Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Aardgasvrije wijken

10-03-2020

In 2030 gaat de aardgaskraan in Groningen dicht en uiterlijk in 2050 gaat Nederland stoppen met het gebruik van aardgas. Dat betekent dat we zonder aardgas gaan koken en verwarmen. Afsluiting van het aardgas zal niet van vandaag op morgen gebeuren, maar de gemeente Apeldoorn bereidt zich samen met woningcorporaties, netwerkbedrijf Liander, bedrijven en bewoners in verschillende wijken wel alvast voor.

Mijn Apeldoorn

Aardgasvrije wijken

In 2030 gaat de aardgaskraan in Groningen dicht en uiterlijk in 2050 gaat Nederland stoppen met het gebruik van aardgas. Dat betekent dat we op andere manieren moeten gaan koken en onze huizen en gebouwen verwarmen. Dat lijkt ver weg, maar deze ingrijpende verandering vraagt om een goede voorbereiding.

Er zijn op dit moment nog veel onzekerheden rondom het aardgasvrij maken van woningen en wijken. In overleg met bewoners en andere betrokkenen gaat de gemeente de komende jaren bepalen wanneer in de verschillende wijken de aardgaskraan dicht kan, en op welke manier woningen dan verwarmd gaan worden.

De weg naar aardgasvrij

De gemeente stelt in 2021 eerst een Transitievisie Warmte op. Daarin staat beschreven welke alternatieven voor aardgas in Apeldoorn kansrijk zijn, in welke volgorde de wijken en dorpen van het aardgas afgaan, in welk tempo dat kan en hoe de gemeente dat, samen met partners en inwoners, gaat aanpakken. De gemeenteraad beslist uiteindelijk over de Tansitievisie en ook over de uitvoeringsplannen op wijkniveau, die na 2021 volgen. . Deze uitvoeringsplannen geven bewoners meer duidelijkheid over het exacte proces in hun wijk en wat dit voor hun eigen woning betekent. Afsluiting van het aardgas zal niet van vandaag op morgen gebeuren: bewoners, bedrijven en het netwerkbedrijf Liander krijgen ruim de tijd om zich op deze veranderingen voor te bereiden.

Stappen gezet

In de periode tot aan 2020 heeft de gemeente al enkele stappen gezet om de overgang naar aardgasvrij voor te bereiden. Zoals het benoemen van vier Wijken van de Toekomst en het uitvoeren van onderzoek.

Wijken van de Toekomst

In vier ‘Wijken van de Toekomst’ onderzoekt de gemeente nu alvast in de praktijk hoe de wijk of dorp het beste van het aardgas af zou kunnen gaan. Dat doet zij samen met samen bewoners, woningcorporaties, netbeheerder en overige belanghebbenden.

Het gaat om:

  • Het dorp Loenen
  • De wijk de Parken
  • De wijk Kerschoten/ De Naald.
  • De wijk de Maten

Er is gekozen voor deze gebieden omdat er in Loenen, de Parken en in Kerschoten/de Naald al initiatieven zijn vanuit het gebied zelf, bijvoorbeeld van actieve bewoners. In Loenen trekt een bewonersinitiatief bijvoorbeeld het onderzoek. En in de wijk de Parken neemt de energiecoöperatie deA het initiatief samen met de wijkraad. Gezien de omvang van de Maten wil de gemeente in deze wijk zelf een voortrekkersrol vervullen.

Woont u in een van bovenstaande wijken van de toekomst en wilt u graag meedenken en meedoen met de duurzame warmteoplossingen in uw wijk? Stuur dan een mail aan energiek@apeldoorn.nl. Wij zorgen dat u in contact komt met de juiste perso(o)nen in uw wijk of dorp.

Onderzoeken

Naast het benoemen van de ‘wijken van de toekomst’ heeft de gemeente het adviesbureau CE Delft in 2018 opdracht gegeven voor een onderzoek. CE Delft onderzocht welke duurzame verwarmingsalternatieven per buurt mogelijk zijn en tegen welke kosten.

In 2020 heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) een vergelijkbaar onderzoek uitgevoerd voor alle 16.000 buurten in Nederland. Het Expertise warmte Centrum heeft informatie over de 95 Apeldoornse buurten. Bij het opstellen van de Transitievisie Warmte zal de gemeente gebruik maken van de gegevens van het PBL.

Uit de onderzoeken en analyses blijkt dat er nog veel te kiezen valt. Elke oplossing kent voordelen en nadelen. Het kiezen van de best passende oplossing per wijk gebeurt in samenspraak met bewoners, netbeheerder, woningcorporaties en andere belanghebbenden.

Wat kunt u zelf doen?

U hoeft niet te wachten tot uw wijk van het aardgas af gaat om toch alvast met uw woning aan de slag te gaan. In veel gevallen levert dat u ook direct meer comfort op en een lagere energierekening! U kunt nu al zogenaamde “geen-spijt maatregelen” (laten) uitvoeren, zoals besparen, isoleren, ventileren en zonnepanelen plaatsen. Dat zijn maatregelen waarvan u geen spijt krijgt, ongeacht de keuzes die voor uw wijk nog volgen in de toekomst. Ook kunt u voor voorbeelden, tips en informatie terecht bij Energiek Apeldoorn. Hier kunt u hier kosteloos een afspraak maken met een energiecoach of energieadviseur en vindt u meer over financiële regelingen die u helpen bij het energiezuiniger maken van uw woning