Vergadering 27 september

Openbare Notulen van de vergadering van Burgemeester en Wethouders gemeente Apeldoorn van 27 september 2022

Aanwezig

 • A.J.M. Heerts, burgemeester
 • J. Joon, wethouder
 • P.C.J. Messerschmidt, wethouder
 • D.S. Huizer, wethouder
 • H. van den Berge, wethouder
 • S. Biharie, wethouder
 • A.J. Prins, wethouder
 • W. Willems, wethouder
 • T.J.H.M. Berben, gemeentesecretaris
 • W. Waelen, bestuursadviseur, notulist

1.  Vaststellen notulen van 20 september 2022

De notulen zijn ongewijzigd vastgesteld

BESPREEKSTUKKEN

2.  Verordening Maatschappelijke ondersteuning 2023 en verordening Zorg voor jeugd 2023

Voorstel van de afdeling Beleid Maatschappelijke ontwikkeling:

 1. Instemmen met de verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Apeldoorn 2023, met daarbij de grootste wijzigingen vanwege :
 2. Snelle en laagdrempelig dienstverlening;
 3. Gewenst gebruik woningaanpassingen;
 4. Juridisch juiste normenkader bepaling inzet huishoudelijke hulp;
 5. Ondersteuning bij het niet kunnen beheren van pgb;
 6. Financiële tegemoetkoming bij sporthulpmiddelen.
 7. Instemmen met de verordening Zorg voor Jeugd 2023, met daarbij de grootste wijzigingen vanwege:
 8. Doelmatige inzet van informele hulp;
 9. Ondersteuning bij het niet kunnen beheren van pgb.
 10. De verordeningen voor inspraak vrij te geven.
 1. Dit besluit ter kennisgeving te sturen aan de raad.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel, met dien verstande dat redactionele wijzigingen worden aangebracht en dat de verordening direct voor inspraak wordt vrijgegeven.

HAMERSTUKKEN

3.  Voortgang aanleg mobiel communicatienetwerk RadioLED

Voorstel van de afdeling Communicatie- en Kabinetszaken:

 1. Instemmen met de inhoud van het voortgangsbericht aan de gemeenteraad over het mobiel communicatienetwerk van RadioLED.
 2. Instemmen met het verzenden van het voortgangsbericht aan de gemeenteraad.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel, met dien verstande dat de voetnoot wordt verwijderd.

4.  Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Oude Beemterweg 6 Beemte Broekland

Voorstel van de afdeling Omgevingsrecht en Vergunningen:

 1. In te stemmen met de ‘Nota ambtshalve wijzigingen’ en de ambtshalve wijzigingen in het bestemmingsplan aan te brengen;
 2. Het bestemmingsplan ‘Oude Beemterweg 6 Beemte Broekland’ gewijzigd vast te stellen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan conform de wijzigingen in de ‘Nota ambtshalve wijzigingen’, waarbij:
  1. het plan met identificatienummer IMRO.0200.bp1463-vas1 in elektronische en analoge vorm is vastgelegd;
 1. gebruikgemaakt is van de Grootschalige Basiskaart en de Basisregistratie Kadaster van

 11 mei 2022

 1. Geen exploitatieplan vast te stellen zoals bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

5.  Onteigeningsprocedure met betrekking tot 'Pakhuis Panama' (pand achter Marktstraat 6)

Voorstel van de afdeling Vastgoed en Grond:

 1. De gemeenteraad verzoeken om de Kroon (door tussenkomst van de Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) te verzoeken, ten name van de gemeente Apeldoorn, in het belang van de ruimtelijke ontwikkeling en/of de volkshuisvesting (ingevolge artikel 77 lid 1 onder 1 van de Onteigeningswet), te besluiten tot onteigening van (een gedeelte van) het perceel zoals vermeld op de bij dit besluit behorende, en als zodanig gewaarmerkte, grond(plan)tekening en de lijst van te onteigenen onroerende zaken en rechten, ten behoeve van de (gedeeltelijke) uitvoering van de Bestemmingsplannen “Binnenstad-West” en “Binnenstad-West herziening 1 ” ter realisatie van de bestemmingen “Centrumdoeleinden 1” en “Waardevolle bebouwing”;
 2. De gemeenteraad verzoeken om de uitvoering van dit besluit (ingevolge artikel 156 van de Gemeentewet) op te dragen aan het college van burgemeester en wethouders, inclusief de bevoegdheid tot het verbeteren en aanvullen van het verzoek tot het nemen van het Kroonbesluit tot onteigening;
 3. Kennis nemen van en instemmen met de voorstel tot onteigening van perceel kadastraal bekend als gemeente Apeldoorn, sectie AA, nummer 2063, groot 86 centiare, conform voornoemde procedure onder voorbehoud goedkeuring door de raad;
 4. Het presidium te verzoeken om bijgevoegd raadsvoorstel aan de raad voor te leggen en in te stemmen met:
 5. de aankoop tegen de taxatiewaarde ad € 104.000,-- en deze aankoop onder te brengen onder de voorraden op de balans van de gemeente
 6. de bijkomstige – procedurele – kosten, ingeschat op € 65.000, te dekken uit de lopende begroting van 2022

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

 6.  Krediet Jacobus Fruytierschool Uddel

Voorstel van de afdeling Beleid Maatschappelijke ontwikkeling:

 1. Te besluiten een krediet beschikbaar te stellen van € 1.500.000 voor het verbeteren van de ventilatiekwaliteit en het aanpassen van het gebouw van de Jacobus Fruytier locatie Uddel
 2. Te besluiten de toegekende Rijkssubsidie van € 210.000 voor het verbeteren van de ventilatiekwaliteit beschikbaar te stellen.
 3. De raad in kennis te stellen van dit besluit.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

 7.  Schriftelijke vragen Kaalslag Apeldoorn Zuid

Voorstel van de afdeling Omgevingsbeleid:

 1. Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen zoals verwoord in bijgevoegd document.
 2. Dit besluit ter kennis brengen van de gemeenteraad

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

Ex Agenda/ Rondvraag

 

 • Het college neemt kennis van de uitnodiging van de provincie over strategie drinkwatervoorziening op 17 november.
 • Het college bespreekt de uitnodiging van de provincie over natuurbrandbeheersing op 20 oktober.

Wethouder Huizer gaat hier namens het college naartoe.

 • Het college neemt kennis van de brief van de provincie over het starten van een evaluatieonderzoek naar de realisatie en het functioneren van de ecologische verbindingszones.
 • Het college neemt kennis van de besluitenlijst van de GS-vergadering van 13 september 2022.

Vastgesteld op 4 oktober 2022

de secretaris,

T.J.H.M. Berben

de burgemeester,

A.J.M. Heerts

Uw Reactie
Uw Reactie