Samenwerking

Met dit lokaal preventie akkoord willen we een beweging in gang zetten; een beweging gericht op gezond gedrag in een gezonde omgeving, waarin de gezonde keuze de gemakkelijke keuze is en ongezondheid niet langer de norm is.

Daarvoor zijn vele lokale partijen nodig die ieder vanuit hun eigen rol en in gezamenlijkheid zich inzetten om deze beweging aan de gang te houden. Samen maken we gezond gewoon!

Gezamenlijk de ambities onderschrijven van het Lokaal Preventieakkoord Apeldoorn is de eerste stap. Voor de uitvoering van de acties is samenwerking tussen alle partners noodzakelijk. De gemeente Apeldoorn stimuleert en faciliteert deze samenwerking. Per thema komen er trekkers die actief met elkaar aan de slag gaan om van ambitie naar actie te komen.

Netwerksamenwerking

Voor de uitvoering van het Lokaal Preventieakkoord Apeldoorn wordt gekozen voor een netwerksamenwerking. Elkaar weten te vinden, kennis en ervaring delen, samen optrekken. Daar draait het om, ieder vanuit zijn eigen kracht. Juist daarin vullen de ondertekenaars van het Lokaal Preventieakkoord Apeldoorn elkaar aan. Het netwerk van het Lokaal Preventieakkoord Apeldoorn kan zich uitbreiden als een olievlek. Nieuwe partners die de ambities onderschrijven en daarmee aan de slag willen, zijn altijd welkom.

Bij de netwerksamenwerking wordt gekozen voor een mix van onderstaande mogelijkheden om het netwerk te faciliteren:

  • Themagerichte werkgroepen: de thematafels
  • Regiegroep met daarin de trekkers van de thema’s
  • Interactieve webinars
  • Inspiratiedag(deel)
  • Nieuwsbrieven

Afhankelijk van de rol die een ondertekenaar heeft binnen het Lokaal Preventieakkoord is het hiermee mogelijk om aan te sluiten bij de meest passende werkvorm.

Initiatieven uit de samenleving stimuleren en faciliteren

Het Lokaal Preventieakkoord Apeldoorn wil inwonersinitiatieven op het gebied van gezondheidspreventie stimuleren en faciliteren. Dit geldt zowel voor initiatieven van inwoners als voor actieplannen van scholen, verenigingen, kinderdagverblijven enz. Hiervoor wordt aansluiting gezocht met de gemeentelijke initiatievenmakelaar.

Tijdslijn

Het Lokaal Preventieakkoord Apeldoorn is opgesteld voor de toekomst; gezondheidsbevordering vereist tenslotte een lange adem. Voor de periode 2021 t/m 2023 worden lokale ambities door de rijksoverheid gestimuleerd door het beschikbaar stellen van een uitvoeringsbudget per gemeente. We zijn ambitieus in dit akkoord en zijn ons ervan bewust dat het niet realistisch is om te denken dat deze ambities in drie jaar tijd zijn te halen. In ieder geval wordt het uitvoeringsbudget in de jaren 2021 t/m 2023 benut om initiatieven van de ondertekenaars en vanuit de samenleving te ondersteunen. Het Lokaal Preventieakkoord Apeldoorn biedt zicht op de eindbestemming, maar de weg er naar toe is flexibel in te vullen en langer dan drie jaren.

Uw Reactie
Uw Reactie