Ga naar de homepage
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Overige besluiten 2019 van week 29 (15 juli tot en met 19 juli)

In de periode 15 juli tot en met 19 juli 2019 heeft het college de volgende besluiten genomen.

Mijn Apeldoorn

Parafenbesluiten van Burgemeester en Wethouders, gemeente Apeldoorn
Periode: maandag 15 juli  tot en met vrijdag 19 juli  2019, week 29

Financiën en Control

Controleprotocol en beleidsregels reserves en voorzieningen subsidies
Voorstel eenheid Financiën & Control:
1. Het controleprotocol gemeente Apeldoorn voor de verantwoording en de controle van subsidies vast te stellen, onder gelijktijdige intrekking van het huidige controleprotocol, vastgesteld op 9-2-2017; daarmee organiseren wij de controle op de niet-financiële informatie voortaan zelf;
2. De gewijzigde beleidsregels reserves en voorzieningen subsidies vast te stellen.
3. Dit besluit ter kennis te brengen van de gemeenteraad.
Registratienummer: 2019-05521

Toezeggingen bij behandeling van de Tussentijdse rapportage 2019 in de PMA
Voorstel eenheid Financiën:
1. Vaststellen van de brief om de raad te informeren over de onderwerpen Hoger onderwijs, ontwikkelkansen en omzetplafond. Dit is toegezegd bij de bespreking van de Tussentijdse rapportage 2019, met de bijhorende begrotingswijzigingen, in de PMA.
2. Brief van het college aan de raad
Registratienummer: 2019-059910

Jeugd, Zorg en Welzijn

Resultaten cliëntervaringsonderzoeken Jeugd en Wmo 2018
Voorstel eenheid Jeugd, Zorg en Welzijn:
1. Kennisnemen van de rapportage “Cliëntervaring jongeren en ouders met jeugdhulp”,
a. Jongeren en ouders beoordelen de ondersteuning die ze ontvangen als overwegend positief;
b. Wel kan de samenwerking tussen organisaties volgens een deel van hen beter;
c. En ervaart een deel van de respondenten de wachttijd als lang.
2. Kennisnemen van de uitkomsten van de rapportage “Cliëntervaring Wmo”;
a. Wmo-cliënten zijn in het algemeen tevreden over de gemeente en de ondersteuning die zij ontvangen. De kwaliteit van de dienstverlening is ten opzichte van vorige jaar verbeterd;
b. Wel kunnen cliëntondersteuners zich nog meer focussen op de ondersteuning die mensen niet zelf kunnen organiseren.
c. En kunnen algemene – en voorliggende voorzieningen vaker oplossing bieden
3. Instemmen met de duiding van beide rapportages over de cliëntervaringsonderzoeken.
4. Dit besluit ter kennis te brengen van de gemeenteraad.
Registratienummer: 2019-056657

Organisatie

Verrekening neveninkomsten college over het jaar 2018
Voorstel eenheid Organisatie:
1. Vast te stellen, dat er conform het advies van KPMG bij geen van de leden van het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn verrekening van neveninkomsten over het jaar 2018 hoeft plaats te vinden.
Registratienummer: 2019-056604

Projecten, Vastgoed en Grond

Aanvulling contract Warmtenet Zuidbroek tbv de uitbreiding in plangebied de Wellen Noord
Voorstel eenheid Projecten Vastgoed en Grond:

1. Vaststellen van de aanvulling op de “Overeenkomst warmtevoorziening Het Mozaïek en Het Rooster te Zuidbroek, Apeldoorn d.d. 6 juli 2005 t.b.v. de projectmatige uitbreiding voor de woningen in de Wellen Noord. De kernpunten uit deze aanvulling zijn:
- dat de uitbreiding van 215 woningen valt binnen de eerder gemaakte afspraken uit 2005
- de hoogte van de Bijdrage Aansluitkosten (BAK) en de jaarlijkse indexatie hiervan vooreerst met ingang van 1 januari 2024
- garantie van het energiebedrijf dat de levering voldoet aan een Equivalent Opwek Rendement (EOR) van 170%
- de overeenkomst een duur heeft van dertig jaar na start levering
2. aan de burgemeester: ingevolge artikel 171, tweede lid, van de Gemeentewet wethouder M.J.P. Sandmann aanwijzen en de volmacht te ondertekenen, om namens de gemeente Apeldoorn ‘Aanvulling op de overeenkomst warmtevoorziening Het Mozaïek en het Rooster te Zuidbroek, Apeldoorn van 6  juli 2005’, te ondertekenen.
Registratienummer: 2019-406613

Publiek, ondernemen en Wijken

Beantwoording e-mail de heer Boudens inzake terras Flierefluiter
Voorstel eenheid Publiek, Ondernemen en Wijken:
1. Instemmen met beantwoording van de e-mail van 16 mei jl., waarvan het hoofdpunt is:
2. In het kader van het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte (voorloper Omgevingsplan) wordt er reeds gekeken naar het terrassenbeleid en de afbakening van het uitgaansgebied.
3. Dit besluit ter kennis te brengen van de gemeenteraad.
Registratienummer: 2019-055728

Ruimtelijke Leefomgeving

Schriftelijke vragen van de fractie Partij van de Dieren volgens art. 34 Reglement van Orde betreffende Hitte en dieren
Voorstel eenheid Ruimtelijke Leefomgeving:
1. Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen zoals verwoord in bijgevoegd document.
2. Dit besluit ter kennis brengen van de gemeenteraad
Registratienummer: 2019-057460

Gemeentelijke reactie op het concept Nota van Uitgangspunten regionale treindiensten
Voorstel eenheid Ruimtelijke Leefomgeving:
1. Dit besluit ter kennis te brengen van de gemeenteraad.
Registratienummer: 2019-057917

Veiligheid en Recht

Jaaroverzicht Onafhankelijke Bezwarencommissie 2018
1. Kennisnemen van het Jaaroverzicht van de bezwarencommissie 2018 (jaaroverzicht bezwaar en beroep 2018)
2. Besluit ter consultatie aan de gemeenteraad brengen.
Registratienummer: 2019-056152