Ga naar de homepage
A A A
Zoekvenster
Zoeken

3.2 Comfortabele gezinsstad

Mijn Apeldoorn

Buitenstadse woonmilieus

Het is in toenemende mate onzeker of de Apeldoornse bevolkingsomvang de komende jaren zal groeien, stabiliseren of wellicht zelfs zal krimpen (zie paragraaf 1.1). Het is maar net welke prognose we erbij pakken. Dat geldt net zo goed voor de vraag naar woningen, die ook nog eens afhankelijk is van de ontwikkeling van de welvaart. Tegelijkertijd is duidelijk dat zelfs bij de meest extreme prognoses de nu al geplande capaciteit voor woningbouw zal voldoen. Herprogrammering van die al geplande locaties biedt ook kansen voor het ontwikkelen van woonmilieus die van vergelijkbare kwaliteit zijn als die van bijvoorbeeld De Parken, de Indische Buurt en Kerschoten. Of die een toevoeging vormen aan het al bestaande palet aan Buitenstadse woonmilieus (bijvoorbeeld in de Kanaalzone).

De structuurvisie zet daarbij in ieder geval in op:

 • het tevens benutten van de herprogrammering voor de verbreding van het aanbod aan echt Apeldoornse ‘buitenstadse’ woonmilieus (huizen/complexen met tuinen)
 • het ontwikkelen van meer intensieve vormen van ‘buitenstads’ wonen op inbreidingslocaties (bijvoorbeeld gestapelde woningen met tuinen, wooncomplexen met gezamenlijke tuinen).
 • het verwijderen van bovengrondse hoogspanning in woonmilieus.

Stedelijke voorzieningen

Het bijzondere wooncomfort in Apeldoorn is in hoge mate het gevolg van het opvallend fijnmazige aanbod van voorzieningen. De meeste dagelijkse voorzieningen zijn in de buurt te vinden en zijn in ieder geval in de wijk aanwezig. Daarnaast biedt het centrumgebied een breed aanbod aan niet dagelijkse en culturele voorzieningen, waaronder een sterke kunstcollectie. De fijnmazigheid van de voorzieningenstructuur is een kwaliteit die onder druk kan komen te staan als gevolg van (economische) schaalvergroting. Ook de kwaliteit van het winkelaanbod in het centrumgebied vraagt aandacht, omdat die achterblijft ten opzichte van centra van omliggende steden. Vandaar dat wij inzetten op:

 • het zoveel mogelijk handhaven van het aanbod van dagelijkse voorzieningen in de wijken en buurten;
 • verbetering van de concurrentiepositie van het centrum van Apeldoorn door het winkelaanbod te verbreden en de verblijfskwaliteit op een hoger niveau te brengen.

Voorzieningen in de dorpen

In veel dorpen moeten we de komende jaren rekening houden met afname van de bevolking of met stabilisatie. Handhaving van de (vaak relatief goede) voorzieningenniveaus in de dorpen zal vooral gedragen moeten worden door het inzetten op leefbaarheid, op het multifunctioneel maken van voorzieningen, door het maken van slimme combinaties, en door versterking van het draagvlak dat toerisme en recreatie biedt. Daarom zetten we in de structuurvisie in op:

 • ontwikkeling van de dorpen gericht op het binden van inwoners (leefbaarheid);
 • het verbeteren van de kansen voor dorpse voorzieningen door het bevorderen van multifunctionaliteit en het combineren van functies;
 • versterking van het draagvlak voor winkelvoorzieningen in de dorpen door verhoging van de toeristische attractiviteit en verblijfstijd (meer toeristen die ook nog eens langer blijven).
 • verbetering van de concurrentiepositie van het centrum van Apeldoorn door het winkelaanbod te verbreden en de verblijfskwaliteit op een hoger niveau te brengen.


  • Comfortabele gezinsstadBekijk een grotere versie
 • Buitenstadse woonmilieusBekijk een grotere versie
 • GezinsstadBekijk een grotere versie