Ga naar de homepage
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Gemeente onderzoekt gevolgen landelijk stikstof besluit voor Apeldoorn

18-07-2019

Teveel stikstof heeft negatieve effecten op de natuur. Dat is in Nederland het geval. De meeste stikstof is afkomstig van de landbouw, het verkeer en de industrie. De Raad van State bepaalde onlangs dat het landelijke stikstofbeleid, het Programma Aanpak Stikstof (PAS), niet deugt.

Mijn Apeldoorn

Het mag niet langer gebruikt worden als basis om toestemming te verlenen voor activiteiten die leiden tot een stikstoftoename in Natura 2000-gebieden, zoals bijvoorbeeld woningbouw, uitbreiding van stallen of de aanleg van wegen. Dit maakt het een stuk ingewikkelder om ruimtelijke ontwikkelingen te realiseren. De gemeente onderzoekt momenteel de gevolgen van dit besluit voor Apeldoorn en wil voorkomen dat de ruimtelijke ontwikkeling van Apeldoorn volledig stil komt te liggen totdat het Rijk met een oplossing komt voor dit probleem.

Wat is het PAS?

Het PAS staat voor het Programma Aanpak Stikstof. Een regeling van de rijksoverheid die enerzijds ruimte moest bieden aan nieuwe ontwikkelingen zoals huizen, wegen en bedrijven, maar tegelijkertijd ook voorziet in maatregelen die nodig zijn voor het terugdringen van de neerslag van stikstof die nodig is voor het behoud en herstel van beschermde natuurgebieden (Natura 2000-gebieden).

Het PAS bevatte een drempelwaarde voor de uitstoot van stikstof. Kwam een plan boven deze drempelwaarde, dan was het nodig om bij de provincie een melding te doen of een vergunning op basis van de Wet natuurbescherming (Wnb) aan te vragen.

Wat betekent dit voor verleende en lopende vergunningsaanvragen?

Helaas is er op dit moment nog geen antwoord op alle vragen. Minister Schouten gaf eerder al aan dat het voor vergunningen die onherroepelijk zijn (en dus niet meer bij de rechter kunnen worden aangevochten) geen gevolgen heeft. Voor onlangs verleende, lopende of toekomstige vragen kan de uitspraak van de Raad van State wel gevolgen hebben.

Wat doet de gemeente?

De gemeente Apeldoorn heeft in kaart gebracht wat de uitspraak voor gevolgen heeft voor welk type project. Zij werkt op dit moment aan een inventarisatie van de aanvragen en projecten. Er wordt vervolgens per aanvraag gekeken of er sprake is van stikstoftoename door een project en wat de impact is van de uitspraak van de Raad van State. De insteek van de gemeente is om projecten niet onnodig te vertragen of op slot te zetten als gevolg van de landelijke onduidelijkheid rondom de nieuwe regels.

In overleg met de aanvrager zoekt de gemeente naar een oplossing. Daarbij is het wel zo dat niet de gemeente, maar de provincie uiteindelijk als bevoegd gezag bepaalt of een project in aanmerking komt voor een vergunning voor de Wet Natuurbescherming.

Ook zoekt de gemeente naar mogelijkheden om de stikstofuitstoot van eigen projecten nog meer te verlagen en organiseert zij in regionaal verband een lobby om bij provincie en Rijk te pleiten voor een snelle oplossing voor de stikstofproblematiek.

Wat doet de rijksoverheid?

Ondertussen werkt de rijksoverheid aan nieuwe regels voor toekomstige vergunningsaanvragen. De uitspraak van de Raad van State geldt namelijk voor heel Nederland en ook voor rijksprojecten zoals snelwegen en (uitbreiding van) vliegverkeer. Het Rijk heeft de adviescommissie Stikstofproblematiek ingesteld die voor half september met een advies moet komen voor lopende aanvragen. Zij moet ook adviseren over structurele oplossingen. Die worden voorjaar 2020 verwacht.

Meer weten?

Lees meer via de website van Provincie Gelderland over de ontwikkelingen rondom het PAS.

Via de website www.bij12.nl, de gezamenlijke website van alle provincies, is ook een lijst met veel gestelde vragen en antwoorden te bekijken.

Bekijk via deze link de factsheet van de rijksoverheid. Deze factsheet is door het ministerie opgesteld en geeft snel inzicht in de mogelijke gevolgen voor woningbouwplannen.

Voor overige vragen kunt u contact opnemen met de gemeente Apeldoorn. Wij hebben nog geen antwoord op alle vragen. Wel verzamelen we nu alle vragen voor een completer beeld van de problematiek en brengen deze in tijdens de gesprekken met provincie en rijk die wij de komende tijd ook samen met andere gemeenten zullen voeren.