Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Pilotprojecten zonneparken

14-06-2019

De gemeente Apeldoorn vindt het belangrijk dat er meer duurzame energie wordt opgewekt binnen onze gemeentegrenzen. Zonne-energie heeft een groot aandeel in deze ambities. Er wordt in Apeldoorn al hard gewerkt aan het benutten van zoveel mogelijk geschikte daken om zonne-energie op te wekken. Maar tegelijkertijd zijn zonneparken op de grond ook nodig om in Apeldoorn voldoende duurzame elektriciteit op te wekken. een energie neutrale toekomst haalbaar te maken. In de gemeente zijn daarom in 2017-2018 een aantal pilotprojecten voor nieuwe zonneparken gestart.

Mijn Apeldoorn

Laatste update: 16 september 2020

Start pilotprojecten eind 2017

Medio 2017 kwamen in korte tijd bij de gemeente meerdere verzoeken binnen van grondeigenaren en initiatiefnemers die een zonnepark (een veld met zonnepanelen) wilden ontwikkelen in Apeldoorn. Omdat dit voor Apeldoorn een relatief nieuwe ontwikkeling is, besloot de gemeente eind 2017 om alle plannen die tot dat moment waren ingediend aan te merken als ‘pilot’ (proefproject). Doel van de pilot: op een zorgvuldige manier onderzoeken en gaandeweg ontdekken hoe zonneparken optimaal in te passen zijn in ons landschap. De opgedane ervaringen bij de pilotprojecten werden gebruikt als lessen bij het opstellen van het voor een gemeentelijke Afwegingskader Zonneparken in 2019/2020

Zonnepark Zuidbroek

Voorafgaand aan dit besluit en het opstarten van de pilot was de realisatie van één zonnepark in Apeldoorn overigens al in gang gezet, nadat de gemeente eerder in 2017 zelf het initiatief nam een stuk grond langs de A50 te verpachten voor de ontwikkeling van een zonnepark. Op dit stuk grond, naast de wijk Zuidbroek, is in het voorjaar van 2018 een zonnepark met ruim 11.000 zonnepanelen gerealiseerd. Begin 2020 is voor een uitbreiding van het zonnepark een vergunning afgegeven. Vanaf het najaar van 2020 wordt de geluidswal langs de A50 opgehoogd en medio 2021 van zonnepanelen voorzien. Zie www.zonneparkapeldoorn.nl.

Pilotprojecten

Toen de gemeente met alle andere ingediende plannen aan de slag ging vielen drie plannen na de inventarisatieronde af, vanwege de hoge landschappelijke en cultuurhistorische waarde van de locaties die deze initiatiefnemers op het oog hadden. Vervolgens hebben de overgebleven initiatiefnemers in april 2018 gesproken met omwonenden en hun plannen verder uitgewerkt.

Uitvoering vier pilotprojecten

De pilot heeft voor vier locaties geleid tot besluitvorming in de gemeenteraad en vergunningverlening, nog voor sluitingsdatum van de aanvraag voor benodigde rijkssubsidie (SDE) eind maart 2019. De aanleg start vanaf het najaar van 2020:

Zonnepark Beemte Broekland

Een zonnepark van 28 hectare van initiatiefnemer Solarcentury in het noordoosten van de gemeente. Eind september 2020 wordt gestart met de bouw van het zonnepark.

Zonnepark Wenumseveld

Een zonnepark van 20 hectare van initiatiefnemer Statkraft, in het buitengebied bij Wenum Wiesel, ten noorden van het bedrijventerrein Stadhoudersmolen.

Zonnepark IJsseldijk-A1

Een zonnepark van zo’n 4 hectare aan de IJsseldijk aan de zuidkant van de A1, bij de afslag 21 Voorst Zutphen. Initiatiefnemer is Solarcentury. In september 2020 is gestart met de bouw en eind 2020 wordt het zonnepark in gebruik genomen.

Zonnepark Brinkenweg – noordzijde A1

Een zonnepark van 4,5 hectare op initiatief van de gemeente Apeldoorn. Het beoogde zonnepark ligt aan de Brinkenweg, ten noorden van de A1, nabij knooppunt Beekbergen.

Wanneer deze vier zonneparken ontwikkeld zijn, leveren ze in totaal voor ruim 12.000 huishoudens elektriciteit. 

hectare

MWp

huishoudens

Beemte Broekland

28

25

6400

Wenumseveld

20

15,5

4200

IJsseldijk

4,2

4,35

1000

Brinkenweg

4,5

2,5

700

56,7

47,35

12.300

Zonnepark Kieveen

Het vijfde pilotproject, Zonnepark Kieveen, heeft vertraging opgelopen. De plannen zijn nog niet helemaal concreet en daarom duurt het proces wat langer.

Evaluatie pilot

De pilot zonneparken is geëvalueerd. Er is gekeken wat omwonenden vinden van zonneparken, met behulp van de participatieverslagen, zienswijzen, brieven van dorpsraden en raadsvergaderingen. Ook zijn gesprekken gevoerd met de Commissie Omgevingskwaliteit, een aantal initiatiefnemers en betrokken ambtenaren.

Hoofdconclusies uit de evaluatie:

  • Een strakke regie op het proces is nodig voor voldoende snelheid, zorgvuldigheid en duidelijkheid
  • Ontwikkeling van zonneparken is maatwerk, verschilt per locatie vanwege het verschil in landschap en de directe leefomgeving van een beoogd zonnepark.
  • Zonneparken leiden vooralsnog niet vanzelf tot participatie. Daarop is sturing gewenst.

De lessen uit de pilo zijn de basis voor het afwegingskader zonneparken van de gemeente. Meer over de evaluatie leest u in het concept afwegingskader zonneparken, blz 38-39.

Vragen en antwoorden

Wilt u meer te weten komen over zonneparken? Wij hebben een aantal vragen over zonneparken voor u op een rij gezet. Staat uw vraag er niet tussen, dan kunt u uw vraag aan ons stellen via 14 055 of via zonneparken@apeldoorn.nl.

Meer weten over wat u zelf kunt doen om energie te besparen of duurzame energie op te wekken? Kijk op www.energiekapeldoorn.nl.