Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Besluiten collegevergadering van 2021 week 48 (29 november - 3 december)

Openbare Notulen van de vergadering van Burgemeester en Wethouders gemeente Apeldoorn van 30 november 2021.

Mijn Apeldoorn

Aanwezig

A.J.M. Heerts, burgemeester
Joon, wethouder
Willems, wethouder
N.T. Stukker, wethouder
D.H. Cziesso, wethouder
T.J.H.M. Berben, gemeentesecretaris
W. Waelen, bestuursadviseur, notulist

1.  Vaststellen notulen 23 november 2021

De notulen zijn voor het onderdeel Freedom Ride (agendapunt 4.) gewijzigd en voor het overige ongewijzigd vastgesteld.

BESPREEKSTUKKEN

2.  Coronamaatregelen

Voorstel van de afdeling Communicatie- en Kabinetszaken:

 1. In te stemmen met de inhoud van de raadsbrief;
 2. Brief met bijlagen te verzenden naar de gemeenteraad.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel, met dien verstande dat redactionele wijzigingen worden aangebracht.

3.  Derde quick scan corona 2021

Voorstel van de afdeling Financiën Control:

 1. Kennisnemen van de derde quick scan Corona 2021, waarin een overzicht wordt gegeven van de prognose van de corona-gerelateerde inkomsten en uitgaven voor het jaar 2021;
 2. De raad van dit besluit in kennis te stellen.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel

4.  Wmo abonnementstarief

       Voorstel van de afdeling Beleid Maatschappelijke ontwikkeling:

 1. Vooralsnog te volstaan met het actief inzetten op het voeden van het landelijke debat en het nadrukkelijk betrekken van financiële draagkracht in het Gesprek;
 2. Instemmen met de verzending van bijgaande raadsbrief over de stand van zaken met betrekking tot het abonnementstarief Wmo.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

5.  Algemene plaatselijke verordening 2014 (APV) 17e wijziging

Voorstel van de afdeling Juridische zaken:

 1. Het presidium verzoeken ter vaststelling aan de raad de 17e wijziging van de APV aan te bieden (raadsvoorstel en – besluit bijgevoegd).
 2. De raad voorstellen de 17e wijziging van de APV  vast te stellen.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

6.  Normenkader Financiële rechtmatigheid 2021

Voorstel van de afdeling Personeel en Organisatie:

 1. Het normenkader financiële rechtmatigheid voor de accountantscontrole 2021 vaststellen.
 2. Dit besluit per brief voor 31-12-2021 ter kennisname inbrengen bij de gemeenteraad.
 3. Het normenkader financiële rechtmatigheid in de organisatie als minimum te hanteren in 2022 tot de vaststelling van het geactualiseerde Normenkader 2022 heeft plaatsgevonden

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

HAMERSTUKKEN

7.  Algemene Vergadering van Aandeelhouders van OMVV, 2 december a.s.

Voorstel van de afdeling Financiën en Control:

 1. Kennisnemen van de agenda en vergaderstukken van de Algemene Vergadering van aandeelhouders van Ontwikkelingsmaatschappij Vitale Vakantieparken BV op 2 december 2021;
 2. Instemmen met de bijgevoegde Meerjarenprogramma en Meerjarenbegroting 2022–2025

waarbij het gemeentelijk standpunt blijft dat alleen geïnvesteerd wordt in projecten met een Apeldoorns belang.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel

8.  Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Alliander N.V. 2 december 2021

Voorstel van de afdeling Financiën en Control:

 1. w.b. het bestuursorgaan College van B&W:
  1. Kennisnemen van de agenda en vergaderstukken van de Buitengewone Algemene

       Vergadering van Aandeelhouders van Alliander NV op 2 december 2021;

 1. Instemmen met het voorstel van Alliander om de Raad van Bestuur van Alliander aan te

 wijzen als bevoegd orgaan tot uitgifte van aandelen en tot het beperken of uitsluiten van

 het voorkeursrecht van bestaande aandeelhouders bij de uitgifte van aandelen als

 gevolg van een (gedeeltelijke) conversie van de reverse converteerbare hybride

 obligatielening, voor de duur van 5 jaar vanaf de datum van de Buitengewone Algemene

 vergadering van Aandeelhouders (BAvA) van 2 december 2021.

 1. w.b. het bestuursorgaan Burgemeester:
  1. Volmacht verlenen aan de heer D. Boot, vertegenwoordiger platform Nuval, om de

        gemeente Apeldoorn in de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders   

        op 2 december a.s. te vertegenwoordigen.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel en de volmacht is akkoord.

9.  Raadsbrief bestuurlijke reactie rekenkameronderzoek schoolverzuim

Voorstel van de afdeling Beleid Maatschappelijke ontwikkeling

 1. Kennisnemen van het rekenkameronderzoek naar schoolverzuim.
 2.  Door middel van bijgevoegde brief de raad te informeren over de bestuurlijke reactie op het

       rekenkameronderzoek naar schoolverzuim.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

10. Coronasteunpakket Jeugd en Wmo 2021

Voorstel van de afdeling Beleid Maatschappelijke ontwikkeling:

 1. Het wijzigen van de Subsidieregeling meerkosten door Corona Jeugd en Wmo conform het bijgevoegde wijzigingsbesluit waarmee:
  1. De periode waarop deze regeling betrekking heeft wijzigt naar het kalenderjaar 2021;
  2. De hoogte van het subsidieplafond wijzigt:
   1. Subsidieplafond van € 1.2 mln. naar € 850.000
   2. Deelplafond Jeugd en Wmo van € 200.000 naar € 100.000
 • Deelplafond MO/BW van € 1 mln. € naar 750.000;
 1. Het ‘Interne toetsingskader vaststellen subsidies 2020 in verband met COVID-19 maatregelen’ te verlengen tot en met 31 december 2021;
 2. Dit besluit ter kennis brengen van de gemeenteraad.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel

11.  Vaststellen beeldkwaliteitsplan Bedrijventerrein Elspeterweg Uddel behorend bij vast te stellen wijzigingsplan Agrarische Enclave wijziging 7

Voorstel van de afdeling Omgevingsrecht en Vergunningen:

 1. Het presidium verzoeken het gebiedsgerichte welstandskader als vervat in het beeldkwaliteitsplan Bedrijventerrein Elspeterweg Uddel ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden (raadsvoorstel en concept-raadsbesluit bijgevoegd), inclusief de bijbehorende Nota van Zienswijzen en ambtshalve wijzigingen waarin de raad wordt voorgesteld om deels tegemoet te komen aan de zienswijzen die omtrent het ontwerp van het beeldkwaliteitsplan naar voren zijn gebracht, voor wat betreft het weergeven van de geurcontour, en voor het overige hieraan niet tegemoet te komen
 2. Kennisnemen van het wijzigingsplan Agrarische Enclave wijziging 7, dat voorziet in de ontwikkeling als bedrijventerrein van drie percelen met een oppervlakte van circa 2.7 aansluitend op het gerealiseerde bedrijventerrein aan de Elspeterweg in Uddel, en van de daaromtrent ingekomen zienswijzen en de voorgestelde beantwoording zoals weergegeven in bijgevoegde Nota van Zienswijzen en ambtshalve wijzigingen.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

12.  Voortgangsrapportage programma omgevingswet t/m september 2021

Voorstel van de afdeling Projecten, Programma’s en Interimmanagement:

 1. Kennisnemen van de voortgangsrapportage programma Omgevingswet 055 t/m september2021 en deze rapportage ter informatie naar de raad te sturen

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

13.  Wijziging financiering en administratie pensioenen wethouders

Voorstel van de afdeling Personeel en Organisatie:

 1. Akkoord te gaan met het voorstel om de pensioenopbouw voor wethouders vanaf 1-1-2022 te borgen door een voorziening in te stellen vanuit de explotatiebegroting vanaf 1-1-2022.
 2. Akkoord te gaan met het voorstel om de via ASR reeds opgebouwde kapitalen bij ASR te laten staan i.v.m. nog te behalen rendementen vanaf 1-1-2022.
 3. Akkoord te gaan met de keuze voor Visma Idella als uitvoerder/administrateur ten behoeve van de pensioenen van (oud)wethouders vanaf 1-1-2022.
 4. College en Burgemeester:

Besluiten om de verdere uitvoering te mandateren aan het afdelingshoofd P&O en hem de volmacht te verlenen tot het ondertekenen van de bijbehorende contracten (administratie en risioverzekering).

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

14.  Raadsbrief ontwikkelingen raad van toezicht Leerplein055

Voorstel van de afdeling Beleid Maatschappelijke ontwikkeling:

 1. Kennisnemen van het ontslag van drie leden van de raad van toezicht van Leerplein055.
 2. Raad middels bijgevoegde raadsbrief informeren over deze ontwikkeling.
 3. In afstemming met de griffie een PMA of gesprek met de raad te organiseren zodat het

       college van bestuur de raad mondeling kan informeren over de voortgang van de

       herstelopdracht van de inspectie van het onderwijs.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

15.  Versturen brief aan initiatiefnemers Schorpioenstraat 19 (nabij de beoogde Skaeve Huse)

Voorstel van de afdeling Projecten, Programma’s en Interimmanagement:

 1. Kennisnemen van de beschreven ontwikkelingen aan de Schorpioenstraat 19
 2. Akkoord gaan met de verzending van bijgevoegde brief aan de initiatiefnemers van de Schorpioenstraat 19 (nabij de beoogde kavel voor Skaeve Huse)

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

16.  Schriftelijke vragen GB 'Verkeer rondom Loenen'

Voorstel van de afdeling Omgevingsbeleid:

 1. Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen zoals verwoord in bijgevoegd document.
 2. Dit besluit ter kennis brengen van de gemeenteraad

Besluit: Het college besluit conform het voorstel

17.  Reactie schriftelijke vragen fractie Lokaal Apeldoorn: lokale oplossingen voor betaalbare woningen

Voorstel van de afdeling Omgevingsbeleid:

 1. Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen zoals verwoord in bijgevoegd

      document.

 1. Dit besluit ter kennis brengen van de gemeenteraad

Besluit: Het college besluit conform het voorstel, met dien verstande dat een redactionele wijziging wordt aangebracht.

18.  Schriftelijke vragen CDA, CU en PvdA Go Sharing

Voorstel van de afdeling Omgevingsbeleid:

 1. Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen zoals verwoord in bijgevoegd document.
 2. Dit besluit ter kennis brengen van de gemeenteraad

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

Ex Agenda/ Rondvraag

 • Het college neemt kennis van de VNG-notitie ‘Naar een sterke bestuurslaag’. Wethouder Joon is namens de gemeente Apeldoorn aanwezig bij de VNG Gelderland bijeenkomst op 14 december 2021 in Ede. Het college neemt hier kennis van.
 • Het college neemt kennis van de concept ledenbrief Versterken Dienstverlening POK middelen.
 • Het college stemt in met het advies om het proces van de Gebiedsvisie Beemte Broekland stil te leggen tot na het vaststellen van de omgevingsvisie door de gemeenteraad, alsmede de communicatie hierover.
 • Het college neemt kennis van de Atlas voor Gemeenten 2021.
 • Het college neemt kennis van de besluitenlijst Gedeputeerde Staten.

Vastgesteld op 2 december 2021

de secretaris,

T.J.H.M. Berben 

de burgemeester,

A.J.M. Heerts