierboven genoemde maatregelen, en de groene golf op de Laan van Zevenhuizen, is het risico op sluipverkeer via de Distelvlinderlaan erg klein. Bovendien zou met een afsluiting op de Distelvlinderlaan een zeer onduidelijke verkeerssituatie rond Het Kristal ontstaan. Natuurlijk gaan we wel een vinger aan de pols houden hoe het in de praktijk gaat lopen.

Vervolg

Wat moest er gebeuren?
Om het plan uit te kunnen voeren, moeten we verschillende procedures doorlopen: het nemen van verkeersbesluiten, het verlenen van vergunningen en het aanpassen van het bestemmingsplan. Deze trajecten hebben verschillende doorlooptijden. Daarom heeft de gemeenteraad in december 2018 besloten om deze trajecten gebundeld op te pakken.

Wat gebeurt er nu?
Rond de zomer van 2019 waren de voorstellen klaar en in het najaar vond de inzage plaats en organiseerden we een inloopbijeenkomst. Tot en met 2 januari 2020 waren de voorstellen in te zien en konden belanghebbenden hun mening over de voorstellen geven, door een zienswijze in te dienen. Zo’n 330 mensen maakten van deze mogelijkheid gebruik. Het goed beoordelen en verwerken van honderden zienswijzen kost sowieso de nodige tijd. Omdat we zorgvuldig bekijken of de reacties aanleiding zijn om de voorstellen aan te passen. Dit proces loopt nog, ook omdat er helaas wat vertraging is ontstaan door de coronacrisis en het feit dat capaciteit is ingezet op andere processen.

Daarbij komt dat naast het beoordelen en behandelen van alle zienswijzen er ook aanvullend onderzoek nodig is naar stikstof, omdat de regelgeving daarover in de loop van de tijd is gewijzigd. In de tussentijd checken we de overige onderzoeken die gedaan zijn op actualiteit, waarmee we ook tegemoet komen aan bepaalde inspraakreacties waarin vragen gesteld werden over hoe actueel die onderzoeksgegevens (uit 2016) nog zijn.

In die onderzoeken is in 2016 wel rekening gehouden met het toenemende verkeersaanbod, de check die we doen is of de aannames die toen gedaan zijn met de kennis van nu allemaal nog kloppen. 

Planning
De resultaten van alle onderzoeken zijn inmiddels bekend. Bij één onderdeel, namelijk het stikstofonderzoek, is sprake van een geringe overschrijding die wettelijk niet is toegestaan. Over het onderwerp stikstof wordt daarom nu nader onderzoek uitgevoerd dat we na afronding met het bevoegde gezag op dit onderwerp (de provincie) zullen bespreken.

De zienswijzen gaan over meer zaken dan alleen de onderzoeken, maar wij beantwoorden alle zienswijzen wel gelijktijdig, via een zogenaamde ‘zienswijzennota’ die ook aan het college wordt voorgelegd. Hierin gaan we in op de zienswijzen die binnen gekomen zijn en wat onze reactie er op is en/of wat we met reacties hebben gedaan. Deze nota kunnen wij helaas pas afronden na het afronden van alle onderzoeken.

Het aanvullende stikstofonderzoek is naar verwachting in januari 2021 afgerond. Op basis van dit onderzoek kan dan, als de provincie ermee instemt, een vergunning worden verleend die onderdeel is van de procedure. Pas daarna kan het college van burgemeester en wethouders een besluit nemen over alle maatregelen en de zienswijzennota.
Alle mensen die een zienswijze hebben ingediend zijn per brief geïnformeerd over deze planning. 

Heeft u nog vragen?

We hebben de veelgestelde vragen voor u op een rijtje gezet. Ook kunt u bellen met het gemeentenummer 14 055 (menukeuze 6), of een mail sturen naar zevenhuizenzuidbroek@apeldoorn.nl. • Totaaloverzicht verkeersmaatregelenBekijk een grotere versie