Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Ontwerp Regionale Energiestrategie: het stappenplan naar schone energie

15-04-2021

Hoe maken we van de energietransitie een succes? Waar kunnen in de toekomst nieuwe windmolens en zonneparken komen om duurzame energie op te wekken? Het ontwerp Regionale Energiestrategie 1.0 geeft meer duidelijkheid over de aanpak.

Mijn Apeldoorn
 

Gemeente Apeldoorn heeft de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn. Ook voor 2030 zijn er al flinke stappen te zetten. Naast oplossingen voor besparing, warmte en zonnepanelen op daken zijn daarbij ook windmolens en zonneparken nodig. Eind 2020 is een concept van de RES gemaakt, met zoekgebieden voor wind en zon. Dat heeft veel reacties losgemaakt bij bewoners en belangengroepen. Daarom hebben we als gemeente het afgelopen jaar ervaring opgedaan met zonnepark-initiatieven en is er onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor windenergie op en rond de Veluwe.

Regionale samenwerking gemeenten, provincie en waterschappen

Gemeente Apeldoorn zit met de gemeenten Brummen, Epe, Heerde, Lochem, Voorst, Zutphen, de provincie Gelderland en met de waterschappen Vallei & Veluwe en Rijn & IJssel in de Cleantech Regio. Samen hebben we het ontwerp RES opgesteld. Het is belangrijk om dit in regionaal verband te doen, want het opwekken van duurzame energie en warmte gaat verder dan eigen gemeentegrenzen. De lokale gemeenteraden stellen de Regionale Energiestrategie uiteindelijk vast, samen met de provinciale staten en het algemeen bestuur van de waterschappen.

Ontwerp RES

In het ontwerp RES (pdf, 10 MB) staat hoe energie opgewekt kan worden met wind en zon en hoeveel energie de regio wil opwekken in 2030. Er staat nog niet in waar of wanneer gestart wordt. Gemeenten beslissen hierover op lokaal niveau. Belangrijk hierbij is overleg met belanghebbenden. Ook geeft de ontwerp RES inzicht in de regionale infrastructuur voor warmte.

Hiervoor is het aanbod en de vraag naar duurzame warmte in beeld gebracht en welke kansen er zijn voor ontwikkeling. In Apeldoorn zijn in 2030 ongeveer 20 windmolens nodig om onze eigen ambitie bij de energietransitie te halen. Door ecologisch onderzoek en haalbaarheidsstudies is duidelijker geworden welke hindernissen er zijn voor het plaatsen van windmolens in ons gebied. Zo blijkt bijvoorbeeld dat natuurbescherming, vooral voor de beschermde vogelsoort wespendief, de mogelijke locaties voor windturbines beperkt. Daarom is het nu nog onduidelijk hoe windenergie op en rond de Veluwe echt mogelijk is. Hier wordt verder onderzoek naar gedaan. Bij ons is ‘zon op dak’ al langer onderdeel van onze lokale ambitie en aanpak. Daarnaast gaan we er vanuit dat er 250 hectare aan velden met zonnepanelen nodig zijn in 2030. Dat zijn ongeveer 350 voetbalvelden in totaal.

Inzage en reageren

Inwoners en organisaties zijn al betrokken geweest bij de concept RES. Bijvoorbeeld met de informatieavonden en ontwerpateliers waar mensen konden meedenken. Ook nu kunt u reageren. Van maandag 19 april tot en met maandag 31 mei ligt het ontwerp van de Regionale Energiestrategie 1.0 ter inzage. In deze periode kan iedereen een inspraakreactie geven. Meer informatie leest u op de pagina Regionale Energiestrategie.

Volgende stap

In december 2021 besluiten de gemeenteraden, Provinciale Staten van Gelderland en de algemeen besturen van de waterschappen Rijn & IJssel en Vallei en Veluwe over de definitieve RES 1.0. Op het platform van Cleantech Regio vindt u meer informatie over de RES in onze regio, het proces, antwoorden op veel gestelde vragen en het laatste nieuws.