Inspraak Bomennota Apeldoorn en bijbehorende aanpassing APV

Van 24 januari tot en met 5 maart 2024 zijn de concepten van de volgende documenten voor iedereen in te zien:

Bomen zijn belangrijk voor Apeldoorn. Ze dragen bij aan het groene karakter van Apeldoorn en zijn mooi. Daarnaast leveren ze een essentiële bijdrage aan onze gezondheid, de natuur en klimaatadaptatie. In februari 2022 heeft de gemeenteraad van Apeldoorn de Omgevingsvisie ‘Woest aantrekkelijk Apeldoorn’ vastgesteld. Hierin staat dat het belangrijk is steeds nieuwe bomen aan te planten, dat we willen dat bomen groot kunnen worden door goed voor ze te zorgen en dat we bomen goed willen beschermen. In de Bomennota werken we uit hoe we dit doen in Apeldoorn. Tegelijk met de Bomennota worden ook de regels voor kap geactualiseerd, waaronder ook de regels in de APV (Algemeen Plaatselijke Verordening). Een belangrijke wijziging is het opheffen van de gebieden waarvoor de kapvergunningplicht niet geldt.

Concept Bomennota

Apeldoorn heeft van oudsher een sterk bomenbeleid. Waarom dan een nieuwe Bomennota? Dit doen we voor:

  • Het aanbrengen van samenhang en overzicht van beleid, dat is er nu niet. Met de bomennota wordt voor iedereen inzichtelijk hoe Apeldoorn met bomen omgaat.
  • Het moderniseren van het bomenbeleid, zodat het aansluit bij en invulling geeft aan de ambities uit de Omgevingsvisie.
  • Het integreren van het bomenbelang met andere ruimtelijke belangen, zoals wonen, bedrijventerreinen, infrastructuur en energietransitie.

Het concept ligt ook ter inzage bij het Omgevingsloket. De Medewerkers van het Omgevingsloket kunnen u er meer over vertellen. Bij het Omgevingsloket kunt u alleen op afspraak terecht. Informatie over het maken van een afspraak en over de locatie van het Omgevingsloket vindt u op www.apeldoorn.nl/afspraakomgevingsloket.

Concept aanpassing van de APV ivm Bomennota

Het concept Aanpassing regels in verband met de Bomennota ligt tegelijkertijd met de concept Bomennota ter inzage. Om de doelen uit de Bomennota te kunnen realiseren zijn aanpassingen in de regels over bomen in de APV nodig. Daarnaast zijn aanpassingen nodig omdat de regels nu te complex zijn, en niet meer aan de wensen van deze tijd voldoen.

Het concept ligt ook ter inzage bij het Omgevingsloket. De Medewerkers van het Omgevingsloket kunnen u er meer over vertellen. Bij het Omgevingsloket kunt u alleen op afspraak terecht. Informatie over het maken van een afspraak en over de locatie van het Omgevingsloket vindt u op www.apeldoorn.nl/afspraakomgevingsloket.

Wilt u reageren?

Tijdens de periode waarin de concepten ter inzage liggen (van 24 januari 2024 tot en met 5 maart 2024) kan iedereen hierop reageren. Zowel voor de Bomennota als voor de Aanpassing van de APV kunt u op de volgende manieren reageren:

  • Digitaal: vul het formulier in op onze website (inloggen met DigiD).
  • Schriftelijk: stuur uw zienswijze naar de Afdeling Omgevingsbeleid, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn, onder vermelding van ‘Zienswijze Bomennota / aanpassing APV Apeldoorn’. De zienswijze moet door u ondertekend zijn en ten minste uw naam, adres en woonplaats en indien mogelijk ook uw telefoonnummer en e-mailadres bevatten.
  • Mondeling: maak een afspraak met mevrouw E. Krommendijk van de afdeling Omgevingsbeleid, telefoonnummer 14 055.

Het indienen van reacties via e-mail is niet mogelijk.

Uw Reactie
Uw Reactie