Inspraak concept Economische Koers 2040

Van vrijdag 14 juni tot en met vrijdag 26 juli 2024 ligt de concept Economische Koers 2040 ter inzage.

Economische Koers 2040

In Apeldoorn 2040, de Omgevingsvisie (2022) en in de Kadernota Maatschappelijke Ontwikkeling (2021) is een perspectief geschetst voor de toekomst van Apeldoorn. De economische ambities die hierin zijn opgenomen, vragen om een uitwerking die verder gaat dan het huidige programma ‘de Ondernemende Stad’ (2019). Met de Economische Koers 2040 geven we een antwoord op vragen als: hoe ziet een economie van de toekomst eruit? Aan welke regionale ontwikkelingen draagt de Apeldoornse economie bij? Welke richting willen we op met de Apeldoornse economie en welke stappen zijn nodig om dit te verwezenlijken? We stellen ons tot doel om deze vragen te beantwoorden met een horizon die reikt tot 2040.

Met de Economische Koers 2040 willen we met de tijd mee bewegen, bestaand beleid waar nodig aanscherpen en aansluiten bij nieuwe ontwikkelingen. Zodat we een groene en innovatieve economie realiseren die bouwt aan de brede welvaart van Apeldoorn. Een economie voor het hier & nu én voor de toekomst, met als doel dat iedereen in Apeldoorn profiteert van economische vooruitgang. Dat vraagt om een goed vestigingsklimaat, waarin ruimte is voor ondernemerschap, innovatie en groei.

Een groene en innovatieve economie

De Economische Koers 2040 is gestoeld op een glashelder uitgangspunt: Apeldoorn kiest voor brede welvaart. We vergroten de brede welvaart met een goede balans tussen economische welvaart, maatschappelijk welzijn en een veilige en gezonde leefomgeving. Daarom zetten we in op een economie die uitgaat van groene groei en innovatie. Met meer kansrijke banen en inkomenszekerheid. Hoewel we onze brede en diverse economie koesteren, vergroten we onze inzet op die ontwikkelingen die bijdragen aan een grotere brede welvaart voor inwoners en ondernemers van Apeldoorn en de regio. Zodat onze economie in 2040 minimaal 117.000 arbeidsplaatsen heeft gecreëerd en bijdraagt aan het tegengaan van klimaatverandering, een inclusieve arbeidsmarkt en een digitaal weerbare samenleving.

We werken langs vier strategielijnen aan een aantrekkelijk Apeldoorn, ruimte voor werk, het ondernemersklimaat en economische vernieuwing & missiegedreven clusters. Zodat Apeldoorn in 2040:

  1. Een zeer aantrekkelijke gemeente is om te wonen, werken en (be)leven voor bedrijven, talenten, inwoners en bezoekers;
  2. Onze werklocaties toekomstbestendig zijn, voorzien in de behoefte van bedrijven en een plek bieden voor werk, innovatie en duurzame ambities;
  3. Een sterk ondernemersklimaat heeft waar volop ruimte is voor ondernemen, groeien en innoveren;
  4. En we de economische kansen van transities benutten en het verschil maken met onze missiegedreven clusters.

We brengen focus aan richting de toekomst en zetten primair in op het versterken van innovatieve ecosystemen binnen drie missiegedreven clusters: veiligheid & digitalisering, energietransitie & techniek en welzijn & zorg.

In de strategielijnen beschrijven we welke randvoorwaarden wij moeten creëren voor het vestigingsklimaat en subdoelen om te realiseren samen met bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen, maatschappelijke- en culturele organiseren en regionale partners.

Bekijk het concept economische koers (pdf, 4,5 MB)

De inspraakperiode

Van 14 juni tot en met 26 juli 2024 ligt de concept Economische Koers 2040 ter inzage voor alle betrokkenen en geïnteresseerden. De koers is te bekijken via de gemeentelijke website. Lukt het u niet om het digitaal in te zien, mailt u dan met het Bedrijvencontactpunt via bedrijvencontactpunt@apeldoorn.nl. Samen kijken we dan hoe wij u het beste kunnen helpen. Bekijk hier de openingstijden van het stadhuis

Uw reactie

Wilt u reageren op de koers? Dat kan door vóór 27 juli 2024 een zienswijze in te dienen. U kunt uw zienswijze op verschillende manieren indienen:

  • Digitaal door te mailen naar bedrijvencontactpunt@apeldoorn.nl
  • Schriftelijk door uw brief te sturen aan het college van burgemeester en wethouders, afdeling VOA, vakgroep Economische Zaken, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn
  • Mondeling door een afspraak te maken met Loes Klanderman-Brijker via het Bedrijvencontactpunt via telefoonnummer 14 055

Vermeld in uw reactie altijd ‘Zienswijze Economische Koers 2040 Apeldoorn’ en uw naam, adres en indien mogelijk uw mailadres.

Het vervolg

Wij verzamelen alle reacties in een inspraaknota. Het college van burgemeester en wethouders beslist naar aanleiding van deze inspraaknota of en hoe de concept Economische Koers 2040 wordt aangepast. De aangepaste versie wordt door het college aan de gemeenteraad ter vaststelling aangeboden.

Verwacht wordt dat de gemeenteraad in oktober 2024 een besluit neemt.

Apeldoorn, 14 juni 2024

 

Uw Reactie
Uw Reactie