Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Intrekkingsbesluit ontwerp-aanwijzingsbesluit ondergrondse container voor huishoudelijk afval De Altforst

Mijn Apeldoorn

Het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn, 

overwegende dat:

  • op 20 juli 2017 de door de gemeenteraad vastgestelde beleidsnota “Recycleservice 2025” in werking is getreden waarvan de kern is, dat grondstoffen (plastic en metalen verpakkingsmateriaal, drankenkartons, groente-, fruit- en tuinafval en papier en karton) waar mogelijk aan huis worden ingezameld en het restafval naar ondergrondse containers moet worden gebracht;
  • op 27 augustus 2019 de beleidsregels ‘locaties ondergrondse containers voor huishoudelijk afval’ zijn vastgesteld;
  • dat in het systeem van ‘omgekeerd inzamelen’ ondergrondse containers voor met name restafval een wezenlijke rol spelen;
  • op basis van de beleidsregels ‘locaties ondergrondse containers voor huishoudelijk afval’ het ontwerp aanwijzingsbesluit is opgesteld;
  • het ontwerp aanwijzingsbesluit gepubliceerd is op 26 mei 2021 op de website officiële bekendmakingen van de Rijksoverheid (gemeenteblad 2021-160973) en gedurende zes weken ter inzage heeft gelegen;
  • er op de genoemde locatie zienswijzen zijn ingediend;
  • op basis van de zienswijzen, de huidige feiten en omstandigheden het algemeen belang, zoals genoemd in de beleidsregels ‘locaties voor ondergrondse containers voor huishoudelijk afval’ niet bij plaatsing op deze locatie gediend wordt, wordt niet tot plaatsing op deze locatie overgegaan;

besluit:

  • het ontwerp-aanwijzingsbesluit van 26 mei 2021 (gemeenteblad 2021-160973) in te trekken;

Locatie:

 

Code

Locatieomschrijving

Locatie

BB112

De Altforst ter hoogte van nummer 2

Klarenbeek, Apeldoorn

Apeldoorn, 22 september 2021

Namens het college van burgemeester en wethouders

 M. Jacobs

Afdelingshoofd Omgevingsbeleid

Beroepsclausule Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende omdat u aannemelijk kunt maken dat u redelijkerwijs niet kan worden verweten dat u geen zienswijze naar voren heeft gebracht? Dan kunt u een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Stuur dit uiterlijk binnen 6 weken na de datum bekendmaking van het besluit in.

Maakt u gebruik van Internet? Dien uw beroepsschrift dan in via het digitaal loket van de Raad van State. U heeft daarvoor uw DigiD nodig. E-mailen is niet mogelijk.

Heeft u geen Internet, dan kunt u het beroepschrift opsturen naar: Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak.

Voorlopige voorziening

Bij een spoedeisend belang kunt u na het indienen van een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.