Notitie Participatie en participatieregels onder de Omgevingswet vastgesteld

De gemeenteraad heeft op 23 november 2023 de Notitie Participatie en participatieregels onder de Omgevingswet vastgesteld.

  1. met toepassing van artikel 3.2 van de Verordening participatie gemeente Apeldoorn 2022 bij (wijzigingen) van het omgevingsplan en een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit met adviesrecht van de gemeenteraad tot vaststelling van de participatieprocedure zoals vastgelegd in de bij dit besluit behorende Notitie participatie en participatieregels onder de Omgevingswet;

te bepalen:

  1. dat dit besluit in werking treedt op de datum van inwerkingtreden van de Omgevingswet en dat met ingang van die datum is ingetrokken de ‘Notitie Samen voor kwaliteit naar een andere ruimtelijke ordening in Apeldoorn’.

De Notitie Participatie en participatieregels onder de Omgevingswet treedt in werking op 1 januari 2024.

Tegen de vastgestelde notitie kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.

De notitie met bijbehorende stukken is te raadplegen via deze webpagina.

De notitie is ook digitaal in te zien bij het Omgevingsloket. De medewerkers van het Omgevingsloket kunnen u er meer over vertellen. Bij het Omgevingsloket kunt u alleen op afspraak terecht. Informatie over het maken van een afspraak en over de locatie van het Omgevingsloket vindt u op www.apeldoorn.nl/afspraakomgevingsloket.

Apeldoorn, 27 december 2023

Uw Reactie
Uw Reactie