Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Overige besluiten van 2019 week 45 (4 november tot en met 8 november)

B en W-besluiten van 2019 week 45 (4 november tot en met 8 november)

Mijn Apeldoorn

Overige besluiten van Burgemeester en Wethouders, gemeente Apeldoorn

Periode: maandag 4 november tot en met vrijdag 8 november 2019, week 45

Activering en inkomen

Verordening Cliëntenparticipatie Sociaal Domein Apeldoorn en Regeling Adviesraad Sociaal Domein Apeldoorn
Voorstel eenheid Activering en Inkomen en eenheid Jeugd, Zorg en Welzijn:
1. De gemeenteraad voorstellen de gewijzigde Verordening Cliëntenparticipatie Sociaal Domein Apeldoorn vast te stellen;
2. De Regeling Adviesraad Sociaal Domein Apeldoorn vaststellen onder voorbehoud van vaststelling door de gemeenteraad van de gewijzigde Verordening Cliëntenparticipatie Sociaal Domein Apeldoorn;
3. Het instellen van een Overgangsraad Sociaal Domein voor het eerste kwartaal van 2020;
4. Het opstarten van de wervings- en sollicitatieprocedure voor de voorzitter van de Overgangsraad Sociaal Domein en Adviesraad Sociaal Domein;
5. De voorzitter de taak geven om in overleg met de Overgangsraad Sociaal Domein voorbereidingen te treffen met betrekking tot de overgang naar de Adviesraad Sociaal Domein
Registratienummer: 2019-08641

Verlenging Kaderstelling Schuldhulpverlening

Voorstel eenheid Activering & Inkomen:
1. Het presidium verzoeken om het voorstel voor verlenging van de Kadernotitie Schuldhulpverlening 2016-2019 voor maximaal twee jaren, ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden (raadsvoorstel en -besluit bijgevoegd).
Registratienummer: 2019-087844

Verordening Cliëntenparticipatie Sociaal Domein Apeldoorn en Regeling Adviesraad Sociaal Domein Apeldoorn

Voorstel eenheid Activering en Inkomen en eenheid Jeugd, Zorg en Welzijn:
1. De gemeenteraad voorstellen de gewijzigde Verordening Cliëntenparticipatie Sociaal Domein Apeldoorn vast te stellen;
2. De Regeling Adviesraad Sociaal Domein Apeldoorn vaststellen onder voorbehoud van vaststelling door de gemeenteraad van de gewijzigde Verordening Cliëntenparticipatie Sociaal Domein Apeldoorn;
3. Het instellen van een Overgangsraad Sociaal Domein voor het eerste kwartaal van 2020;
4. Het opstarten van de wervings- en sollicitatieprocedure voor de voorzitter van de Overgangsraad Sociaal Domein en Adviesraad Sociaal Domein;
5. De voorzitter de taak geven om in overleg met de Overgangsraad Sociaal Domein voorbereidingen te treffen met betrekking tot de overgang naar de Adviesraad Sociaal Domein
Registratienummer: 2019-086412

Financiën en Control

Fiscaal beleidsplan voor het Horizontaal Toezicht
Voorstel eenheid Financiën:
Aansluitend op het getekende convenant ‘Horizontaal Toezicht’ met de Belastingdienst vragen wij:
1. Het college in te stemmen met het voorliggende fiscaal beleidsplan;
2. Het fiscaal beleidsplan ter kennisname aan te bieden aan de raad.
Registratienummer: 2019-085474

Jeugd, Zorg en Welzijn

Aanpassingen raamovereenkomst Jeugd, Wmo en MO/BW voor 2020
Voorstel eenheid Jeugd, Zorg en Welzijn:
1. Instemmen met de voorgestelde inhoudelijke wijzigingen van het zorgproductenboek;
2. Instemmen met de aanpassing van het administratieprotocol waarin de landelijke afspraken zijn verwerkt, als ook de boeteclausule voor te late declaratie;
3. Instemmen met de aanpassing van de productcodetabel waarin de indexatie van de tarieven is verwerkt.
4. Dit besluit ter kennis te brengen van de gemeenteraad.
Registratienummer: 2019-085638

Projecten, Vastgoed en Grond

Aanvraag vaststellen van het Lichtplan binnenstad Apeldoorn
Voorstel eenheid Projecten Vastgoed en Grond
Voorstel programma Binnenstad:
1. Kennisnemen van het Lichtplan, opgesteld vanuit het programma Binnenstad en in samenwerking met een externe klankbordgroep.
2. Vaststellen van het Lichtplan, een plan dat richting geeft aan de straat- en sfeerverlichting voor de komende jaren in Apeldoorn, specifiek voor de binnenstad en de lijn van station tot aan Paleis het Loo.
3. Vaststellen van de Uitvoeringsagenda, als bijlagen van het Lichtplan toegevoegd. De Uitvoeringsagenda geeft een overzicht van de concrete projecten met verlichting voor de komende jaren.
4. Kennis nemen van het vervolgproces waarin een plan van aanpak (PvA) wordt opgesteld om enkele lichtprojecten te realiseren, binnen het gereserveerde budget vanuit ‘Smart City’.
5. Het besluit ter kennisneming doorsturen naar de gemeenteraad.
Registratienummer: 2019-085323

Publiek, Ondernemen en Wijken

Actualiseren beleid speelautomatenhallen
Voorstel eenheid Publiek, Ondernemen en Wijken:
1. Instemmen met het evalueren van de Nota Gemeentelijk speelautomatenbeleid in verandering (2001), zodat het beleid in overeenstemming kan worden gebracht met de jurisprudentie omtrent schaarse vergunningen
2.  Dit besluit ter kennis te brengen van de gemeenteraad.
Registratienummer: 2019-083591

Ruimtelijke Leefomgeving

Handhavingsbeleid Wet kinderopvang voor inspraak vrijgeven
Voorstel eenheid Ruimtelijke Leefomgeving:
1. instemmen met het concept Handhavingsbeleid Wet kinderopvang, waarin de nieuwe wetgeving is verwerkt met als belangrijkste wijziging de mogelijkheid tot het aanbieden van een herstelaanbod
2. het concept beleid vrijgeven voor inspraak;
3. de houders van kinderdagverblijven, buitenschoolse opvangvoorzieningen en gastouderbureaus per brief informeren;
4. het besluit bekend maken via de gemeentesite.
Registratienummer: 2019-088244

Plan van aanpak koploper dakgebonden zonne-energie
Voorstel eenheid Ruimtelijke Leefomgeving:
1. Instemmen met het plan van aanpak ‘koploper dakgebonden zonne-energie’ dat gericht is op de realisatie van de ambitie om koploper dakgebonden zonne-energie te worden door partijen in de samenleving te betrekken en te ondersteunen.
2. Instemmen met de brief aan de Raad om hen te  informeren over de aanpak.
Registratienummer: 2019-084210 

Raadsbrief ‘concrete duurzaamheidsmaatregelen: wat doet Apeldoorn?’

Voorstel eenheid Ruimtelijke Leefomgeving:

1. Kennis te nemen van het 40 puntenplan van de stichting Urgenda.
2. De brief van u als college aan de raad vast te stellen over de inzet van Apeldoorn op concrete duurzaamheidsmaatregelen, met daarin een toelichting op:
a. de inzet met betrekking tot 40 punten, zoals benoemd door Urgenda;
b. de realisatie van groene bushokjes
Registratienummer: 2019-085035

Duiding Woningmarktmonitor eerste helft 2019 en jaarcyclus 2020
Voorstel eenheid Ruimtelijke Leefomgeving:
1. Instemmen met het informeren van de raad over de duiding van de Woningmarktmonitor over de eerste helft van 2019 en over de opzet van de jaarcyclus 2020.
Registratienummer: 2019-089569

Vaststelling bestemmingsplan Gemzenstraat 9

Voorstel eenheid Ruimtelijke Leefomgeving:
1. Het presidium verzoeken bestemmingsplan Gemzenstraat 9 ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden, waarbij wordt voorgesteld aan één zienswijze gedeeltelijk tegemoet te komen, aan de overige zienswijze niet tegemoet te komen en enige ambtshalve wijzigingen in het bestemmingsplan aan te brengen
2. Raadsvoorstel, concept-raadsbesluit en Nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen bijgevoegd.
Registratienummer: 2019-080474

Veiligheid en Recht

Jaarverslag 2017 en 2018 Explosievenruiming Hoog Soeren CA Fase 1
Voorstel eenheid Veiligheid en Recht:
1. Kennis nemen van het Jaarverslag 2017/2018 Explosievenruiming Hoog Soeren CA Fase 1
2. Dit besluit ter kennis te brengen van de gemeenteraad.
Registratienummer: 2019-085899

Schriftelijke vragen van de fractie GemeenteBelangen Apeldoorn op grond van artikel 34 van het Reglement van Orde over de nieuwe EU-regels betreffende gelijkschakeling vrijwilligers en beroepskrachten bij de brandweer:
Voorstel eenheid Veiligheid en Recht:
1. Instemmen met beantwoording van de schriftelijke vragen zoals verwoord in bijgevoegd document;
2. Dit besluit ter kennis te brengen van de gemeenteraad.
Registratienummer: 2019-085871

11e wijziging Algemene plaatselijke verordening 2014

Voorstel eenheid Veiligheid en Recht:
1. het presidium verzoeken de 11e wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening 2014 (APV) ter vaststelling aan de raad aan te bieden en de raad voor te stellen om de 11e wijziging van de APV vast te stellen (raadsvoorstel en –besluit bijgevoegd);
2. kennis te nemen van de drie ingediende zienswijzen en deze conform bijgevoegde brief af te doen.
Registratienummer: 2019-086909