Ga naar de homepage

Inspraak op de Meerjarenprogrammabegroting 2019-2022

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beraadslagingen over de Meerjarenprogrammabegroting 2019-2022 afgerond en ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd.

Mijn Apeldoorn

Inwoners, instellingen en bedrijven worden van harte uitgenodigd om hun oordeel over de Meerjarenprogrammabegroting 2019-2022 kenbaar te maken. In de periode van woensdag 19 september tot woensdag 10 oktober 2018 heeft u de gelegenheid een officiële schriftelijke inspraakreactie op de voorstellen uit Meerjarenprogrammabegroting 2019-2022 in te dienen.

U kunt uw schriftelijke reactie richten aan de gemeenteraad van Apeldoorn t.a.v. de raadsgriffie, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn. Ook kunt u uw schriftelijke reactie per e-mail aan de gemeenteraad richten, mits U uw naam, adres, woonplaatsgegevens vermeldt; mailadres: politiekemarkt@apeldoorn.nl. De raadsfracties kunnen de schriftelijke reacties van instellingen en burgers betrekken bij de algemene beschouwingen tijdens de begrotingsraadsvergadering.

Ook zal een delegatie van de gemeenteraad op donderdag 4 oktober 2018 om 20.30 uur een hoorzitting houden over de voorstellen. Tijdens deze hoorzitting wordt u in de gelegenheid gesteld om uw standpunt over de voorstellen van de Meerjarenprogrammabegroting 2019-2022 naar voren te brengen. De hoorzitting wordt tijdens de politieke markt gehouden in de raadzaal van het stadhuis. De aanvang van de hoorzitting is vastgesteld op 21.15 uur. Insprekers kunnen zich vooraf telefonisch melden bij het ondersteuningsteam van de griffie via telefoonnummer 055-5801289/5801298. U kunt bij hen ook terecht met vragen over de spelregels. U kunt zich ook voor aanvang van de vergadering op 4 oktober melden bij de betrokken raadsadviseur, mevrouw J.M. Zweers.

De aanwezige raadsleden hebben tijdens de hoorzitting gelegenheid tot het stellen van nadere vragen. De hoorzitting heeft uitsluitend tot doel om belanghebbenden te ‘horen’. De raadsfracties kunnen de reacties van de hoorzitting betrekken bij het raadsdebat over de Meerjarenprogrammabegroting 2019-2022.

In de PMA van donderdag 18 oktober a.s. vanaf 20.15 uur worden er parallelsessies gehouden waarbij de raadsfracties bestuurlijke vragen over de Meerjarenprogrammabegroting 2019-2022 kunnen stellen aan de portefeuillehouders. De algemene beschouwingen over de Meerjarenprogrammabegroting 2019-2022 worden gehouden op donderdag 1 november om 20.15 uur.
Op donderdag 8 november zal de raad ’s middags vanaf 14.00 uur stemmen over eventuele moties en amendementen en de Meerjarenprogrammabegroting vast stellen. De moties en amendementen worden een dag van tevoren op de website geplaatst. Het definitieve aanvangstijdstip van die vergadering en eventuele wijzigingen in de behandelprocedure zullen via de gemeentelijke website bekend worden gemaakt.

De complete stukken van de Meerjarenprogrammabegroting 2019-2022 kunt u vanaf woensdag 19 september lezen en downloaden onderaan deze pagina.
U kunt de stukken ook inzien op de locatie aan het Stationsplein 50, geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

De MPB-stukken