Verkeerplan en maatregelen

Gemeente Apeldoorn heeft samen met Traffic Service Nederland (TSNED) een Verkeersplan opgesteld en de omleidingsroutes onderzocht. Hierin staan, na langdurig onderzoek, de verwachte verkeerseffecten, knelpunten en noodzakelijke maatregelen.

Verkeersmaatregelen

Het verkeer wordt omgeleid. Om dit goed en veilig te doen en om ongewenste situaties te voorkomen, worden borden geplaatst op Apeldoornse wegen en - in overleg met Rijkswaterstaat - op de aan Apeldoorn grenzende rijkswegen. Het effect van de omleidingen wordt gemonitord en zo nodig bijgesteld. Denk bijvoorbeeld aan het bijstellen van verkeerslichten, het wijzigen van bebording of het plaatsen van extra barriers en verkeerslichten. Hieronder vindt u de kaart met de algemene omleidingen.

Bekijk het omleidingsplan (pdf, 275 Kb)

Bekijk het verkeersplan (pdf, 2 Mb)

Sluipverkeer

Volgens meldingen uit de wijk en waarnemingen blijkt dat op sommige punten in het werkgebied door sluipverkeer wordt gebruikt.

De Lupineweg heeft een overweg die is afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, met uitzondering van fietsers, lijnbussen en hulpdiensten. Om sluipverkeer tegen te gaan, komt er een permanente automatische, inzinkbare paal met cameratoezicht. Daarbij krijgen lijnbussen en hulpdiensten doorgang via een automatisch systeem. Deze paal wordt geplaatst bij de huidige versmallingen in de rijbaan, zodat (brom)fietsers aan de zijkanten kunnen passeren.

Sluipverkeer door een woonwijk is ongewenst. Hiervoor kunnen maatregelen worden genomen, maar dit leidt ook tot overlast en beperkingen voor de bewoners. Daarom is er besloten om dit tijdens de eerste periode van de afsluiting van de Laan van Osseveld te monitoren en, als er aanleiding voor is, in overleg met de klankbordgroep aanvullende maatregelen te nemen. 

Aanpassen regeling verkeerslichten

Doordat verkeer andere routes gaat rijden, moeten er een aantal verkeerslichten anders ingeregeld worden. Dit is nodig voor een goede doorstroom van het verkeer, met name op kruispunten waar de verkeerstromen toe- of afnemen. Hierbij worden ook groentijden en opstelstroken etc. gewijzigd. Er wordt ook gekeken naar de wisselwerking tussen de verschillende verkeerslichten, om de routes zo goed mogelijk te ontlasten.

Fysieke aanpassing

Een kruispunt dat gerichte aandacht krijgt, is het kruispunt tussen de Deventerstraat en de Zutphensestraat: Kruispunt De Tol. Dit kruispunt is nu al zwaar belast en wordt tijdens de afsluiting van de Laan van Osseveld nog zwaarder belast. Rechtsafslaand verkeer van de Zutphensestraat naar de Deventerstraat wordt in de huidige situatie afgewikkeld buiten het kruispunt, via een bypass. De bypass en het kruisen van het fiets- en voetvangersverkeer wordt anders ingericht om de problemen te verhelpen.

Impressie aanpassingen kruising Zutphensestraat-Deventerstraat (de Tol) (jpeg, 1.5 MB)

Mobiliteitsmanagement

Minder weggebruikers tijdens de omleidingsperiode zorgt voor minder overlast voor iedereen. We zetten verschillende acties op waardoor de mensen in het gebied makkelijker de auto kunnen laten staan en voor een ander vervoersmiddel kunnen kiezen. Denk aan openbaar vervoer of deelfietsen, scooters en bakfietsen. Ook gaan we in gesprek met werkgevers in het gebied om het tijdelijk thuis werken te bevorderen of het reizen buiten de spitsuren mogelijk te maken. Informatie hierover komt vóór de werkzaamheden beginnen.

Meer informatie

Heeft u nog vragen?

Dit project heeft een omgevingsmanager. Zij is het aanspreekpunt voor de buurt. Heeft u vragen? Neem dan contact op met Bettine Potter via tunnelosseveld@apeldoorn.nl.

Uw Reactie
Uw Reactie