Ga naar de homepage
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Vastleggen regels bodemenergie Groot Zonnehoeve

10-07-2020

Ook de gemeente Apeldoorn gaat voor duurzaamheid en kiest voor gasloos bouwen. In de wijk Groot Zonnehoeve wordt bodemenergie grootschalig toegepast. Woningen worden in de meeste gevallen verwarmd door bodemenergiesystemen (bodemwarmtewisselaars). Om ervoor te zorgen dat de systemen elkaar niet beïnvloeden en er genoeg warmte uit te bodem kan worden gehaald, is voor de wijk Groot Zonnehoeve een bodemenergieplan opgesteld. In dit plan staan gebruiksregels uitgewerkt, waardoor nieuwe gesloten bodemenergiesystemen in deze wijk beter getoetst kunnen worden.

Mijn Apeldoorn

Bodemenergiesystemen beïnvloeden elkaar onderling

Liggen er veel bodemenergiesystemen op een beperkt oppervlak dan koelt de bodem teveel af. Een bodemenergiesysteem wordt daardoor minder effectief: de warmtepomp heeft dan meer energie nodig. Er worden nog steeds nieuwe woningen gebouwd in de wijk Groot Zonnehoeve. Door toename van het aantal bodemenergiesystemen, wordt de kans op onderlinge beïnvloeding steeds groter.

Toepassen bodemenergieplan

Daarom is voor de wijk Groot Zonnehoeve een bodemenergieplan gemaakt. Hierin staan gebruiksregels, waardoor het energiebudget per kavel evenredig verdeeld kan worden. Zo kunnen we op langere termijn een goede werking van alle bodemenergiesystemen in deze wijk garanderen en kan er voldoende bodemwarmte worden geleverd. Om deze gebruiksregels op te kunnen leggen moet de wijk Groot Zonnehoeve als interferentiegebied worden aangewezen in de gemeentelijke verordening. Dit bodemenergieplan ligt momenteel ter inzage.

Vergunningplicht nieuwe systemen

Door het vaststellen van interferentiegebied Groot Zonnehoeve vallen alle bodemenergiesystemen in deze wijk onder de vergunningplicht. Omdat het gaat om een reguliere procedure is de afhandelingstermijn maximaal acht weken. Voordeel van de gebruiksregels is dat installateurs van bodemenergiesystemen geen uitgebreide berekeningen meer hoeven te maken. In de aanvraag maken zij duidelijk dat de gebruiksregels worden toegepast.