Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Planning en procedure

06-01-2021

Het project is opgeknipt in twee fases. Fase 1 gaat over het stuk tussen de A1 en de A50. In fase twee gaat de gemeente aan de slag met het stuk vanaf de A50 tot Klarenbeek. De ontwerpvergunning voor de eerste fase is op 9 november 2020 ter inzage gelegd. Op die ontwerpvergunning zijn geen zienswijzen ingediend. De vergunning wordt daarom begin januari 2021 verleend. Daarna vinden in januari en februari nog een archeologisch onderzoek en bodemonderzoek plaats. Aansluitend vindt de aanbesteding van het werk plaats en verwachten we dat de aanleg start in mei 2021 en eind juli 2021 klaar zal zijn.

Mijn Apeldoorn

Op dit moment kunnen we nog niet ingaan op het tijdspad voor fase 2, van A50 tot Klarenbeek. Als het zover is geldt dezelfde procedure die in fase 1 ook van kracht was:

Procedure

 1. De gemeente dient een aanvraag in voor aanleg van (een deel van) het fietspad.
 2. De gemeente checkt of de aanvraag compleet is en voldoet aan de voorwaarden voor verlening.
 3. Een van de voorwaarden voor verlening is dat de aanvraag past in het bestemmingsplan. In dit geval is de aanvraag in strijd met het bestemmingsplan. Dat betekent dat naast een vergunning voor aanleg van het fietspad ook een vergunning voor afwijking van het bestemmingsplan noodzakelijk is. Medewerking kan alleen middels een uitgebreide voorbereidingsprocedure omgevingsvergunning. Dit betekent dat een goede ruimtelijke onderbouwing opgesteld moet worden, waaruit blijkt dat de aanvraag vanuit oogpunt van een goede ruimtelijke ordening wenselijk en passend is.
 4. Normaal gesproken is het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen (VVGB) van de gemeenteraad vereist bij deze procedure. Dat betekent dat de raad een besluit neemt over de ontwerp-VVGB en na de terinzagelegging (zie punt 7) het verlenen van de VVGB. In dit geval is deze VVGB niet vereist, omdat de gemeenteraad eerder een visie heeft vastgesteld (de Verkeersvisie 2016-2030) waarin de aanleg van het fietspad al is opgenomen. Op grond van de Algemene VVGB is in geval de raad eerder al positief over een ontwikkeling heeft besloten een VVGB niet vereist.
 5. De gemeente stelt het ontwerpbesluit op. Daaronder valt een goede ruimtelijke onderbouwing, waarin is gemotiveerd waarom het ruimtelijk gezien wenselijk is dat het fietspad wordt aangelegd. In deze onderbouwing worden milieuaspecten en zaken als landschap, natuur en archeologie onderzocht en beoordeeld.
 6. De terinzagelegging maakt de gemeente bekend via www.officielebekendmakingen.nl (u kunt via de zoekfunctie documenten eenvoudig vinden door te zoeken op Elsbosweg). Verder worden de dorpsraad en/of wijkraad en direct omwonenden per brief geïnformeerd.
 7. Het ontwerpbesluit wordt gedurende zes weken ter inzage gelegd.
 8. Iedereen kan tijdens de terinzagelegging zienswijzen indienen op het ontwerpbesluit. Hoe u dat kunt doen wordt nader beschreven bij de start van de terinzagelegging.
 9. De gemeente beoordeelt de zienswijzen en wint eventueel nadere adviezen in.
 10. Het college besluit over de aanvraag met inachtneming van de zienswijzen: verlenen of weigeren. De raad wordt hierover geïnformeerd maar is dus niet het beslissend orgaan (zie punt 4).
 11. Dit besluit maakt de gemeente bekend via www.officielebekendmakingen.nl en ze legt tegelijk het besluit gedurende zes weken ter inzage.
 12. Zes weken na bekendmaking treedt de vergunning in werking en kan er gebruik van worden gemaakt. In dit geval kan dan gestart worden met aanleg van het fietspad.
 13. Tijdens de zes weken terinzagelegging kunnen indieners van zienswijzen beroep indienen bij de rechtbank. Als er ook een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, schort dit de inwerkingtreding op. Dan mag de vergunning pas worden uitgevoerd na de uitspraak op het verzoek om voorlopige voorziening. Tegen de uitspraak van de rechtbank staat hoger beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State.


 • Fietspad Apeldoorn - Klarenbeek, kruising Elsbosweg, aanzicht verafBekijk een grotere versie
 • Fietspad Apeldoorn - Klarenbeek, kruising Kuipersdijk - Polderweg, aanzicht verafBekijk een grotere versie