Ga naar de homepage

Coördinatiebesluit verkeersmaatregelen Zevenhuizen – Zuidbroek

Op 20 december 2018 heeft de gemeenteraad van Apeldoorn, op grond van artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening, besloten dat de coördinatieregeling wordt toegepast om drie hoofdentrees voor de wijk te realiseren voor de verkeersontsluiting Zevenhuizen – Zuidbroek.

Mijn Apeldoorn

Het coördinatiebesluit heeft betrekking op:

a. de omgevingsvergunning met een uitgebreide voorbereidingsprocedure voor de realisatie van de ‘hoofdentree’ via de Sluisoordlaan / Anklaarseweg en Busbaan;
b. de verkeersbesluiten voor: het afsluiten van de Anklaarseweg voor gemotoriseerd verkeer, het gedeeltelijk afsluiten van de Laan van de Dierenriem en het openstellen van de Busbaan voor regulier gemotoriseerd verkeer voor de realisatie van de ‘hoofdentree’ via de Sluisoordlaan / Anklaarseweg en Busbaan.

Met de coördinatieregeling worden de voorbereiding en bekendmaking van de besluiten gebundeld. Dit betekent dat er één gecombineerde procedure wordt doorlopen in plaats van verschillende procedures na elkaar. Te zijner tijd worden belanghebbenden in de gelegenheid gesteld om zienswijzen in te dienen over de ontwerp-besluiten. De besluiten om een omgevingsvergunning met een uitgebreide voorbereidingsprocedure te verlenen en de verkeersbesluiten te verlenen, worden in de beroepsfase aangemerkt als één besluit. Daartegen kan te zijner tijd beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Tegen het besluit om de coördinatieregeling toe te passen staat geen bezwaar en beroep open.

Hier vindt u het coördinatiebesluit in PDF:

Het coördinatiebesluit ligt ook ter inzage bij het Omgevingsloket. De medewerkers van het Omgevingsloket kunnen u meer vertellen over het coördinatiebesluit. Bij het Omgevingsloket kunt u alleen op afspraak terecht. Informatie over het maken van een afspraak en over de locatie van het Omgevingsloket vindt u op www.apeldoorn.nl/stadhuis.

Apeldoorn, 9 januari 2019