Deventerstraat 386-390, vaststelling

Vanaf 18 april 2024 ligt gedurende 6 weken ter inzage het bij raadsbesluit van 4 april 2024 vastgestelde bestemmingsplan Deventerstraat 386-390 met identificatiecode NL.IMRO.0200.bp1513-vas1.

Het plan betreft het realiseren van 20 appartementen voor senioren met daarbij een gezamenlijke ontmoetingsruimte en gezamenlijke binnentuin. Hiervoor worden de huidige opstallen, bestaande uit een woning en een kantoor/bedrijfshal, gesloopt. De verbeelding is gewijzigd ten opzichte van het ontwerp in die zin dat de grens aan de oostzijde iets is opgeschoven, zodat de huidige woonbestemming van het buurperceel niet wordt aangepast.

Tot en met 30 mei 2024 kan beroep worden ingesteld tegen de vaststelling van het bestemmingsplan. Dit kan door het indienen van een beroepschrift bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Wij wijzen u er op dat dit bestemmingsplan een project betreft waarvoor afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing is. Daarom moet u de beroepsgronden in uw beroepschrift opnemen en kunt u de beroepsgronden na afloop van de beroepstermijn niet meer aanvullen.

Het instellen van beroep schorst het besluit niet. Degene die beroep instelt kan daarnaast ook vragen om een voorlopige voorziening (schorsing) bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

U kunt het vastgestelde bestemmingsplan raadplegen op de landelijke websites: ruimtelijke plannen en Omgevingsloket 

De bronbestanden die samen het vastgestelde bestemmingsplan vormen zijn te vinden op het webadres: digitale plannen 

Het bestemmingsplan is ook digitaal in te zien bij het Omgevingsloket van de gemeente Apeldoorn. De medewerkers van het Omgevingsloket kunnen u meer vertellen over het bestemmingsplan. Bij het Omgevingsloket kunt u alleen op afspraak terecht. Informatie over het maken van een afspraak en over de locatie van het Omgevingsloket vindt u op www.apeldoorn.nl/afspraakomgevingsloket.

Apeldoorn, 17 april 2024

Uw Reactie
Uw Reactie