Ga naar de homepage
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Meldingen schade en klachten

Buitenlijn

Lantaarnpaal kapot? Stoeptegel scheef? Meld het de Buitenlijn.
Lees verder >>

Overlast: rommel, lawaai of andere overlast

Overlast in de woonomgeving die niet via gesprekken met de overlastveroorzaker op te lossen is?
Lees verder >>

Meldpunt Sociaal: als u vastloopt bij (jeugd)zorg

De uitvoering van (jeugd)zorg, maatschappelijke ondersteuning en participatie is mensenwerk; soms gaat er iets mis. Meldpunt Sociaal: als u vastloopt bij Jeugd, Zorg, Welzijn en Activering en Inkomen en u vindt geen oplossing met de zorgverlener en/of gemeenteambtenaar.
Lees verder >>

Advies- en Meldpunt Verward Gedrag

Inwoners en professionals die zich zorgen maken over iemand in hun omgeving, kunnen terecht bij het Advies- en Meldpunt Verward Gedrag. Het advies- en meldpunt is dagelijks bereikbaar tussen 08.30 en 23.00 uur via 088 - 933 55 00. Wie belt, wordt door professionals voorzien van advies. Als advies niet volstaat, wordt voor passende opvolging gezorgd. U kunt hier ook melding doen in het kader van de Wet verplichte ggz (Wvggz).
Lees verder >>

Bezwaar: als u het niet eens bent met een besluit

De gemeente neemt dagelijks beslissingen over bijvoorbeeld het verlenen van een vergunning, het afwijzen van een bijstandsuitkering of het afwijzen van een subsidie. Bent u het niet eens met een beslissing? Dan kunt u binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit bezwaar maken.
Lees verder >>

Schadeclaim: gat in de weg, afgevallen tak of verstopping van de riolering

Heeft u schade of nadeel door een onrechtmatige handeling van de gemeente? Dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen.
Lees verder >>

Nadeelcompensatieverzoek: inkomstenverlies of hinder

Heeft de gemeente iets gedaan of een besluit genomen dat rechtmatig is en u heeft daarvan onevenredig veel nadeel, bijvoorbeeld inkomstenverlies of hinder? Dan kunt u een verzoek doen om nadeelcompensatie.
Lees verder >>

Contact: onvriendelijk, te laat of onduidelijk

Bent u niet tevreden over hoe u behandeld bent? Dan kunt u bij ons een klacht indienen.
Lees verder >>

Planschade: waardedaling, minder woongenot of inkomstenverlies

Lijdt u of uw bedrijf schade doordat de gemeente besluiten heeft genomen op het gebied van de ruimtelijke ordening? De waarde van uw huis daalt, uw woongenot vermindert of u loopt inkomen mis. U kunt dan in aanmerking komen voor een vergoeding van de planschade.
Lees verder >>