Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Overige besluiten van week 42 (14 oktober tot en met 18 oktober)

In de periode 14 oktober tot en met 18 oktober 2019 heeft het college de volgende besluiten genomen.

Mijn Apeldoorn

Beantwoording vragen Sociaal vangnet n.a.v. PMA 10 oktober 2019

Voorstel eenheid Activering&Inkomen:

Akkoord gaan met verzending van de brief aan de raad

Registratienummer: 2019-083810

Convenant Landelijke Toegankelijkheid Maatschappelijke Opvang

Voorstel eenheid Jeugd, Zorg en Welzijn:

 1. Instemmen met de inhoud van het door de VNG opgestelde convenant Landelijke Toegankelijkheid Maatschappelijke Opvang. Dit betekent het opnemen van de model-beleidsregels in de lokale beleidsregels Wmo Apeldoorn.
 2. In te stemmen met de ondertekening van het convenant Landelijke Toegankelijkheid Maatschappelijke Opvang door de portefeuillehouder Wmo.
 3. Informeren van de Raad over het convenant Landelijke Toegankelijkheid Maatschappelijke Opvang.

Registratienummer: 2019-080082


Bekrachtigen overeenkomsten locatie Coda, locatie De Witte en locatie Laan van Westenenk

Voorstel eenheid Projecten Vastgoed en Grond:

 1. Kennis nemen van de belangrijkste onderdelen van de door partijen getekende anterieure grondexploitatieovereenkomsten locatie Coda, locatie De Witte (locatie huidig tankstation) en koopovereenkomst Laan van Westenenk (locatie nieuw tankstation), namelijk:
  - Locatie Coda: de ontwikkeling en realisatie van 20 gestapelde woningen (appartementen) waarvan 6 woningen in het middeldure segment en 14 woningen in het dure segment met bijbehorende voorzieningen (parkeerplaatsen, openbare ruimte);
  - Locatie De Witte: de ontwikkeling en realisatie van 9 kleinschalige patiowoningen waarvan 8 woningen in het middeldure segment en 1 woning in het dure segment, met bijbehorende voorzieningen (parkeerplaatsen en openbare ruimte waaronder een toegangsweg, openbaar groen en een voetgangersbrug over de Ugchelsebeek);
  - Locatie Laan van Westenenk: verkoop van gemeentegrond aan de Laan van Westenenk, waarbij geldt dat de juridische levering plaatsvindt niet eerder dan dat het bestemmingsplan is herzien en een directe bouwtitel biedt voor de bouw van een nieuw tankstation met winkel, wasstraten, stofzuigerpunten en boedelbakverhuur, welke overeenkomsten zijn aangegaan onder de opschortende voorwaarden van bekrachtiging college en sluiten LPG punt.
 2. Besluiten om deze overeenkomsten aan te gaan ingevolge artikel 160 lid 1 onder e van de Gemeentewet.

Registratienummer:2019-077806
 

Trouwen op locatie

Voorstel eenheid Publiek, Ondernemen en Wijken:

 1. De uitgebreide regeling trouwen op locatie 2019 vaststellen, waarbij trouwen in woningen onder voorwaarden ook wordt toegestaan.
 2. Dit besluit ter kennis brengen van de Raad als antwoord op de unaniem aangenomen motie “zo zijn wij niet getrouwd”

Registratienummer: 2019-079690

Uitkomsten evaluatie locatieprofielen Bosweide en Zwitsalterrein

Voorstel eenheid Publiek, Ondernemen en Wijken:

 1. Instemmen met het doorvoeren (uitvoeren en onderzoeken) van de aanbevelingen in het eindrapport van Bureau Stedelijke Planning, waarvan de hoofdpunten zijn:
  a) Verder inzetten op het verbeteren van de communicatie en informatie richting belanghebbenden
  b) Locatieprofiel en bestemmingsplan beter met elkaar in overeenstemming brengen
  c) Gaan inzetten op duurzaamheid en afvalreductie
  d) Flora en fauna staan centraal bij de Bosweide: wacht uitkomst natuurtoets af
  e) Onderzoeken invoeren van een geluidsnorm aan de rand van de Bosweide, naast die van de eerste gevoelige gevel.
  f)  Bekijk voor het Zwitsalterrein of het mogelijk is om het aantal dagen met versterkt geluid te benoemen, en niet zoals nu het aantal evenementen. Hierdoor worden omwonenden beschermd, terwijl er ook meer vrijheid bestaat voor de indeling van de evenementen op het terrein.
 2. Verken de mogelijkheden voor het creëren van een binnenlocatie voor evenementen op het Zwitsalterrein, zodat omwonenden minder overlast ervaren.

Registratienummer: 2019-079783

Samenwerkingsovereenkomst Grondwaterbescherming Gelderland

Voorstel eenheid Ruimtelijke Leefomgeving:

 1. Akkoord met het aangaan van de Samenwerkingsovereenkomst grondwaterbescherming Gelderland teneinde te komen tot een verantwoorde bescherming van de drinkwatervoorziening.
 2. Het verlenen van een mandaat aan wethouder Sandmann voor de ondertekening van de Samenwerkingsovereenkomst grondwaterbescherming Gelderland, namens het college van Burgemeester en Wethouders.
 3. Dit besluit ter kennis te brengen van de gemeenteraad.
  Registratienummer: 2019-080048

Evaluatie Bomencommissie

Voorstel eenheid Ruimtelijke Leefomgeving:

 1. Vaststellen Evaluatierapport Bomencommissie en uitvoering geven aan de in dit collegevoorstel opgenomen aanbevelingen;
 2. Onderzoeken of aanpassingen van de APV nodig is t.a.v.:
  - bomen bij erfgrenzen;
  - aangewezen herplant;
  - kwaliteitsverbetering.
  en zo ja, dan deze aanpassingen opvoeren in de herziening van de APV in 2020.
 3. Kennis nemen van het beoordelingsschema kapaanvragen;
 4. Dit besluit ter kennis te brengen van de gemeenteraad.

Registratienummer: 2019-080147
 

Woudhuizerweg

Voorstel eenheid Ruimtelijke Leefomgeving:

Het presidium verzoeken bestemmingsplan Woudhuizerweg 64, dat voorziet in een functieverandering van agrarisch naar wonen met realisatie van twee woningen (splitsing) in de bestaande boerderij en een zelfstandige woning met beperkte bouwrechten in de bestaande dependance-woning, ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden. Voorgesteld wordt om aan de ingediende zienswijze(n) niet tegemoet te komen (concept-raadsvoorstel, raadsbesluit en zienswijzennota bijgevoegd).

Registratienummer: 2019-080494


Samenwerken in Apeldoorn

Voorstel eenheid Strategie en Regie

Instemmen met de reactiebrief aan TPA, Centrummanagement, Apeldoorn Congresstad, Apeldoorn IT, Apeldoorn Stagestad

Registratienummer: 2019-078887

Topevenementen

Voorstel eenheid Strategie & Regie:

Kennis nemen van de verkenning die is uitgevoerd naar de doorontwikkeling van evenementen, waarbij:
a. we openstaan voor initiatieven uit de samenleving op het vlak van evenementen, maar deze niet actief zullen stimuleren; en
b. we het advies van Apeldoorn Marketing over de inrichting en focus van hun organisatie en inzet afwachten.

Registratienummer: 2019-079713