Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Gemeente kijkt uit naar reacties op toekomstvisie

10-06-2021

Vanaf vandaag kan iedereen reageren op de Omgevingsvisie van de gemeente Apeldoorn: een toekomstvisie op hoe onze stad zich de komende jaren gaat ontwikkelen. De horizon voor deze visie is 2040. In de komende 20 jaar staat er veel te gebeuren en er zijn landelijk ook urgente opgaven. Zoals de woningnood, het klimaat en de biodiversiteit. De visie geeft antwoord op vragen als: Wat voor stad willen we in 2040 zijn? En wat is nodig om een bijzondere gemeente met unieke kwaliteiten te blijven? Wethouder Jeroen Joon: “Het college is trots op deze Omgevingsvisie. Ik nodig u dan ook van harte uit om de Omgevingsvisie te lezen en ons te laten weten wat u ervan vindt. En.. misschien heeft u wel een plan of initiatief dat goed aansluit bij de doelen beschreven in deze visie. Als dat zo is, laat het ons weten! Dan bouwen we samen stap voor stap verder aan een woest aantrekkelijk Apeldoorn”.

Mijn Apeldoorn

Op sommige punten is de Omgevingsvisie (pdf, 12 Mb) heel concreet. Bijvoorbeeld als het gaat om gebieden die we op het oog hebben voor de duizenden woningen die Apeldoorn in de komende 10 tot 20 jaar gaat bouwen. Op andere punten staan ambities beschreven die we later uitwerken. Met vier samenhangende opgaven wil Apeldoorn de toekomst tegemoet gaan en nóg aantrekkelijker worden: we gaan ‘stadmaken’, vitale dorpen en buitengebied realiseren, en werken aan het versterken van ons fysieke en sociale fundament.

Bij het opstellen van de Omgevingsvisie hebben we geput uit de kennis en ideeën van inwoners, ondernemers, organisaties, experts en andere overheden. We streven ernaar dat het een resultaat is van en voor iedereen. Wij kijken ernaar uit om van u te horen wat u ervan vindt en er met u over in gesprek te gaan.

Apeldoorn vanuit de lucht

Reageren

Vanaf morgen ligt de Omgevingsvisie zes weken lang ter inzage. U leest hier precies waar en hoe u de Omgevingsvisie kunt bekijken, hoe u zich aan kunt melden voor twee digitale, informatieve bijeenkomsten waarbij we de Omgevingsvisie gaan toelichten, en hoe u kunt reageren. Ook hebben wij de inhoud van de Omgevingsvisie op een pagina kernachtig voor u samengevat. Via de ‘Toekomstwijzer’ kunt u aan de hand van een aantal stellingen toetsen of u het wel of niet eens bent met belangrijke keuzes uit de Omgevingsvisie.

Stadmaken

Apeldoorn is een groeiende stad met meer dan 165.000 inwoners en 100.000 banen. We verwachten de komende jaren te groeien naar minstens 180.000 inwoners. Stadmaken betekent dat we nieuwe woon- en werkgebieden gaan toevoegen, waarbij bouwen zal samengaan met vergroenen. In onze centrumgebieden - binnen­stad, spoorzone en kanaalzone - zoeken we een nieuw soort Apel­doornse stedelijkheid. De centrumgebieden kennen straks een mix van stedelijke functies waarbij we ook nieuwe groene structuren aanleggen. Er komt meer hoogbouw. Er wonen meer mensen, die ook voor extra levendigheid in het centrum zorgen. Maar we kunnen niet álle benodigde woningbouw in de bestaande stad realiseren. Daarom breiden we ook uit in zuidelijke richting. Met een nieuwe woonwijk aan de andere kant van de A1, zodat er ook voldoende buitenruimte in de stad overblijft.

Spoor- en kanaalzone vanuit de lucht

Woonwijken en werkgebieden

We gaan bestaande wijken in onze gezinsstad verder transformeren naar kind­vriendelijke, duurzame en slimme woongebieden. Waar ruimte is voor werken én ontmoeting, met altijd een stadspark in de buurt. Enkele winkelcentra zullen gedeeltelijk transformeren tot ‘wijkservicepunten’ met ruimte voor nieuwe woon­vormen en maatschappelijke functies.

Onze bedrijventerreinen zijn bijna uit­verkocht en de vraag naar werklocaties neemt alleen maar toe. Naast de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen maken we werk van het opknappen, verduurzamen en waar mogelijk intensiveren van bestaande bedrijven­terreinen. Om in de vraag te voorzien zoeken we nieuwe bedrijfslocaties rondom de stad, zoveel mogelijk verbonden aan de snelwegen. De ontwikkeling bij het spoor, binnenstad en kanaal geeft ook een impuls aan nieuwe kantoorfuncties, het onderwijs en kennisuitwisseling. Het zorgt voor een gemengd woon- en werkmilieu van wonin­gen, innovatieve bedrijvigheid en startups. 

Vitale dorpen en buitengebied

Apeldoorn heeft unieke dorpen en buurtschappen in het buitengebied en daar zijn we trots op. De leefbaarheid is goed, maar kan onder druk komen te staan. We streven naar behoud van winkels en voorzieningen, zoals de sportfaciliteiten. We kijken daarbij ook naar innovatieve oplossingen, zoals het combineren van functies. Zowel werkgelegenheid als nieuwe wonin­gen zijn belangrijk om de dorpen vitaal te houden.

Naast deze vitale dorpen is er meer in ons uitgestrek­te buitengebied. Een groot deel van onze identiteit hebben we aan de Veluwe te danken, waardoor re­creatie en toerisme een belangrijke economische pijler is. Een andere economische tak in het buitengebied is de agrarische sector. Daar zijn de opgaven: het bieden van een toekomstperspectief voor de sector en het inzetten van de transitie naar een meer natuur inclusieve kringlooplandbouw. Dorpen als Uddel en Loenen huisvesten veel bedrijvigheid en bieden veel lokale werkgelegenheid. We stellen in deze dorpen het behoud van werkgelegenheid centraal, samen met een nieuw agrarisch perspectief. Deze opgaven gaan gelijk op met andere opgaven, zoals duurzame energieopwekking, klimaatadaptatie en natuur.

Versterken fysiek en sociaal fundament

Groei van de stad biedt tegelijk kansen om het fysieke en sociale fundament te versterken. Met fysiek bedoelen we ons natuurlijke systeem van water en groen, én ons erfgoed. Daarom werken we aan de ‘Groene Mal’, die stad en buitengebied verbindt. Veluws water is van hoge kwaliteit, dus dat willen we vasthouden en hergebruiken. We maken erfgoed zichtbaar en stimuleren hoogwaardige architectuur.

Ons sociaal fundament ondersteunen we door te bouwen aan een inclusieve stad. We zijn een hechte gemeenschap; niet alleen in de dorpen en buurtschappen maar ook in de stad. Dit sociale karakter komt verder tot bloei in wijken en dorpen met een gezonde, groene buitenruimte. Op plekken waar voorzieningen binnen handbereik zijn en waar een gevarieerd aanbod van (betaalbare) nieuwe woningen voorhanden is. De groei van Apeldoorn biedt volop kansen om ge­mengde woonbuurten te ontwikkelen, bereikbaar voor iedere portemonnee.

Gebiedsprofielen

De meeste ontwikkelingen die beschreven zijn in de Omgevingsvisie spelen in zes gebieden. Hier komen de verschillende ‘ruimtevragers’ bijeen. Over elk van deze gebieden is in de Omgevingsvisie een gebiedsprofiel beschreven. In een gebiedsprofiel beschrijven we de gewenste richting waarin het gebied zich gaat ontwikkelen. Hierbij geven we bijvoorbeeld de gewenste ‘zonering’ van diverse functies aan. Een gebiedsprofiel is de basis voor de meer uitgewerkte plannen die later zullen volgen.

In de Omgevingsvisie zijn gebiedsprofielen opgenomen over: de binnenstad, kanaalzone centrum, spoorzone centrum, stadsrand zuid, stadsrand noord en Uddel.

Informatie online

Wij nodigen u van harte uit om de Omgevingsvisie van Apeldoorn te bekijken en erop te reageren. Voor een goed beeld van de inhoud van de Omgevingsvisie raden wij aan eerst een kijkje te nemen op www.apeldoorn.nl/omgevingsvisie. Hier vindt u uiteraard ook de link naar het hele document.   • Spelende kinderenBekijk een grotere versie