Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Parkeeroplossing attracties Berg & Bos

15-07-2022

Via deze pagina houden we u op de hoogte over de ontwikkelingen rond het realiseren van een parkeeroplossing voor de piekdagen van de attracties in park Berg & Bos.

Mijn Apeldoorn

Twee velden op het terrein van AGOVV zijn sinds 2017 tot en met de zomer van 2021 op de piekdagen gebruikt als ‘overloopparkeerplaats’. We huurden deze velden van AGOVV. Het college en de gemeenteraad besloten begin 2020 om deze parkeeroplossing, die eerst tijdelijk was, definitief te willen maken. Aan dit besluit is een langdurig en zorgvuldig proces vooraf gegaan. Inclusief een locatieonderzoek naar vijf mogelijke locaties en intensief overleg met alle betrokken partijen. De keuze viel op de locatie bij AGOVV omdat deze optie als beste optie uit het onderzoek naar voren kwam en we ook weten dat deze oplossing in de praktijk goed bevalt.

Doel van de gemeente is het zo goed mogelijk organiseren van de verkeersstromen met zo weinig mogelijk overlast voor de buurt.

Niet uitgekomen

Nadat college en raad hun besluit genomen hadden begin vorig jaar, zijn we in gesprek gegaan met AGOVV over het kopen van de velden. Helaas zijn we er met AGOVV niet uitgekomen. We houden echter vast aan de keuze die is gemaakt. Dat doen we omdat we de afgelopen jaren heel uitgebreid hebben onderzocht wat de beste oplossing is. Uit dit onderzoek kwam de oplossing bij AGOVV om meerdere redenen als beste uit de bus, vonden college en gemeenteraad.

Daarnaast ziet de gemeente mogelijkheden om de velden waar het om gaat, die vroeger ook eigendom waren van de gemeente, via juridische weg terug te kopen van AGOVV. Daar zijn in de verkoopovereenkomst van destijds afspraken over gemaakt.

Bestemmingsplanwijziging

Voor het realiseren van de permanente oplossing bij AGOVV is eerst een bestemmingsplanwijziging nodig. Toen het parkeren op die locatie een tijdelijk karakter had hoefde dat niet, maar nu is het wel nodig. Hiermee regelen we formeel dat we de velden definitief in kunnen richten voor (overloop)parkeren. Het gewijzigde ontwerpbestemmingsplan lag van 31 maart tot en met 11 mei 2022 voor iedereen ter inzage. 

Op dit moment werken we aan het opstellen van een zogenaamde zienswijzennota, waarin we ingaan op de ingediende reacties (zienswijzen). Als dit klaar is wordt deze nota samen met het bestemmingsplan ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd. Daarna kunnen mensen ook bezwaar maken tegen die vaststelling door een beroepschrift in te dienen bij de Raad van State. Op dit moment kunnen we dus nog niet voorspellen wanneer de procedures rondom het bestemmingsplan klaar zijn.

In tussentijd parkeren aan J.C. Wilslaan

De huurovereenkomst die wij hadden met AGOVV had een looptijd van vijf jaar en is per 1 november 2021 beëindigd. De huurovereenkomst verplichtte ons om de velden weer op te leveren en ze ook terug te brengen in hun oorspronkelijke staat. Omdat de (juridische) procedures die nog gaan volgen veel tijd kunnen kosten, hebben wij dus minimaal voor komend seizoen en mogelijk ook het seizoen erna een andere oplossing nodig.

Het college heeft gezocht naar een locatie die: per direct beschikbaar is, waar vrijwel geen procedures voor nodig zijn, die voldoende parkeergelegenheid biedt, goed bereikbaar is en waar parkeren ook is toegestaan volgens de geldende milieu en natuur wet- en regelgeving.

Van de tien locaties die zijn onderzocht bleek alleen de J.C. Wilslaan te voldoen aan al deze voorwaarden.

Om deze reden heeft het college besloten om de J.C. Wilslaan komende zomer en mogelijk ook volgend jaar te gebruiken als overloop parkeerlocatie op piekdagen. De weg wordt dan vanaf de ingang van het parkeerterrein tot de Soerenseweg afgesloten voor overig verkeer om de veiligheid te kunnen garanderen. Verkeersregelaars zullen het parkeren goed begeleiden.

Het doorgaande verkeer leiden wij om via de Amersfoortseweg en de Jachtlaan. Verkeersregelaars vangen de bezoekers van park Berg & Bos op de J.C. Wilslaan op. De omleiding voor fietsers loopt via de Soerenseweg. De afsluiting geldt alleen niet voor voetgangers. En uiteraard blijft de J.C. Wilslaan ook bereikbaar voor hulpdiensten als ambulance en brandweer.

De J.C. Wilslaan ligt in een grondwaterbeschermingsgebied. Met provincie, Waterschap en Vitens hebben we afgestemd welke maatregelen nodig zijn om vervuiling van de grond te voorkomen. Zo zullen de verkeersregelaars erop toezien dat auto’s bij het parkeren met de voorzijde boven asfalt staan, om eventuele lekkage in de grond vanuit een motor uit te sluiten. Eventuele verontreiniging wordt direct opgeruimd.

Overlast voorkomen

Voor 2017 werd de J.C. Wilslaan ook gebruikt als parkeerlocatie als het hoofdparkeerterrein vol was. Dat verliep toen niet zonder klachten. Omdat bezoekers bijvoorbeeld op eigen initiatief een andere parkeerplek in de wijk gingen zoeken, om de loopafstand korter te maken. Dat leidde tot overlast bij sommige wijkbewoners. Het college is zich goed bewust van deze klachten uit het verleden. We hebben hierover gesproken met wijkvereniging Berg & Bos en zullen samen goed monitoren of aanvullende maatregelen nodig zijn om overlast te voorkomen. Er is al afgesproken dat onze handhavers extra in de wijk zullen controleren.

Verder zijn er met de Apenheul afspraken gemaakt dat de J.C. Wilslaan dit seizoen niet vaker dan 25 keer mag worden ingezet als parkeerlocatie. Via een raadsbrief hebben we de gemeenteraad geïnformeerd over de gemaakte afspraken.

Vragen

Heeft u naar aanleiding van deze informatie een vraag? U kunt ons een mail sturen via parkerenAW@apeldoorn.nl.


Uw Reactie
Uw Reactie