Wat zoekt u:

Monumentensubsidie

Als eigenaar van een gemeentelijk monument (of beeldbepalend pand) of rijksmonument kunt u subsidie aanvragen voor werkzaamheden aan uw monument. De gemeente verstrekt alleen subsidie voor de instandhouding van het monument (vooral bouwtechnisch herstel- en schilderwerk).

Online aanvragen

 • Er zijn 3 soorten monumenten en subsidies:

  • Gemeentelijke monumenten: door de gemeente beschermde objecten. Ze zijn van algemeen belang voor de gemeente vanwege hun schoonheid, betekenis voor de wetenschap of cultuurhistorische waarde. Het college van burgemeester en wethouders wijst gemeentelijke monumenten aan. Gemeentelijke monumenten komen in aanmerking voor een gemeentelijke en een provinciale subsidie. Het aanvragen van subsidie verloopt via de gemeente 
  • Beeldbepalende panden: van algemeen belang voor de gemeente en gelegen in een beschermd stads- of dorpsgezicht maar geen monument. Het initiatief voor het aanwijzen van beeldbepalende panden ligt alleen bij het college van burgemeester en wethouders. Eigenaren van beeldbepalende panden binnen het beschermde stadsgezicht de Parken kunnen voor het restaureren van het pand een lening aanvragen met een lage rentevoet via de website van het Prins Bernhard Cultuurfonds
  • Rijksmonumenten: door het Rijk beschermde objecten van ten minste 50 jaar oud. En van nationaal belang vanwege hun schoonheid, betekenis voor de wetenschap of cultuurhistorische waarde. De Rijksdienst voor de Monumentenzorg wijst rijksmonumenten aan. Het aanvragen van subsidie doet u via de website Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Voor rijksmonumenten die tevens woonhuis zijn, kan de eigenaar een lening aanvragen met een lage rentevoet. Dit kan via de website van het Nationaal Restauratiefonds.
 • U dient de subsidieaanvraag in voordat de onderhoudswerkzaamheden plaatsvinden. De gemeente behandelt aanvragen op volgorde van binnenkomst en handelt deze binnen 8 weken af.

  Bij het online aanvragen worden onderstaande stukken gevraagd mee te sturen:

  • technische beschrijving / begroting van de onderhoudswerkzaamheden *   
  • inspectierapport Monumentenwacht of andere onafhankelijke deskundige *   
  • plan- en detailtekeningen    
  • btw-verklaring    
  • verzekeringsverklaring    
  • gespecificeerde offerte / begroting uitvoerend bedrijf werkzaamheden  
   • de aanneemsom
   • het honorarium van de architect en de constructeur
   • het aantal uren, de uurlonen, de materiaalkosten per onderdeel, de kosten van onderaannemers, de stel- en verrekenposten
   • de algemene kosten, zoals de leges voor de omgevingsvergunning
   • de verschuldigde btw
   • de tekeningen en/of het fotomateriaal van de bestaande en de toekomstige toestand van het pand (schaal 1: 100)
   • het bewijsstuk getaxeerde (WOZ-)waarde in kader onroerende zaak belasting; bij ontbreken van dit bewijsstuk de taxatie van de Waterschapsomslag (van Waterschap Veluwe)
   • het meerjarenoverzicht van de onderhoudskosten gedurende een periode van 4 jaar (geldt niet voor beeldbepalende panden)
   • als het betreffende pand gedeeltelijk bedrijfsmatig in gebruik is, de belastingaanslag van afgelopen jaar of een accountantsverklaring waarop is.
       
     * = verplicht om mee te sturen  
  • U kunt monumentensubsidie direct online aanvragen.

   

  Aan deze subsidieaanvraag zijn geen kosten verbonden.

 • U kunt uw gereed melding online doorgeven. Bij deze melding moet u de volgende bijlage meesturen:

  • Nota's / rekeningen
  • Betaalbewijzen
 • De exacte voorwaarden voor de aanvraag van deze subsidie vindt u in de uitvoeringsvoorwaarden restauratie en onderhoud monumenten gemeente Apeldoorn (pdf, 766 kB). U dient de subsidieaanvraag in voordat de onderhoudswerkzaamheden plaatsvinden. De gemeente behandelt aanvragen op volgorde van binnenkomst en handelt deze binnen 8 weken af.