Wat zoekt u:

Besluiten collegevergadering week 23 (6 juni) 2016

Openbare notulen van de collegevergadering van 7 juni 2016

Aanwezig

 • J.C.G.M. Berends, burgemeester
 • M. Sandmann, wethouder
 • N.T. Stukker, wethouder
 • J.G. Kruithof, wethouder
 • D.H. Cziesso, wethouder
 • C.M. Sjerps, gemeentesecretaris
 • W. Waelen, bestuursadviseur, notulist

Afwezig

P. Blokhuis, wethouder (met kennisgeving)

Vaststellen notulen 2016-22 d.d. 31-05-2016

De notulen zijn ongewijzigd vastgesteld.

Toetsingskader Compensatie Maatschappelijk Vastgoed 2016

Voorstel eenheid Projecten Vastgoed en Grond:
1. De raad voorstellen het kader “Beleidslijn verkoop maatschappelijk Vastgoed-, financieel- economische kaders in relatie tot maatschappelijke belangen” zoals door de raad vastgesteld op 18 december 2014’, in te trekken.
2. Instemmen met het concept toetsingskader “Compensatie Maatschappelijk Vastgoed 2016”.
3. Besluiten tot het voorleggen van dit toetsingskader ter vaststelling aan de raad.
Besluit: Het college besluit conform het voorstel, met dien verstande dat een hardheidsclausule wordt opgenomen in het voorstel

Compensatieverzoek Stichting Mudanthe inzake de aankoop locatie Finse School

Voorstel eenheid Projecten, Vastgoed en Grond:
1. Instemmen met het afwijzen van een compensatie van de eenmalige aankoopkosten voor de verwerving van de Finse school door Stichting Mudanthe onder voorwaarde van vaststelling van het toetsingskader “Compensatie Maatschappelijk Vastgoed 2016” door de raad.
2. Stichting Mudanthe te adviseren de activiteiten voort te zetten in een andere accommodatie als (mede-)huurder met andere partners,
Dit besluit ter consultatie voor te leggen aan de raad
Besluit: Het collegevoorstel wordt aangehouden in afwachting van aanvullende informatie

Compensatieverzoek Ten Brinke inzake de aankoop locatie Sebastiaanschool

Voorstel eenheid Projecten Vastgoed en Grond

3. Instemmen met het toekennen van aankoopcompensatie ad € 198.750,-- aan Ten Brinke voor de aankoop van de Oude Beekbergerweg 151, onder voorwaarde dat de familie haar activiteiten vastlegt in de vorm van een stichting of vereniging en onder voorwaarde van vaststelling van het toetsingskader “Compensatie Maatschappelijk Vastgoed 2016” door de raad.

Dit besluit ter consultatie voor te leggen aan de Raad
Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

Compensatieverzoek Menorah inzake aankoop locatie Plexat

Voorstel eenheid Projecten Vastgoed en Grond:
Instemmen met aankoopcompensatie aan de Stichting Menorah (hierna te noemen: Menorah) voor verwerving van de Plexat-locatie, ter grootte van € 48.750,-- zijnde 75% van de aankoopprijs. onder voorwaarde van vaststelling van het toetsingskader “Compensatie Maatschappelijk Vastgoed 2016” door de raad.
Dit besluit ter consultatie voor te leggen aan de raad
Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

Actualiteiten

Wethouder Sandmann wisselt met het college van gedachten over het Ondernemersfonds, de behandeling in de PMA, de berichtgeving hierover in de Stentor en de rol en insteek van de Stichting Ondernemersfond.

Ex Agenda/ Rondvraag

 •  Wethouder Stukker kondigt een collegevoorstel aan  over de zogenoemde woningmarktregio (initiatief rijksoverheid)
  Het college wacht dit af.
 • Wethouder Stukker kondigt een memo aan over Sollewerf te Beekbergen
  Het college wacht dit af.
 • Wethouder Stukker informeert het college over een leegstaande school in Hoenderloo. Dit in antwoord op plannen/initiatieven met de school vanuit de dorpsgemeenschap. De portefeuillehouder vastgoed wenst hierbij betrokken te worden.
  Het college neemt hier kennis van.
 • Het college neemt kennis van het memo ‘Aanpak Houtrook’ en volgt het ambtelijk advies
  Het college neemt hier kennis van.
 • Het college neemt kennis van het verzoek van een student voor een financiële bijdrage t.b.v. een buitenlandreis
  Het college wijst dit verzoek vanwege onze beleidslijn af
 • Wethouder Cziesso zal in de komende aandeelhoudersvergadering luchthaven Teuge aandacht vragen voor het publiceren van het salaris van de directeur in de jaarrekening
  Het college neemt hier kennis van
 • Wethouder Cziesso informeert het college over het voornemen van de raadswerkgroep modernisering begroting om met Steronderwerpen te gaan werken.
  Het college wil de brief hierover volgende week geagendeerd hebben en tevens wil het college dit onderwerp graag op de 22e juni bespreken bij de ontmoeting met het presidium
 • Wethouder Kruithof is door het college van Zutphen benaderd voor een afspraak over de implementatie van de aanbevelingen uit het rapport ‘Sterk Bestuur in Gelderland’
  De wethouder zal samen met de burgemeester de wnd. burgemeester van Zutphen mw. Abbenhues en wethouder De Jonge hierover te woord staan
 • Wethouder Kruithof heeft de vragen van D66 betreffende gevaarlijke stoffen op het spoor beantwoord. Het betreft 2462 wagons en niet 1900 treinen met gevaarlijke stoffen.
  Het college neemt hier kennis van
 • Wethouder Kruithof praat het college bij over het project ‘bevaarbaarheid van het Apeldoorns Kanaal’, waarvoor vanuit de gebiedsopgave Veluwe 50.000 euro is vrijgemaakt. Het is zaak nu cofinanciering te regelen.
  Het college neemt hier kennis van
 • Wethouder Kruithof heeft op 4 juli een ontmoeting met circa negen Apeldoornse statenleden om hen bij te praten over onze lobby-portefeuille
  Het college neemt hier kennis van
 • De burgemeester informeert het college over de mei-circulaire waarin de bedragen ten behoeve van de bekostiging explosievenruiming Hoog Soeren zijn opgenomen

Het college neemt hier kennis van.

 

Vastgesteld op 9 juni 2016