Vergadering 30 augustus

Openbare Notulen van de vergadering van Burgemeester en Wethouders gemeente Apeldoorn van 30 augustus 2022.

Aanwezig

 • J. Joon, wethouder
 • P.C.J. Messerschmidt, wethouder
 • D.S. Huizer, wethouder
 • van den Berge, wethouder
 • Biharie, wethouder
 • A.J. Prins, wethouder
 • Willems, wethouder
 • T.J.H.M. Berben, gemeentesecretaris
 • Waelen, bestuursadviseur, notulist

Afwezig

 • A.J.M. Heerts, burgemeester

 

BESPREEKSTUKKEN

1.  Stoppen met Skaeve Huse op de locatie in Apeldoorn Noord

Voorstel van de afdeling Projecten, Programma's en Interimmanagement:

 1. Het advies van de bezwarencommissie opvolgen om de bezwaren gegrond te verklaren en de verleende omgevingsvergunning te herroepen.
 2. De afdoening van dit besluit mandateren aan het Afdelingshoofd Juridische Zaken;
 3. Stoppen met de realisatie van Skaeve Huse op deze locatie in Apeldoorn Noord.
 4. Bijgevoegde raadsbrief verzenden waarin de raad op de hoogte wordt gebracht van dit besluit.
 5. Omwonenden en bezwaarden hierover informeren met bijgevoegde brieven.
 6. Akkoord gaan met het verstrekken van een nieuwe ambtelijke opdracht om de komende maanden te komen tot een plan van aanpak voor het onderzoeken van alternatieve locaties.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel, met dien verstande dat een redactionele wijziging wordt aangebracht.

2.  Eenmalige energietoeslag 2022 verhoging bijdrage

Voorstel van de afdeling Beleid Maatschappelijke ontwikkeling:

 1. De eenmalige energietoeslag 2022 voor rechthebbende huishoudens in Apeldoorn te verhogen van €800,- naar €1.300,-.
 2. De Beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Apeldoorn, 2e wijziging vast te stellen waarin de verhoging van de energietoeslag met €500,- wordt geregeld.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

3.  Beantwoording petitie Beemte Broekland op groen

Voorstel van de afdeling Omgevingsbeleid:

 1. De inhoud van het reeds door het college vastgestelde antwoord op de petitie verwerken in een concept antwoordbrief van de raad;
 2. Het presidium verzoeken deze concept reactie op de petitie ‘Niet nog meer zonneparken in Beemte Broekland’ van de Bewonersvereniging Beemte Broekland op groen ter kennisgeving te versturen.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel met dien verstande dat een redactionele wijziging wordt aangebracht.

4.  PPI-verzoek Heegderweg tussen 20 en 28, Uddel

Voorstel van de afdeling Omgevingsrecht en Vergunningen:

 1. Een standpunt in te nemen ten aanzien van het (bouw)plan op het perceel tussen Heegderweg 20 en 28 in Uddel, kadastraal bekend gemeente Apeldoorn, sectie A, nummer 4515.

Besluit: Het college besluit medewerking te verlenen aan het initiatief van drie vrijstaande woningen. De portefeuillehouder heeft mandaat voor een redactionele wijziging.

5.  Vitaliteitsagenda Uddel

Voorstel van de afdeling Vitaal en Ondernemend Apeldoorn:

 1. Vaststellen van de Vitaliteitsagenda Uddel voor zover het de (voorgenomen) acties, maatregelen en plannen betreft waarvoor de gemeente verantwoordelijk is;
 2. De Vitaliteitsagenda ter kennisname aan de gemeenteraad aanbieden;
 3. Kennisnemen van de planning van de Vitaliteitsagenda’s gemeentebreed.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel. Tevens wenst het college nog dit jaar een voorstel te ontvangen over de vernieuwde vitaliteitsagenda en dus met ‘Buurtmaken’ als integraal onderdeel. Op basis van dat collegebesluit en de evaluatie van de pilot in De Maten, neemt het college een besluit over reeds bestaande vitaliteitsagenda’s en de wijze waarop ‘Buurtmaken’ hieraan wordt toegevoegd. Vooralsnog denkt het college aan een addendum.  

HAMERSTUKKEN

6.  Jaarverslag gemeentearchivaris 2020-2021

Voorstel van de afdeling Informatie:

 1. Het jaarverslag gemeentearchivaris 2020-2021 vaststellen.
 2. Dit besluit ter kennis brengen van de gemeenteraad door het aanbieden van het verslag en de bijgevoegde raadsbrief

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

7.  Introductie vernieuwde gemeentelijke portal Apeldoorn.nl

Voorstel van de afdeling Communicatie- en kabinetszaken:

 1. Het Presidium middels bijgevoegde brief verzoeken om het nieuwe gemeentelijke portal Apeldoorn.nl te mogen introduceren in de PMA van 29 september aanstaande.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

8.  Aanwijzing Koudebergweg 20 Hoenderloo als monument

Voorstel van de afdeling Vitaal en Ondernemend Apeldoorn:

 1. Op verzoek van de eigenaar Koudebergweg 20 Hoenderloo definitief aanwijzen als gemeentelijk monument.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

9.  Budgetplafonds jeugdhulp 2023

Voorstel van de afdeling Beleid Maatschappelijke ontwikkeling:

 1. In te stemmen met het voorstel budgetplatfonds voor jeugdhulpaanbieders
  in 2023 te continueren;
 2. In te stemmen met de berekening van de hoogte van de budgetplafonds voor 2023;
 3. Dit besluit ter kennisname aan de raad te sturen.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel, met dien verstande dat redactionele wijzigingen worden aangebracht. De portefeuillehouder zegt in de eerste helft van 2023 een voorstel toe over het wel/niet continueren van budgetplafonds vanaf 2024.

10.  Incidentele subsidie voor Zero Waste Apeldoorn, coördinator in gemeentelijke dienst

Voorstel van de afdeling Beheer en Onderhoud:

 1. In te stemmen met het integreren van de zwerfafval opruimacties van Zero Waste Apeldoorn in Heel Apeldoorn Rein – onderdeel van de afdeling Beheer & Onderhoud – door de coördinator van Zero Waste Apeldoorn voor 32 uur schaal 9 in gemeentelijke dienst te nemen.
 2. Instemmen met het toekennen van een incidentele subsidie van 20.000 euro voor de periode van 1 juli 2022 tot en met 31 juni 2023 en 15.000 euro per jaar voor de periode 1 juli 2023 toten met 31 juni 2026 voor de activiteiten die de Stichting Zero Waste Apeldoorn gaat uitvoeren conform haar aanvraag m.u.v. de zwerfafval opruimacties;
 3. Daarmee af te wijken van de algemene subsidieverordening artikel 6 lid 1 en gebruik te maken van de hardheidsclausule (artikel 21);
 4. De totale kosten van 1. (coördinator) en 2. (subsidie), kunnen worden gedekt uit de jaarlijkse inkomsten zwerfafval gelden tot een bepaald maximum. Indien nodig zullen eventuele tekorten gedekt worden uit het begrotingsprogramma 3 Openbare Ruimte taakveld 2.1.
 5. Te bepalen dat de Stichting Zero Waste Apeldoorn samen dient te werken met Circulus en Foenix op het gebied van hergebruik en Zero Waste Apeldoorn hierop jaarlijks te laten verantwoorden;
 6. Te bepalen dat de subsidie per 31 juni 2025 wordt geëvalueerd en dat deze evaluatie bepaalt of de subsidie na 31 juni 2026 wordt voortgezet;
 7. Het besluit ter kennisname aan de Raad doen toekomen.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

11.  Verrekening neveninkomsten college 2021

Voorstel van de afdeling Personeel en Organisatie:

 1. Vast te stellen, dat er bij geen van de collegeleden van gemeente Apeldoorn verrekening van neveninkomsten over het jaar 2021 hoeft plaats te vinden. Dit is volgens het advies van KPMG.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

12.  Volmacht en verwerkersovereenkomst t.b.v. gebruik UWV Portaal voor Gemeenten door Lucrato

Voorstel van de afdeling Beleid Maatschappelijke ontwikkeling:

College:

 1. Akkoord gaan met het verstrekken van de volmacht aan de algemeen directeur van Lucrato, dhr. G. van Sunder, waardoor hij de Overeenkomst Gebruik UWV Portaal Gemeenten met het UWV kan ondertekenen;
 2. Akkoord gaan met de verwerkersovereenkomst tussen gemeente Apeldoorn en Lucrato waarmee geregeld wordt dat Lucrato persoonsgegevens voor de gemeente Apeldoorn mag verwerken.

Burgemeester:

 1. Volmacht verstrekken aan de algemeen directeur van Lucrato, dhr. G. van Sunder, om de Overeenkomst Gebruik UWV Portaal Gemeenten te ondertekenen.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel en ook de volmacht is akkoord.

13.  Jaarverslag en jaarrekening Stichting Apeldoorns Archief

Voorstel van de afdeling Informatie:

 1. De jaarrekening van de Stichting Apeldoorns Archief 2021 volgens haar statuten goed te keuren.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

14.  Selectielijst e-mailbewaring

Voorstel van de afdeling Informatie:

 1. De door de VNG ontworpen selectielijst e-mailbewaring goedkeuren en haar machtigen om de selectielijst namens de Minister van OC&W te laten vaststellen.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

Het college wil daarnaast advies ontvangen over WhatsApp verkeer.

15.  Ruimtelijk Kader John. F. Kennedylaan 32

Voorstel van de afdeling Omgevingsbeleid:

 1. Het bijgevoegde Ruimtelijk Kader JFK 32 vaststellen als inzet van het College voor de toekomstige ontwikkeling van het pand aan de John F. Kennedylaan 32.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

16.  Beantwoording schriftelijke vragen over rattenoverlast Aristotelesstraat

Voorstel van de afdeling Beheer en Onderhoud:

 1. Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen zoals verwoord in bijgevoegd document.
 2. Dit besluit ter kennis brengen van de gemeenteraad

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

 Ex Agenda/ Rondvraag

 

 • Het college neemt kennis van de besluiten genomen tijdens het zomerreces.
 • Het college neemt kennis van de besluitenlijst GS-vergadering van 12 juli 2022.
 • Het college neemt kennis van de uitnodiging ‘Dag van Gelderland’ op vrijdag 16 september.
 • Het college bespreekt het programma voor de Raadsconferentie op 1 en 2 september.

Vastgesteld op 6 september 2022

de secretaris,

T.J.H.M. Berben

de burgemeester,

A.J.M. Heerts

Uw Reactie
Uw Reactie