Samen op weg

Samen op weg betekent dat het Lokaal Preventieakkoord Apeldoorn niet op zichzelf staat. Er wordt aansluiting gezocht bij Jongeren op gezond Gewicht (JOGG), het Lokale Sport- en Beweegakkoord en andere relevante initiatieven op het gebied van gezondheidspreventie.

In het Lokaal Preventieakkoord Apeldoorn hebben vier thema’s een plek gekregen. Dit zijn:

  • Roken
  • Alcohol
  • Gezond gewicht
  • Leefomgeving

“Op de fiets naar school,  Fruit en water in de sportkantine,   Gezonde producten in de winkel,  Lekker buitenspelen en uitgerust wakker worden.   Samen maken we gezond gewoon” 

Themaoverstijgende ambities Lokaal Preventieakkoord Apeldoorn

Uit de inventarisatie tijdens de totstandkoming van het Lokaal Preventieakkoord blijkt dat er in Apeldoorn al veel gebeurt op gebied van gezondheidspreventie en dat de bestaande openbare ruimte veel kansen biedt. Een van de ambities van het Lokaal Preventieakkoord is om de mogelijkheden die er al zijn om leefstijl te verbeteren en meer te bewegen, beter inzichtelijk te maken voor inwoners en professionals zodat het bestaande aanbod beter wordt benut.

De rode draad tussen de thema’s is leefstijl. Verbindingen tussen de thema’s worden waar mogelijk gezocht en gemaakt. Leefstijlprogramma’s voor jong en oud die meer dan één van de bovengenoemde thema’s aanpakken, worden extra gestimuleerd en versterkt. Bij leefstijlprogramma’s wordt waar mogelijk zelfinitiatief ondersteund (zowel van individuen als van gezamenlijke inwonersinitiatieven), tegelijkertijd worden mensen met een gezondheidsachterstand die minder zelfredzaam zijn juist meer bij de hand genomen. In de leefstijlprogramma’s gaat het om een combinatie van kennis, houding en gedrag.

Lokale preventieakkoorden moeten een wijkgerichte aanpak bevatten, waarbij vooral aandacht is voor de kwetsbare wijken. Daar wonen de meeste mensen met gezondheidsproblemen die vaak verweven zijn met problemen op andere gebieden zoals financiën, laaggeletterdheid, sociale problemen. Daar is er met preventie het meeste resultaat te behalen. In de Vitaliteitsagenda’s van deze kwetsbare wijken kan gezondheidsbevordering een plek krijgen en wordt per wijk gekeken wat nodig is voor de mensen met een gezondheidsachterstand. Daarnaast geldt ook: wat beter in één keer voor de gehele gemeente georganiseerd kan worden, dat wordt gemeentebreed opgepakt.

Een preventieve aanpak sterk richten op kinderen lijkt logisch. Toch kiezen we er in Apeldoorn voor om breder te kijken. Zo hebben ouders/voogden een belangrijke voorbeeldfunctie als het om een gezonde opvoeding gaat. Met de toenemende vergrijzing is gezond ouder worden ook een steeds belangrijker thema voor volwassenen. In Apeldoorn kijken we naar het hele systeem: het gezin, school, sportclubs en andere omgevingen zoals fysieke locaties waar gezondheidspreventie een plek kan krijgen. Iedere schakel in het systeem verlaagt daarbij een drempel om tot een gezonde levensstijl te komen. Het Lokaal Preventieakkoord is er voor alle Apeldoorners.

Voor alle thema’s geldt dat we de Apeldoorners op een positieve manier bewust én onbewust willen verleiden om gezondere keuzes te maken.

Heeft u vragen en/of wilt u zich aansluiten bij het Lokaal Preventie Akkoord Apeldoorn? Stuur dan een mail naar lokaalpreventieakkoord@apeldoorn.nl en wij nemen contact met u op.

Uw Reactie
Uw Reactie