Wat zoekt u:

Welstandsbeleid

Wilt u (ver)bouwen, renoveren of een reclame-uiting plaatsen? Dan hebt u vaak een omgevingsvergunning voor bouwen nodig. In veel gevallen zijn bouwplannen vergunningsvrij. Bij het omgevingsloket van de rijksoverheid kunt u zien of u een omgevingsvergunning nodig heeft. Als u voor uw verbouwing geen vergunning nodig hebt, dan gelden er ook geen welstandsregels. Bij een vergunningsvrij bouwwerk vindt u in de welstandscheck ook achtergrondinformatie, inspiratie en tips voor vergunningsvrije bouwwerken.

Check hier welstandscriteria

 • Wilt u (ver)bouwen, renoveren of een reclame-uiting plaatsen? Dan hebt u vaak een omgevingsvergunning voor bouwen nodig. Als u een omgevingsvergunning voor bouwen nodig hebt, dan adviseert de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) op welstandaspecten. 
    
  U kunt achterhalen of u een vergunning nodig hebt door ’check hier welstandscriteria’ te doorlopen. De check leidt u daarvoor door naar het omgevingsloket van de rijksoverheid.

  Stap 1 Vergunningvrije bouwwerken

  Voor vergunningsvrije bouwwerken vindt u onder ‘welstandscheck’ achtergrondinformatie, inspiratie en tips voor uw bouwwerk.

  Stap 2 Bestemmingsplan

  Bij bouwwerken die vergunningplichtig zijn is in het bestemmingsplan te lezen óf deze gebouwd mogen worden en zo ja wáár deze mogen worden geplaatst en wat de afmetingen maximaal mogen zijn. De bestemmingsplantoets gaat altijd vooraf aan de welstandsbeoordeling en is leidend.
  Om te zien of uw bouwplan past binnen het geldende bestemmingsplan raden wij u aan te kijken op www.ruimtelijkeplannen.nl.

  Stap 3 Veelvoorkomend bouwwerk

  Voor veelvoorkomende bouwwerken (bijgebouwen, aanbouwen, dakkapellen, reclame-uitingen etc.) zijn heldere criteria opgenomen. Zo kunt u direct zien of uw bouwplan voldoet aan de eisen van welstand. U vindt de criteria in de ‘welstandscheck’.

  Stap 4 Specifiek bouwwerk

  Voor verbouwingen, die niet passen in de veelvoorkomende bouwwerken en voor grotere bouwwerken zijn er te veel verschillende situaties om op voorhand precies te kunnen aangeven wat wel en niet mag. Daarom zijn er voor dit soort plannen per wijk/dorp/gebied doelstellingen opgenomen waarin uw aanvraag moet passen. U vindt de doelstellingen onder ‘welstandscheck’.
   
   Meer informatie over het aanvragen van een omgevingsvergunning vindt u op de pagina (ver)bouwen en milieu.


   

 • In veel gevallen zijn bouwplannen vergunningsvrij. Bij het omgevingsloket van de rijksoverheid kunt u zien of u een omgevingsvergunning nodig heeft.

 • Ook als u geen omgevingsvergunning nodig heeft wil de gemeente u helpen om uw bouwplannen zo goed mogelijk passend te laten zijn in de omgeving. Hiervoor zijn de ‘kookboeken’ (kookboek voor de stad, de dorpen (Deel 1) en (Deel 2) en het landschap (Deel 1) (Deel 2) (Deel 3)) bedoeld. Hierin vindt u achtergrondinformatie over het gebied waarin u woont of werkt en met goede voorbeelden voor verbouwingen. We raden u aan om de tips en aanbevelingen uit de Kookboeken te gebruiken bij het ontwerpen van uw bouwwerk. Dat is echter niet verplicht.

  Naast de Kookboeken is er voor de geïnteresseerde lezer ook veel achtergrondinformatie te vinden in de ““Structuurvisie 2030, Buitenstad Apeldoorn biedt ruimte” (pdf, 744 kB)” en in beeldkwaliteitsplannen en cultuurhistorische analyses, die voor veel gebieden van de gemeente ook op deze website te vinden zijn.

 • In Apeldoorn adviseert de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) of aanvragen voor omgevings(bouw)vergunningen voldoen aan ‘redelijke eisen van welstand’. De Welstandsnota 2017 - 2020 ‘Aantrekkelijk Apeldoorn”, is voor die advisering het kader. De CRK bestaat uit onafhankelijke deskundigen in architectuur, stedebouw, landschap, cultuurhistorie en archeologie. Er zijn ook twee inwoners van Apeldoorn lid van de CRK.

  Het CRK advies gaat naar het college van burgemeester en wethouders. Het college beslist dan of een omgevingsvergunning wordt afgegeven. Een positief advies van de CRK is een voorwaarde voor het verlenen van een omgevingsvergunning.

  Soms heeft de CRK vragen over de plannen of ziet de CRK andere oplossingsmogelijkheden. De CRK kan u dan uitnodigen voor een gesprek. U vindt in de ‘welstandscheck ook een lijst met de gespreksonderwerpen,  waaraan in zo’n gesprek aandacht kan worden besteed. Voor monumenten gelden afzonderlijke gespreksonderwerpen monumenten.

  De vergaderingen van de CRK zijn openbaar toegankelijk.

  Jaarverslag ruimtelijke kwaliteit

  Beeldkwaliteitsplannen ontwikkelingsgebieden

  ‘De doelstellingen uit de welstandsnota zijn gericht op bouw en verbouwingen in de bestaande stad/ dorp of buitengebied. Ter inspiratie (niet verplicht) zijn er ook vaak beeldkwaliteitsplannen met achtergrondinformatie over het desbetreffende gebied bij de ‘welstandscheck’ opgenomen.

  Ten behoeve van een nieuwe ontwikkeling van een heel gebied, zoals bijvoorbeeld Zuidbroek of Zonnehoeve, is meestal een beeldkwaliteitsplan opgesteld, dat anders van opzet is. Deze ontwikkelgerichte beeldkwaliteitsplannen beschrijven het ontwerp van het nieuwe ontwikkelgebied en bevatten de stedenbouwkundige criteria (verplicht), die nodig zijn om het nieuwe gebied te kunnen ontwikkelen. In deze ontwikkelgebieden vervangt, indien er een beeldkwaliteitsplan is vastgesteld, het beeldkwaliteitsplan de welstandsnota.
  Deze door de gemeenteraad vastgestelde beeldkwaliteitsplannen vindt u hieronder:

 • Het onderhouden, restaureren, verduurzamen en aanpassen van een gebouw met cultuurhistorische waarde vraagt om specifieke kennis en vaardigheden. Het ontwerpen en uitvoeren van werkzaamheden aan een monument kan het beste gedaan worden door specialisten die hierin ervaren zijn. De gemeente kan u ook daarin ondersteunen.

  Voor vergunningsvrij bouwen bij monumenten, in beschermde stads- en dorpsgezichten, cultuurhistorisch waardevolle gebieden of rijksbeschermde buitenplaatsen gelden soms andere regels. Met het doorlopen van de ‘welstandscheck’ kunt u onder zien of u in een pand met een cultuurhistorische waarde woont of werkt en welke doelstellingen per wijk/ dorp of gebied er gelden.

  De gespreksonderwerpen monumenten kunnen worden gebruikt wanneer u een plan tot verbouwing van een monument bespreekt bij de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit.

   

  Het onderhouden, restaureren, verduurzamen en aanpassen van een gebouw met cultuurhistorische waarde vraagt om specifieke kennis en vaardigheden. Het ontwerpen en uitvoeren van werkzaamheden aan een monument kan het beste gedaan worden door specialisten die hierin ervaren zijn. De gemeente kan u ook daarin ondersteunen.
  Voor vergunningsvrij bouwen bij monumenten, in beschermde stads- en dorpsgezichten, cultuurhistorisch waardevolle gebieden of rijksbeschermde buitenplaatsen gelden soms andere regels. Met het doorlopen van de ‘welstandscheck’ kunt u onder zien of u in een pand met een cultuurhistorische waarde woont of werkt en welke doelstellingen per wijk/ dorp of gebied er gelden.
   
  De gespreksonderwerpen monumenten kunnen worden gebruikt wanneer u een plan tot verbouwing van een monument bespreekt bij de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit.
  Het onderhouden, restaureren, verduurzamen en aanpassen van een gebouw met cultuurhistorische waarde vraagt om specifieke kennis en vaardigheden. Voor vergunningsvrij bouwen bij monumenten, in beschermde stads- en dorpsgezichten, cultuurhistorisch waardevolle gebieden of rijksbeschermde buitenplaatsen gelden soms andere regels. U kunt onder check hier welstandscriteria checken of u in een pand met een cultuurhistorische waarde woont of werkt en welke doelstellingen er gelden.
    
  Het ontwerpen en uitvoeren van werkzaamheden aan een monument kan het beste gedaan worden door specialisten die hierin ervaren zijn. De gemeente kan u ook daarin ondersteunen. De gespreksonderwerpen monumenten kunnen worden gebruikt wanneer u een plan tot verbouwing van een monument bespreekt bij de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit.

 • Voor algemene informatie uit de kookboeken over het landschap, de dorpen of de stad kunt u de inleidende hoofdstukken downloaden:

  Bij het bouwen of verbouwen zijn er diverse mogelijkheden om energie te besparen of een steentje bij te dragen aan een beter milieu. Informatie hierover vindt u op de volgende website: