Samen tegen huiselijk geweld, Aanpak geweld in afhankelijkheidsrelaties 2024 – 2028

Het College van Burgemeester en Wethouders van Apeldoorn maakt bekend dat het voornemens is de gemeenteraad voor te stellen de Regiovisie en de Uitvoeringsagenda ‘Samen tegen huiselijk geweld: Aanpak geweld in afhankelijkheidsrelaties 2024 - 2028’ vast te stellen.

De 14 gemeenten van de regio Noord-Veluwe en Midden-IJssel/Oost-Veluwe werken met elkaar samen in de aanpak van huiselijk geweld. Door samen te werken komt er meer samenhang in de aanpak van huiselijk geweld in onze regio. En we versterken de ketensamenwerking van organisaties die werken op lokaal en regionaal niveau.

In onze regiovisie geven we antwoord op de vraag welke keuzes we regionaal maken in onze aanpak van huiselijk geweld. In onze nieuwe regiovisie bouwen we voort op het fundament van de vorige Regiovisie ‘Samen tegen huiselijk geweld, Aanpak huiselijk geweld 2020 t/m 2023’. De ambities uit onze vorige regiovisie zijn nog onverkort geldig. In onze aanpak richten we ons op iedereen die betrokken is bij huiselijk geweld: slachtoffers, plegers en omstanders. We zetten ons in om:

  • intergenerationele overdracht van geweld te stoppen;
  • de schade van geweld te beperken;
  • laagdrempelige hulp te bieden aan slachtoffers en plegers.

De visie ‘Gefaseerd samenwerken aan veiligheid’ staat centraal in onze aanpak voor komende jaren. De doelstelling is: de veiligheid voorop. Alle betrokken professionals richten zich eerst op de directe veiligheid, daarna werken zij samen aan de risico’s op onveiligheid en tot slot aan (duurzaam) herstel van het geweld in een gezin of huishouden. Randvoorwaardelijk zijn een sterk lokaal team en integrale samenwerking zorg en veiligheid.

Onze visie, ambities en uitgangspunten hebben we vertaald naar twee thema’s:

  1. Eerder in beeld en beter in gesprek gericht op preventie van geweld en bestendigen van passende ondersteuning of hulpverlening door subsidierelaties (Veilig Thuis, Moviera en Centrum Seksueel Geweld).
  2. Integraal samenwerken voor veiligheid. Professionals op de leefgebieden hulp/zorg en veiligheid/straf werken met elkaar samen rondom het vraagstuk van de direct betrokken gezinnen.

In de uitvoeringsagenda hebben we onze visie, uitgangspunten en thema’s uit de Regiovisie zo concreet mogelijk uitgewerkt in regionale en lokale acties. De regionale en lokale acties zijn van elkaar afhankelijk. Met de regionale acties bepalen we de prioriteit en de richting. Belangrijke pijlers voor Apeldoorn zijn een laagdrempelige toegang voor onze inwoners en deskundig Samen055 dat is toegerust om huiselijk geweld te herkennen, bespreekbaar te maken en passende hulpverlening te bieden en de samenwerking met specialistische partners zorg en veiligheid.

Inspraakperiode

De regiovisie en uitvoeringsprogramma Samen tegen huiselijk geweld ligt van 8 mei 2024 tot 20 juni 2024 ter inzage bij de receptie in het Stadhuis, Marktplein 1 in Apeldoorn.

Inwoners en andere belanghebbenden kunnen gedurende deze termijn schriftelijk een zienswijze sturen aan het:

College van Burgemeesters en Wethouders
T.a.v. Beleid Maatschappelijke Ontwikkeling, t.a.v. C. van der Have
Postbus 9033
7300 ES Apeldoorn

Reageren per e-mail is mogelijk via regiovisie@apeldoorn.nl.

Wij vragen u de inspraakreactie te ondertekenen met uw naam en/of de naam van de organisatie namens wie u reageert, e-mailadres, adres en woonplaats en indien mogelijk uw telefoonnummer.

Op deze wijze kunnen wij u informeren over het vervolg of een vraag stellen.

Vervolg

Van de binnengekomen reacties maken wij een inspraaknota voor de 14 gemeenten Noord-Veluwe en Midden-IJssel/Oost Veluwe. Het college biedt naar verwachting in september de inspraaknota en de zo nodig gewijzigde regiovisie Samen tegen huiselijk geweld 2024 – 2028 aan de gemeenteraad aan.

Na akkoord van de 14 gemeenten raden wordt de Regiovisie en de Uitvoeringsagenda ‘Samen tegen geweld in afhankelijkheidsrelaties definitief.

Documenten

Uw Reactie
Uw Reactie