Volkshuisvestingskader Apeldoorn

Als gemeente willen we dat onze inwoners prettig wonen. Dat zij trots zijn op hun wijk en dat de woningen aansluiten op de woonwensen. Zo ontwikkelen we samen een leefbare en duurzame gemeente. In het nieuwe Volkshuisvestingskader beschrijven we wat we willen gaan doen en hoe we dat voor elkaar krijgen. Uw inbreng wordt gewaardeerd. Wilt u met ons meedenken?

Samen bouwen aan een ideale woonomgeving

In het Volkshuisvestingskader worden belangrijke vraagstukken beantwoord, zoals: Hoe kunnen we ervoor zorgen dat er voldoende betaalbare woningen beschikbaar zijn? Hoe kunnen we mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben helpen aan een passende woning? Hoe kunnen we de woningen in de gemeente verduurzamen en bijdragen aan een beter klimaat?

Wat is een Volkshuisvestingskader?

In een Volkshuisvestingskader leggen we vast hoe we de komende jaren gaan werken aan wonen in Apeldoorn. Daarbij beginnen we niet vanaf nul. In onze Omgevingsvisie hebben we namelijk vastgelegd wat we in Apeldoorn belangrijk vinden voor wonen. En in de Kadernota Maatschappelijke ontwikkeling staat wat we belangrijk vinden voor de combinatie wonen en zorg. In het Volkshuisvestingskader werken we dit verder uit. We beschrijven de belangrijkste woonopgaven van Apeldoorn tot 2027. Ook bepalen we wat dit betekent voor de verschillende wijken en dorpen in de gemeente. Dit doen we in gebiedsenveloppen.

In een Woonprogramma leggen we vast hoe we de komende jaren gaan werken aan wonen in Apeldoorn.
In een Woonprogramma leggen we vast hoe we de komende jaren gaan werken aan wonen in Apeldoorn. Fotograaf: Peter Lous

Planning

In het najaar van 2022 zijn we gestart met het opstellen van het Volkshuisvestingskader. In verschillende gespreksrondes hebben woningcorporaties, zorgorganisaties, huurders- en inwonersbelangenverenigingen, dorps- en wijkraden en marktpartijen meegedacht. Van 18 april tot 30 mei lag het concept Volkshuisvestingskader ter inzage. 

Ook was het mogelijk om op verschillende plekken in de gemeente een reactie te geven. Op dit moment worden de reacties verwerkt in een definitief Volkshuisvestingskader. Het college van B&W neemt vóór de zomer een besluit over vaststelling van het Volkshuisvestingskader. In september volgt dan de Politieke Markt (PMA) waarin de raad het Volkshuisvestingskader bespreekt. Tijdens de PMA kunt u als inwoner ook inspreken. Binnenkort vindt u hier de datum van de PMA.

Uw Reactie
Uw Reactie