Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Besluiten collegevergadering 2020 - week 28 9 juli (6 juli - 9 juli)

Openbare Notulen van de vergadering van Burgemeester en Wethouders gemeente Apeldoorn van 4 juni 2020

Mijn Apeldoorn

Aanwezig
T. Heerts, burgemeester
J. Joon, wethouder
W. Willems, wethouder
N.T. Stukker, wethouder
M. van Vierssen, wethouder
D.H. Cziesso, wethouder
T.J.H.M. Berben, gemeentesecretaris
W. Waelen, bestuursadviseur, notulist

1. Vaststellen notulen 7 juli 2020

De notulen zijn ongewijzigd vastgesteld.

2. Kaders voor evenementen gedurende de Coronacrisis

Voorstel van de eenheid Beheer en Onderhoud:

 1. Kennis te nemen van de kaders voor evenementen;
  a) De aanwijzingen van de rijksoverheid en de vertaling daarvan in de noodverordening   Covid-19 Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG) 1 juli 2020;
  b) De brief van de voorzitter van de VNOG van 30 juni 2020, de daarin geformuleerde opdracht en bij deze opdracht gevoegde uitgangspunten voor evenementen;
  En de overige bestaande kaders:
  c) De APV, waaronder het belang van volksgezondheid valt;
  d) Visie de levendige stad en de locatieprofielen;
  e) Vigerende bestemmingsplannen;
  f) Eisen van hulpdiensten.
 2. In te stemmen met het voorgestelde proces bij het beoordelen van vergunningsaanvragen voor evenementen.
 3. In uw vergadering van 9 juli 2020, gelet op het op 7 juli verschijnen van ‘het landelijke afwegingskader ‘evenementen van de rijksoverheid en de veiligheidsregio in de Corona-samenleving’, de definitieve set aan kaders vast te stellen.
 4. Dit besluit ter kennisname te brengen aan de gemeenteraad

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

3. Bewonersbrief Zevenhuizen Zuidbroek

Voorstel van de eenheid Projecten Vastgoed en Grond:

 1. Kennisnemen van de inhoud van de brief.
 2. In het kader van de actieve informatieplicht een afschrift van de brief sturen aan de raad.
 3. Brief verzenden aan de bewoners Zevenhuizen en Zuidbroek.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel, met dien verstande dat de brief door wethouder Willems ondertekend wordt en dat de brief aan de bewoners redactioneel wordt aangepast.


4. Ex Agenda/ Rondvraag

 • Wethouder Cziesso informeert het college over Real X. De concept-beschikking om de subsidie per 15 september a.s. te beëindigen is gereed en wordt in mandaat door de eenheid afgehandeld.
  Het college neemt hier kennis van.
 •  Wethouder Cziesso informeert het college over zijn telefoontje aan een 90-jarige en is n.a.v. deze casus benieuwd of we blijven bellen of dat we hiermee stoppen.
  Het college vraagt de gemeentesecretaris om informatie over deze casus te agenderen, inclusief een ambtelijk advies.
 • Wethouder Willems praat het college bij over de verkiezing van de nieuwe kinderburgemeester en dat de campagne met een korte periode is verlengd. Dit omdat beide kandidaten evenveel stemmen hebben gekregen. De installatie staat begin september gepland.
  Het college neemt hier kennis van en wacht de uitslag af.
 • Het college neemt met instemming kennis van het aftersummer startup programma voor de gemeenteraad op vrijdag 4 september aanstaande.

 

Vastgesteld op 14 juli 2020