Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

3.5 Locale duurzaamheid

Mijn Apeldoorn

Klimaatbestendigheid

De afgelopen 15 jaar hebben we steeds meer oog gekregen voor klimaatverandering. Het International Panel of Climate Change verwacht dat tegen het eind van deze eeuw de temperatuur op aarde gemiddeld 2,5º tot 4º Celsius is gestegen. Het zal leiden tot het afsmelten van de poolkappen en stijging van de zeespiegel. Het weer wordt extremer, waarbij perioden met een overschot aan (regen)water zullen afwisselen met perioden met te weinig aanbod aan zoet water. Daarop moet worden ingespeeld met het langer vasthouden van water. Apeldoorn bereid zich hierop voor door bij nieuwe ontwikkelingen en bij herontwikkeling het regenwater te scheiden van het afvalwater. Dit noemen we het afkoppelen van regenwater. Dit water zal veel vaker op maaiveld in de openbare ruimte worden opgevangen. Omdat dit meestal tijdelijk is, zijn prima functiecombinaties mogelijk met bijvoorbeeld groen en recreatie. Dit afkoppelbeleid kun je kenschetsen als een stille ‘blauwe revolutie’ die ons nu al voldoende ruimte moet geven om op de toekomstige waterproblemen te anticiperen. De opgave is om hierbij ruimtelijke meerwaarde te creëren. Als inspiratiebron verwijzen we naar het in ontwikkeling zijnde ‘kookboek voor gebiedsgericht grondwater en bodembeheer’. Apeldoorn zet in op:

  • het bij nieuwe ontwikkelingen en herontwikkeling scheiden van regenwater en afvalwater. Dit doen we door het afkoppelen van regenwater van gebouwen en de openbare ruimte;
  • het creëren van meer ruimte voor waterberging. Dit kan door onder andere vergroening van wijken en dorpen, verruiming van waterpartijen en klimaatbestendige inrichting van beken en sprengen;
  • het combineren van klimaatbestendigheid met verbetering van de biodiversiteit en het toevoegen van recreatiemogelijkheden en ruimtelijke kwaliteit;
  • met name in het stedelijk gebied zullen deze maatregelen ook moeten helpen bij extra verkoeling om de effecten van hete zomerdagen te beperken.

Energietransitie

De verwachting is dat fossiele brandstoffen de komende decennia steeds schaarser zullen worden. Hierdoor stijgen de prijzen en daarmee heeft dit ook de nodige invloed op de ontwikkeling van de economie. Schaarste van energie vergroot de noodzaak er zuinig mee om te gaan en te zoeken naar andere (liefst duurzame) energiebronnen.

Energiebesparingen zijn vooral te bereiken in de bestaande bebouwde omgeving, of het nu gaat om woningen, kantoren of andere gebouwen. Het grootste deel van de woningvoorraad stamt nog uit de periode van voor het bouwbesluit (1992). Door bouwtechnische maatregelen, isolatie en nieuwe verwarmingsmethoden kan hier grote energiewinst worden behaald, waarbij de productiekosten ook steeds lager worden. Energiebesparing is niet alleen vanwege duurzaamheidoverwegingen aantrekkelijk, maar ook een goed middel om woonlasten te verlagen. Daarmee dragen dergelijke maatregelen eveneens bij aan armoedebestrijding.

Apeldoorn ligt in het wat ‘windarmere’ deel van Nederland. Voor de ontwikkeling van grote windmolenlocaties zien wij daarom in onze gemeente weinig kansen. Individuele windmolens bij bedrijven, bedrijvenparken en woningen kunnen, mits landschappelijk passend, wel kansrijk zijn. Voor woonwijken biedt zonne-energie en aardwarmte ook veel mogelijkheden.

Duurzaam omgaan met energie is belangrijk. Maar duurzaamheid gaat ook over hergebruik. Bijvoorbeeld door bestaande gebouwen die hun functie verliezen een nieuwe bestemming te geven in plaats van te slopen. Herbestemming is dan ook een belangrijk thema in deze structuurvisie. We zullen toewerken naar een nieuwe manier van economisch denken, waarin instandhouding van locale kringlopen meer centraal staat.

Voor de overgang naar meer duurzame bronnen van energie heeft Apeldoorn veel potenties. Zo biedt onze ondergrond een bijzondere potentie om (koelings) energie te besparen. Parallel aan de (zandige) Veluwerand lopen namelijk series van ‘kleischotten’. Waar deze zijn onderbroken ontspringen de beken en sprengen. Maar waar dat niet het geval is, wordt water vastgehouden met een constante temperatuur van 12º. Dat grondwater kan een rol spelen bij de koeling van huizen, wooncomplexen en bedrijfsgebouwen.

Ook beschikt Apeldoorn over veel biomassa, met name op de Veluwe en in het agrarisch gebied. Dit kan bijdragen aan de energie- en warmtevoorziening in de dorpen en in de stad. Op grond hiervan hebben wij de volgende ambities:

  • verbetering van bouwtechnische en energetische kwaliteiten van met name de goedkope woningvoorraad in de oudere wijken en van verouderde en/of herbestemde kantoren en bedrijfspanden;
  • het benutten van grondwater voor de koeling van gebouwen; 
  • het verbeteren van de inzet van (rest)producten van stedelijk groen, Veluws bosonderhoud en agrarische biogasproductie bij de locale energievoorziening.

Grondwater

De aanwezigheid van schoon grondwater als natuurlijke hulpbron is al vanouds een belangrijke vestigingsfactor voor Apeldoorn. De wasserijen, ververijen en papiermolens van weleer zijn daar goede voorbeelden van. Maar nog steeds is het schone grondwater belangrijk voor onze hoogwaardige papierfabrieken en olie-industrie. Vanuit dit gezichtspunt blijven wij ons inzetten voor:  • Locale duurzaamheidBekijk een grotere versie