Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Samenvatting omwonendenoverleg AZC Deventerstraat, Apeldoorn 8 april 2019Op 8 april 2019 heeft het zesde omwonendenoverleg van het AZC Deventerstraat te Apeldoorn plaatsgevonden.

Mijn Apeldoorn

Bezoek Azc Christiaan Geurtsweg

Om een beeld te krijgen van het functioneren van een AZC heeft de groep het overleg gepland in het centrum aan de Christiaan Geurtsweg. De beheerder nam ons mee langs de verschillende lokalen waar de bewoners gedurende de dag gebruik van kunnen maken. Zo werd een indruk verkregen van ruimtes voor ontspanning, kindercrèche, computerruimte en dergelijke. Het centrum is inmiddels al redelijk bezet.

De vergadering ging over twee hoofdzaken waar de groep nu aan werkt. De monitoring en de risicoanalyse.

Monitoring

Zoals in de rapportage van Bureau Beke is aangegeven zal door middel van een monitoring de vestiging van het AZC en het gebruik ervan door de bewoners worden gevolgd. Daarvoor wordt eerst een nulmeting uitgevoerd voordat de asielzoekers arriveren. Daarna wordt jaarlijks een monitoring uitgevoerd en worden de uitkomsten met elkaar vergeleken. Het omwonendenoverleg gaat er van uit dat voor de eerste monitoring de enquêtes met brieven worden verspreid zodat iedereen binnen het op
de kaart aangewezen gebied deel kan nemen. Daarna is het de bedoeling om de enquêtes digitaal aan te laten leveren en te verwerken. Daarvoor wordt een systeem opgezet waarmee emailadressen worden verzameld tot een enquêtebestand. Door enkele vertegenwoordigers uit het omwonendenoerleg is een brief opgesteld die te zijner tijd dient om offertes op te vragen bij 3 bureaus. Aan de bureaus wordt de
gevraagd een voorstel te doen voor een monitoringssysteem waarbij de drempel om mee te doen zo laag mogelijk is. Ook zullen zij een voorstel moeten doen voor de momenten waarop de enquêtes worden gehouden. Naast de enquêtes wordt door het bureau overigens ook informatie verzameld van meldingen bij het COA en de politie.

Risicoanalyse

Een ander klein groepje houdt zich bezig met het verder uitwerken van de risicoanalyse. Het rapport van bureau Beke bevat een uitgebreide analyse van risico’s die kunnen optreden. De groep is gestart met een meer algemene beschouwing waarbij ook rekening wordt gehouden met de actuele ontwikkelingen. Zo is sprake van het doorkruisen van het terrein met een nieuwe ontsluiting naar de wijk Zuidbroek. De toekomstige inrichting van het terrein bepaalt ook voor een deel of en wanneer risico’s op zullen treden. Hoe zullen de bewoners zich gedragen als ze toezicht ervaren? Wel zal de focus gericht blijven op het behandelen van de risicopunten uit de analyse waarvoor maatregelen moeten worden genomen. Naar verwachting is dit onderdeel voor de zomervakantie afgerond.

Het omwonendenoverleg is tijdig is gestart. Naar verwachting kunnen beide bovenstaande punten voor het eind van het jaar worden afgerond en dus op tijd klaar voor de instroom van de eerste bewoners van het AZC.

Bovenstaande houdt in dat het omwonendenoverleg in oktober weer zal overleggen over beide punten en zal besluiten over de afronding. Voor de monitoring houdt dat in dat 3 bureaus worden gezocht voor het uitbrengen van een offerte. Voor de risicoanalyse is een behandelplan klaar waarin de te nemen acties zijn opgenomen.