Thema’s

In het Lokaal Preventieakkoord Apeldoorn staan de gezamenlijke ambities voor een gezonde samenleving geformuleerd per thema.

 • Roken
 • Alcohol
 • Gezond gewicht
 • Leefomgeving

Roken

De Apeldoornse uitdaging:

In Apeldoorn is roken niet meer zichtbaar in en rondom openbare ruimtes waar veel mensen komen en wordt iedere roker die wil stoppen, daarbij ondersteund. Er wordt niet gerookt door jongeren onder de 18 jaar.

Voor roken worden de volgende ambities opgenomen in het Lokaal Preventieakkoord Apeldoorn:

Ambitie 1: Rookvrije buitenruimtes

Apeldoorn heeft al stappen gezet naar een Rookvrije Generatie door locaties waar kinderen komen, rookvrij te maken via ‘het vriendelijke verzoek’. We willen hierin verder gaan, en ook buitenruimtes waar veel mensen komen, rookvrij maken. Denk aan de buitenruimte bij sportverenigingen, sportvelden, schoolomgevingen, speeltuinen, speelvelden, jongerencentra, toeristische attracties, winkels, horeca, openbaar vervoer, openbare gebouwen en evenementen.

Voor deze ambitie ondernemen we in ieder de volgende acties:

 • Stimulering van sportverenigingen door Gezonde Jeugd Gezonde Toekomst, Team-FIT en verenigingsondersteuners van Accres en Stimenz vanuit het project Gezondere sportomgeving.
 • Het plaatsen van borden ‘de rookvrije generatie’ op plaatsen waar veel mensen komen.
 • Private partijen waar veel bezoekers komen, verleiden om dezelfde ambitie na te streven.

Ambitie 2: Stoppen met roken

Rokers die willen stoppen, helpen we om te stoppen met roken. Ongeacht vanuit welke professie of rol we in contact komen met rokers.

Voor deze ambitie ondernemen we in ieder geval de volgende acties:

 • Wij, de ondertekenaars van dit akkoord, moedigen dit aan binnen onze eigen organisatie en streven ernaar de openbare ruimte rondom de werklocaties rookvrij te maken.
 • Het werkgeversplatform NOG Fitter en Vitaler wordt benut om meer Apeldoornse werkgevers te bereiken en te ondersteunen bij het rookvrij maken van de werkplek en werknemers te helpen met een ‘stoppen met roken’-aanpak.
 • Een goed werkend lokaal netwerk van stopondersteuning in beeld brengen t.b.v. het doorverwijzen.
 • Aansluiten bij (landelijke) campagnes, zoals Stoptober en PUUR.
 • Niet zichtbaar zijn van rookwaren.

Ambitie 3: Rookvrij opgroeien

Naast een rookvrije omgeving, is het nodig dat ouders hun kinderen rookvrij opvoeden. De hulp die ouders daarbij krijgen willen we continueren en versterken.

Voor deze ambitie ondernemen we in ieder geval de volgende acties:

 • Ondersteunen van ouders om zelf te stoppen met roken.
 • Ouders informeren over een rookvrije opvoeding.
 • Handhaving van de naleving van de wettelijke regels, met name op plaatsen waar ook jongeren onder de 18 jaar komen.

De acties behorend bij het thema ‘Roken’ worden tijdens een aparte thematafel verder vormgegeven en uitgewerkt.

Alcohol

De Apeldoornse uitdaging:

In Apeldoorn wordt er geen alcohol gedronken door jongeren tot 18 jaar. Voor iedereen van 18 jaar en ouder wordt een verantwoord alcoholgebruik (richtlijn WHO) nagestreefd. Alcoholverstrekkers houden zich aan de regels omtrent alcohol schenken en partners uit de zorg- en welzijnssector en de gemeente ondersteunen verantwoord alcoholgedrag.

Voor alcohol worden de volgende ambities opgenomen in het Lokaal Preventieakkoord Apeldoorn:

Ambitie 1: Verantwoorde verkoop

Verantwoorde verstrekking van alcohol in sportkantines en andere plaatsen waar veel jongeren komen.

Voor deze ambitie ondernemen we in ieder geval de volgende acties:

 • Aansluiting zoeken bij het project Gezonde Sportkantines.
 • Gezonde Jeugd Gezonde Toekomst, Team-Fit en de verenigingsondersteuners van Accres en Stimenz werken samen om dit thema bij sportverenigingen onder de aandacht te brengen vanuit het project Gezondere Sportomgeving.
 • Aantrekkelijk maken van alcoholvrije alternatieven.
 • Handhaving van de naleving van de wettelijke regels, met name op plaatsen waar ook jongeren onder de 18 jaar komen.

Ambitie 2: Alcohol en werk

Werkgevers ondersteunen werknemers met alcoholproblemen en stimuleren de bewustwording onder het personeel van het belang van verantwoord gebruik van alcohol tijdens werkgerelateerde bijeenkomsten.

Voor deze ambitie ondernemen we in ieder geval de volgende acties:

 • Wij, de ondertekenaars van dit akkoord, stimuleren binnen onze organisatie een verantwoord gebruik van alcohol.
 • Voorlichting en preventieve adviesgesprekken verzorgen bij werkgevers i.s.m. bedrijfsartsen.
 • Het werkgeversplatform NOG Fitter en Vitaler wordt benut om meer Apeldoornse werkgevers te bereiken en hen te ondersteunen bij verantwoord alcoholgebruik binnen het bedrijf.

Ambitie 3: Verantwoorde alcoholvrije opvoeding

De hulp die ouders krijgen bij een alcoholvrije opvoeding wordt gecontinueerd en versterkt zodat kinderen tot 18 jaar alcoholvrij leven en vanaf 18 jaar leren om verantwoord met alcohol om te gaan.

Voor deze ambitie ondernemen we in ieder geval de volgende acties:

 • Aansluiten bij bestaande NIX18 en andere campagnes zoals ‘Zien Drinken Doet Drinken’ en deze in Apeldoorn actief inzetten.
 • Met alcoholverstrekkers in gesprek gaan over de naleving van de wettelijke regels over alcohol schenken aan de hand van handhavingsresultaten.

De acties behorend bij het thema ‘Alcohol’ worden tijdens een aparte thematafel verder vormgegeven en uitgewerkt.

Gezond gewicht

De Apeldoornse uitdaging:

In Apeldoorn willen we overgewicht op velerlei wijzen bestrijden; overgewicht is vaak niet alleen een gewichtsprobleem, maar een kluwen van problemen op meerdere leefgebieden. Daarmee is het bestrijden van overgewicht een complexe opgave waar veel partners een rol in kunnen spelen om een bijdrage te leveren. We willen de continue toename van overgewicht een halt toe roepen, en ombuigen in een afname.

Voor gezond gewicht worden de volgende ambities opgenomen in het Lokaal Preventieakkoord Apeldoorn:

Ambitie 1: Sporten en bewegen in de openbare ruimte

Gratis sporten en bewegen in de buitenruimte is voor alle Apeldoorners toegankelijk en in de buurt. In alle Apeldoornse wijken en dorpen zijn op fiets- of loopafstand mogelijkheden om te bewegen en te sporten in de openbare ruimte. Fietsen en wandelen zijn zelf ook gratis vormen van bewegen.

Voor deze ambitie ondernemen we in ieder de volgende acties:

 • Aansluiting zoeken met het Sport- en Beweegakkoord voor deze ambitie.
 • We continueren de aanpak voor een uitnodigende buitenruimte en willen partners inspireren door het delen van goede voorbeelden zoals de beweegvriendelijke, groene schoolpleinen die tevens uitnodigen tot gebruik door de buurtbewoners, de herinrichting van parken en openbare ruimte met sportfaciliteiten waar buurtbewoners actief gebruik van maken.
 • De mogelijkheden zichtbaar maken door bekende sporters uit Apeldoorn en omgeving en/of personal trainers en buurtsportcoaches hiervoor in te zetten.
 • Werkgevers uitnodigen om beweegsessies, sportdagen, sportevenementen en onderlinge competitie in de openbare ruimte te laten plaatsvinden.

Ambitie 2: Gezamenlijk laagdrempelig en gratis buiten sporten in kwetsbare wijken

In alle kwetsbare wijken zijn mogelijkheden om laagdrempelig gratis buiten te sporten, te bewegen en om bestaande sportaccommodaties beter te benutten voor de buurt. Daarbij gaat het niet alleen om de ‘hardware’, maar juist ook om het gezamenlijk organiseren van een toegankelijke programmering en het activeren van bewoners.

Voor deze ambitie ondernemen we in ieder geval de volgende acties:

 • Aansluiting zoeken met het Lokaal Sport- en Beweegakkoord voor deze ambitie.
 • Aansluiten bij het programma Sportstimulering vanuit Accres en daarbij meer samenwerkingspartners betrekken zoals specialisten op het gebied van leefstijl, fysiotherapie, gewichtsconsulenten enz. zodat meerdere aspecten van een gezonde leefstijl in een keer worden meegepakt.
 • Aansluiten bij de programmering op de gemeentelijke Cruyff Courts en de bijbehorende sociale convenanten.
 • Bewoners helpen met het vinden van een passende sport door laagdrempelige kennismakingen (zoals mini beweegsessies) te organiseren.
 • Het onderzoeken van de mogelijkheden van een spaarsysteem waarmee gezond gedrag wordt beloond en er gespaard kan worden voor producten/activiteiten die een gezonde leefstijl bevorderen.
 • Verkennen hoe door middel van publiek-private samenwerking sportscholen met goede begeleiding toegankelijk kunnen worden voor een grotere doelgroep.

Ambitie 3: Gezondere voeding krijgt een prominente plek in het voedselaanbod

Gezondere voeding heeft een prominente plek in supermarkten, school- en sportkantines, in bedrijfskantines, bij ontmoetingsplekken en bij toeristische attracties. Ook de Apeldoornse horeca wordt gestimuleerd om een gezondere menukaart te ontwikkelen. De gezonde keuze wordt de gemakkelijke keuze.

Voor deze ambitie ondernemen we in ieder geval de volgende acties:

 • Wij, de ondertekenaars van dit akkoord, hebben de ambitie om dit in onze eigen organisatie te implementeren.
 • De gemeente en partners uit de themagroep nodigen de supermarkten en horeca uit om bij deze ambitie aan te sluiten en gezamenlijk te werken aan uitvoering hiervan.
 • Het aanstellen van voedingscoaches die een actieve rol krijgen in het stimuleren van deze ambitie, bijvoorbeeld door het organiseren van interactieve workshops met horeca en supermarkten, scholen en ouders.
 • Aansluiting zoeken bij Gezond Uit, project vanuit Gezonde Jeugd Gezonde Toekomst.
 • Gezonde Jeugd Gezonde Toekomst, Team-Fit en verenigingsondersteuners van Accres en Stimenz werken samen om dit thema bij sportverenigingen onder de aandacht te brengen vanuit het project Gezondere Sportomgeving.
 • Het werkgeversplatform NOG Fitter en Vitaler wordt benut om meer Apeldoornse werkgevers te bereiken en hen te ondersteunen bij het realiseren van gezonder voedingsaanbod in de bedrijfsrestaurants.

Ambitie 4: Ondersteuning bij ‘gezond leren eten en drinken’

Gezond leren eten vereist kennis van gezonde voeding en het bewustzijn om gezond te kopen en te koken. Daarbij spelen verschillende culturen en eetgewoonten een rol. Ouders, scholen en werkgevers ondersteunen met programma’s die in het teken staan van gezondere voeding.

Voor deze ambitie ondernemen we in ieder de volgende acties:

 • Leefstijlcoaches, gewichtsconsulenten, Gezonde Jeugd Gezonde Toekomst, CJG en gezonde schooladviseurs trekken gezamenlijk op om ouders en scholen te ondersteunen bij gezond leren eten.
 • We maken kinderen en hun ouders zo vroeg mogelijk bewust van wat gezond leren eten en drinken is door het ontwikkelen van Gezondheidsvoorlichting voor de kinderopvang, basisonderwijs en voortgezet onderwijs. We stimuleren het drinken van water op scholen, de werkvloer, bij sportactiviteiten enz.
 • Het werkgeversplatform NOG Fitter en Vitaler wordt benut om meer Apeldoornse werkgevers te bereiken en hen te ondersteunen bij het ontwikkelen van vitaliteitsprogramma voor medewerkers.

De acties behorend bij het thema ‘Gezond gewicht’ worden tijdens een aparte thematafel verder vormgegeven en uitgewerkt.

Leefomgeving

De Apeldoornse uitdaging:

De openbare ruimte nodigt uit tot gezonder gedrag zoals bewegen, sporten, ontmoeten, ontspannen en genieten van de natuur. Onze groene buitenruimte willen we meer benutten in samenhang met sociale activiteiten. Daarmee biedt de leefomgeving ruimte voor initiatieven die bijdragen aan preventie van de gezondheid.

Voor de leefomgeving worden de volgende ambities opgenomen in het Lokaal Preventieakkoord Apeldoorn:

Ambitie 1: Gezond verplaatsen krijgt prioriteit bij de (her)inrichting van de openbare ruimte

Bij de (her)inrichting van de openbare ruimte worden gezondere manieren van verplaatsen, zoals wandelen en fietsen, gestimuleerd en gefaciliteerd. Speciale aandacht hierbij voor de routes naar scholen, winkelcentra, grote werkgevers en andere locaties waar veel mensen komen. Daarnaast wordt er ingezet op een toegankelijke openbare ruimte voor mensen met een beperking.

Voor deze ambitie ondernemen we in ieder geval de volgende acties:

 • De gemeente Apeldoorn neemt deze ambitie mee in de Omgevingsvisie en ander relevant beleid. In het stedelijk gebied krijgt langzaam verkeer prioriteit boven snel verkeer en behoren veilige fiets- en wandelpaden tot de basis infrastructuur van iedere buurt.
 • Scholen en ouders stimuleren om kinderen op een actieve manier naar school te laten gaan
 • We continueren het onderzoek in hoeverre gewone fietsers en e-bikers gebruik kunnen maken van verschillende fietsroutes en we continueren de aanleg van regionale snelfietsroutes.
 • We continueren het programma Doortrappen; veilig fietsen tot je 100e .
 • Wegnemen van obstakels in de bestaande openbare ruimte die de toegankelijkheid voor mensen met een beperking verslechteren.
 • Het ontwikkelen van een Apeldoorns kader/toolbox voor een toegankelijke en beweegvriendelijke openbare ruimte die te gebruiken is bij zowel nieuwbouw als herinrichting.

Ambitie 2: de openbare ruimte beter benutten voor gezondheidsbevordering

De openbare ruimte biedt de fysieke ruimte om te bewegen, sporten, ontspannen of anderen te ontmoeten. Aangetoond is dat een groene omgeving bijdraagt aan gezondheid. We willen initiatieven waarbij sociale activiteiten gebruik maken van de buitenruimte, stimuleren. 

Voor deze ambitie ondernemen we in ieder de volgende acties:

 • We promoten initiatieven die gericht zijn op gezonder gebruik van de buitenruimte door goede voorbeelden met elkaar te delen.
 • Op plekken in de openbare ruimte waar mensen actief bezig zijn, wordt ingezet op het plaatsen van watertappunten.
 • We ondersteunen het netwerk van De Schoon Familie (DSF) die zich inzet voor een schone leefomgeving en hiermee ook sociale cohesie vergroot.

De acties behorend bij het thema ‘Leefomgeving’ worden tijdens een aparte thematafel verder vormgegeven en uitgewerkt.

Uw Reactie
Uw Reactie