Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Albert Heijn Schapendoesweg

30-09-2021

De Albert Heijn Sprengenpark aan de Schapendoesweg wordt uitgebreid met een oppervlakte van ruim 500 m2. Het laden en lossen wordt verplaatst naar de Asselsestraat, het parkeerterrein wordt heringericht, het speelveld gedraaid en de Schapendoesweg krijgt gedeeltelijk een nieuwe indeling.

Mijn Apeldoorn

Ontwerp Albert Heijn SchapendoeswegImpressie: KHV Architecten

De uitbreiding van de supermarkt staat al langere tijd op de planning. De plannen zijn ambtelijk goedgekeurd waardoor de initiatiefnemer de omgevingsvergunning kon aanvragen. De omwonenden en de wijkraad zijn bij de planvorming betrokken. De input uit deze gesprekken is in het definitieve plan verwerkt.

Laden en lossen

De plek waar vrachtwagens laden en lossen om de supermarkt te bevoorraden wordt verplaatst van het huidige parkeerterrein naar de Asselsestraat. Dit verbetert de doorstroming en de capaciteit op het parkeerterrein. Hiervoor wordt de stoep verzwaard en een luifel aangebracht om geluidsoverlast voor de bovengelegen appartementen te beperken. Deze gelegenheid wordt gebruikt om het hele blok een facelift te geven.

Milieueiland

Het milieueiland wordt verplaatst om de doorstroming op het parkeerterrein te verbeteren. Het eiland wordt akoestisch ingepakt om geluidsoverlast te beperken.

Parkeren en verkeer

De uitbreiding van de supermarkt vraagt ook om meer parkeerplaatsen. Op het parkeerterrein worden 86 parkeerplekken gerealiseerd. Dat zijn 30 altijd bruikbare plekken meer dan in de oude situatie. In de nieuwe situatie verdwijnt de mogelijkheid om langs het oostelijke deel van de Schapendoesweg te parkeren. In plaats daarvan komen er 6 nieuwe parkeerplaatsen om de hoek in het zuidelijke deel. Hierdoor wordt het gemakkelijker voor bewoners om hun eigen voorerf in- en uit te draaien.

Verkeersdrukte op de Schapendoesweg aan de zuidzijde wordt voorkomen door het verkeer vanaf het parkeerterrein linksaf naar de Asselsestraat te sturen.

 Ontwerp Albert Heijn SchapendoeswegImpressie: KHV Architecten 

Impressie: KHV Architecten 

Speelveld en groenuitwerking

Het speelveld wordt een kwartslag gedraaid en zal opnieuw worden ingericht. De speeltoestellen kunnen teruggeplaatst worden maar een andere inrichting is ook mogelijk. Een werkgroep met omwonenden zal zich bezighouden met de nieuwe inrichting van het speelveld.

Er wordt bij de nieuwe indeling ook aandacht besteed aan groenuitwerking. De grote eik op het terrein blijft behouden en er worden diverse nieuwe bomen geplant. Het oostelijke deel van de Schapendoesweg krijgt een gescheiden stoep met een brede groene haag. Het parkeerterrein wordt aangelegd met een halfverharding om regenwater beter af te kunnen voeren en om het parkeerterrein een groen karakter te geven.

Omgevingsvergunning

Voor de aanpassingen aan en rond de supermarkt is een omgevingsvergunning nodig. Er moet van het bestemmingsplan Brink en Orden worden afgeweken met toepassing van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Bij de gemeente is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend om de supermarkt te vergroten, om rondom de supermarkt bomen te kappen en om de openbare ruimte te reconstrueren. Deze aanvraag is ingediend op 21 juli 2021. De gemeente heeft de aanvraag getoetst aan de geldende wet- en regelgeving. De toetsingsuitslag is op alle onderdelen positief. Op 23 september is het besluit gepubliceerd dat de omgevingsvergunning is verleend. Tot 6 weken na publicatie van het besluit kunt u een bezwaarschrift indienen tegen het besluit.

Heeft u vragen over de omgevingsvergunning, dan kunt u contact opnemen met Marloes Hulzink via m.hulzink@apeldoorn.nl.

Planning

  • Verlening omgevingsvergunning september/oktober 2021.
  • Start realisatie openbare ruimte januari 2022.
  • Start ruwbouw april 2022.
  • Oplevering september/oktober 2022.

Vragen

Op 14 september was er een informatieavond voor omwonenden in de Goede Herderkerk aan de Asselsestraat. Bewoners van circa 45 adressen hebben zich daar laten informeren. Enkele veel voorkomende vragen en opmerkingen zijn verzameld in een lijst, en voorzien van een antwoord. We kunnen u de diavoorstelling van de informatieavond per mail toesturen.

Heeft u verder nog vragen voor de gemeente over dit project, dan kunt u contact opnemen met projectleider Liesbeth Bijvoet via l.bijvoet@apeldoorn.nl.