Inspraak concept Programma Werklocaties

Van vrijdag 14 juni tot en met vrijdag 26 juli 2024 ligt het concept Programma Werklocaties ter inzage.

Programma Werklocaties

Het Programma Werklocaties is een uitvoeringsstrategie van de Economische Koers 2040. Met het Programma Werklocaties wordt uitwerking gegeven aan de strategielijn ruimte voor werk uit de Economische Koers 2040.

Het huidige beleid in de Ondernemende Stad (2019) en de Strategie Werklocaties (2019) voldoen niet meer aan de opgave waar wij voor staan. Met de Economische Koers 2040 en het Programma Werklocaties wordt een actueel handelingsperspectief gegeven. Onder andere om een goede balans te realisering in onze opgaves op het gebied van wonen, werken, natuur en de energiemix.

Met de Economische Koers 2040 maken we keuzes over welke type bedrijvigheid past bij Apeldoorn. Dat is de groene en innovatieve economie met impact. In het Programma Werklocaties vertalen we deze keuze door bij nieuwe ontwikkelingen met een uitgiftestrategie te sturen op de meerwaarde van bedrijven voor Apeldoorn en de regio. Daarnaast zetten we in op de intensivering en verbetering van de bestaande bedrijventerreinen. We starten met een integrale gebiedsaanpak op bedrijventerrein Zuid. Dat zorgt er uiteindelijk voor dat we minder nieuw areaal nodig hebben en dat de groene ruimte die Apeldoorn kenmerkt grotendeels behouden blijft.

Om ondernemers en vastgoedeigenaren te ondersteunen wil de gemeente werken aan de uitvoeringskracht op bedrijventerreinen. Samen met het (georganiseerde) bedrijfsleven onderzoeken we de mogelijkheden voor een gemeentebrede parkmanagementorganisatie voor de Apeldoornse bedrijventerreinen. Deze uitvoerende organisatievorm moet een (kwaliteits) impuls geven aan het ondernemersklimaat. De Spoorzone blijft de belangrijkste locatie waar wij kantoren willen toevoegen. Daar willen we ook ruimte geven aan kennis en innovatie ecosysteem rondom ons missiegedreven cluster veiligheid & digitalisering.

Ruimte voor werk

Ruimte voor werk vertalen we in het Programma als ‘het (door)ontwikkelen van een toekomstbestendige portefeuille werklocaties, die kwantitatief en kwalitatief aansluit bij de huidige en toekomstige behoefte van ondernemers en als motor fungeert voor brede welvaart in de gemeente’.

Het Programma Werklocaties bestaat uit acht strategielijnen voor zowel bestaande als nieuwe locaties:

 • Investeren in brede welvaart
 • Optimaal benutten van ruimte
 • Versterken kennis en innovatie-ecosystemen
 • Creëren van gemengde gebieden
 • (Schuif)ruimte creëren door nieuwe bedrijventerreinen te ontwikkelen
 • Regionale afstemming over ruimtebehoefte bedrijventerreinen
 • Toets aan economische en maatschappelijke meerwaarde
 • Nieuwe kantoren toevoegen op toplocaties in de stad

Het Programma Werklocaties bevat de strategie, het ruimtelijk programma en het instrumentarium waarlangs wij onze ambitie willen realiseren.

De inspraakperiode

Van 14 juni tot en met 26 juli 2024 ligt het concept Programma Werklocaties ter inzage voor alle betrokkenen en geïnteresseerden. Het Programma Werklocaties is te bekijken via de gemeentelijke website. Lukt het u niet om het digitaal in te zien, belt u dan met het bedrijvencontactpunt. Samen kijken we dan hoe wij u het beste kunnen helpen. Bekijk hier de openingstijden van het Stadhuis.

Concept werklocaties (pdf, 11,5 MB)

Bijlage concept werklocaties (pdf, 8,9 MB)

Uw reactie

Wilt u reageren op het Programma Werklocaties? Dat kan door vóór 27 juli 2024 een zienswijze in te dienen. U kunt uw zienswijze op verschillende manieren indienen:

 • Digitaal door te mailen naar het bedrijvencontactpunt (bedrijvencontactpunt@apeldoorn.nl)
 • Schriftelijk door uw brief te sturen aan het college van burgemeester en wethouders, afdeling VOA, vakgroep Economische Zaken, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn
 • Mondeling door een afspraak te maken met Annemiek Bronsema via het bedrijvencontactpunt telefoonnummer 14 055.

Vermeld in uw reactie altijd ‘Zienswijze Programma Werklocaties Apeldoorn’ en uw naam, adres en indien mogelijk uw mailadres.

Het vervolg

Wij verzamelen alle reacties in een inspraaknota. Het college van burgemeester en wethouders beslist naar aanleiding van deze inspraaknota of en hoe het concept Programma Werklocaties wordt aangepast. De aangepaste versie wordt door het college aan de gemeenteraad ter vaststelling aangeboden.

Verwacht wordt dat de gemeenteraad in oktober 2024 een besluit neemt.

Apeldoorn, 14 juni 2024

Uw Reactie
Uw Reactie