Ga naar de homepage
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Pilot zonneparken

14-06-2019

De gemeente Apeldoorn vindt het belangrijk dat er meer duurzame energie wordt opgewekt binnen onze gemeentegrenzen. Zonne-energie heeft een groot aandeel in deze ambities. Er wordt in Apeldoorn al hard gewerkt aan het benutten van zoveel mogelijk geschikte daken om zonne-energie op te wekken. Maar tegelijkertijd zijn zonneparken op de grond ook nodig om in Apeldoorn een energie neutrale toekomst haalbaar te maken. In de gemeente is daarom in 2017 een pilot gestart.

Mijn Apeldoorn

Laatste update: 11 juli 2019

Start pilot eind 2017

Medio 2017 kwamen in korte tijd bij de gemeente meerdere verzoeken binnen van grondeigenaren en initiatiefnemers die een zonnepark (een veld met zonnepanelen) wilden ontwikkelen in Apeldoorn. Omdat dit voor Apeldoorn een relatief nieuwe ontwikkeling is, besloot de gemeente eind 2017 om alle plannen die tot dat moment waren ingediend aan te merken als ‘pilot’. Doel van de pilot: op een zorgvuldige manier onderzoeken en gaandeweg ontdekken hoe zonneparken optimaal in te passen zijn in ons landschap. De opgedane ervaringen bij de pilot dienen als lessen voor een gemeentelijk afwegingskader voor zonnepark-initiatieven die daarna komen.

Voorafgaand aan dit besluit en het opstarten van de pilot was de realisatie van één zonnepark in Apeldoorn overigens al in gang gezet, nadat de gemeente eerder in 2017 zelf het initiatief nam een stuk grond langs de A50 te verpachten voor de ontwikkeling van een zonnepark. Op dit stuk grond, naast de wijk Zuidbroek, is in het voorjaar van 2018 een zonnepark met ruim 11.000 zonnepanelen gerealiseerd. Zie www.zonneparkapeldoorn.nl.

Toen de gemeente met alle andere ingediende plannen aan de slag ging vielen drie plannen na de inventarisatieronde af, vanwege de hoge landschappelijke en cultuurhistorische waarde van de locaties die deze initiatiefnemers op het oog hadden. Vervolgens hebben de overgebleven initiatiefnemers in april 2018 gesproken met omwonenden en hun plannen verder uitgewerkt.

Voorjaar 2019: vergunning voor vier pilot-zonneparken

De pilot heeft voor vier locaties geleid tot besluitvorming in de gemeenteraad en vergunningverlening, nog voor sluitingsdatum van de aanvraag voor benodigde rijkssubsidie (SDE) eind maart 2019:

Zonnepark Beemte Broekland
Een zonnepark van 28 hectare van initiatiefnemer Solarcentury in het noordoosten van de gemeente.

Zonnepark Wenumseveld
Een zonnepark van 20 hectare van initiatiefnemer Statkraft, in het buitengebied bij Wenum Wiesel, ten noorden van het bedrijventerrein Stadhoudersmolen.

Zonnepark IJsseldijk-A1
Een zonnepark van zo’n 4 hectare aan de IJsseldijk aan de zuidkant van de A1, bij de afslag 21 Voorst Zutphen. Initiatiefnemer is Solarcentury.

Zonnepark Brinkenweg – noordzijde A1
Een zonnepark 4,5 hectare op initiatief van de gemeente Apeldoorn. Het beoogde zonnepark ligt aan de Brinkenweg, ten noorden van de A1, nabij knooppunt Beekbergen.
Inmiddels zijn de vergunningen voor de hierboven genoemde pilot-zonneparken onherroepelijk. Het rijk beoordeelt momenteel de SDE subsidie aanvragen. Indien deze vier zonneparken ontwikkeld zijn leveren ze in totaal voor ruim 12.000 huishoudens elektriciteit. 

hectare MWp huishoudens
Beemte Broekland 28 25 6400
Wenumseveld 20 15,5 4200
IJsseldijk 4,2 4,35 1000
Brinkenweg 4,5 2,5 700
56,7 47,35 12.300

Evaluatie pilot

De pilot zonneparken is geëvalueerd. Er is gekeken wat omwonenden vinden van zonneparken, met behulp van de participatieverslagen, zienswijzen, brieven van dorpsraden en raadsvergaderingen. Ook zijn gesprekken gevoerd met de commissie ruimtelijke kwaliteit, een aantal initiatiefnemers en betrokken ambtenaren. Hoofdconclusies uit de evaluatie:

  • Een strakke regie op het proces is nodig voor voldoende snelheid, zorgvuldigheid en duidelijkheid
  • Ontwikkeling van zonneparken is maatwerk, verschilt per locatie vanwege het verschil in landschap en de directe leefomgeving van een beoogd zonnepark.
  • Zonneparken leiden vooralsnog niet vanzelf tot participatie. Daarop is sturing gewenst.

De lessen uit de pilo zijn de basis voor het afwegingskader zonneparken van de gemeente. Meer over de evaluatie leest u in het concept afwegingskader zonneparken, blz 38-39.

Vragen en antwoorden

Wilt u meer te weten komen over zonneparken? Wij hebben een aantal vragen over zonneparken voor u op een rij gezet. Staat uw vraag er niet tussen, dan kunt u uw vraag aan ons stellen via 14 055 of via zonneparken@apeldoorn.nl.

Meer weten over wat u zelf kunt doen om energie te besparen of duurzame energie op te wekken? Kijk op www.energiekapeldoorn.nl.