Veelgestelde vragen aan de gemeente

Welke maatregelen worden er genomen om overlast bij de omwonenden te voorkomen?
De jongeren krijgen bij binnenkomst duidelijke instructies mee over wat wel en niet wenselijk en gebruikelijk is, onder andere ook over het terrein waar ze zich wel of niet mogen begeven. Ditzelfde geldt ook voor geluidsoverlast. Uiteraard worden de jongeren hier ook direct op aangesproken. Zodra omwonenden overlast ervaren, kunnen ze dit ook direct aangeven bij de locatiemanager, of de begeleiders. Deze zullen dan handelend optreden.

Komt er extra toezicht? 
Er komt gedurende de komende zes maanden extra toezicht. Van ’s morgens tot ’s avonds laat zullen er extra toezichthouders/beveiligers surveilleren in Beekbergen. Dat heeft niet direct met deze jongeren te maken, maar wel met de al bestaande overlast in het centrum en in het park in Beekbergen. De toezichthouders zijn van 8.00 uur ’s morgens tot 23.00 uur ’s avonds te bereiken onder dit telefoonnummer: 06-39315653. ’s Nachts kunt u de politie bellen als u iets wilt melden.
Politie: bel 112 bij spoed, 0900-8844 voor meldingen zonder spoed.

Waar kunnen bewoners direct terecht als zij vragen hebben of als er iets speelt dat zij willen melden?
COA zal direct na start een telefoonnummer en een e-mail adres bekend maken voor meldingen.

Waar kunnen bewoners direct terecht als zij vragen hebben of als er iets speelt dat zij willen melden?
COA zal direct na start een telefoonnummer en een e-mail adres bekend maken voor meldingen.

Hoe zijn de extra toezichthouders van de gemeente in het dorp te bereiken?
U kunt hen bellen op 06-39315653. Ze zijn bereikbaar van ’s morgens 8.00 tot ’s avonds 23.00 uur. Deze toezichthouders zijn vooral ingezet omdat er al sprake is van overlast in het dorp, zoals alcoholgebruik en rondslingerende rommel. We vragen u overlast vooral aan hen te melden: ze kunnen alleen optreden als ze op de hoogte zijn.

Hotel Het Veluwse Bos heeft geen buitenruimte die geschikt is voor recreatie of sport. Hoe wordt dit tekort opgelost?
Aan de jongeren wordt in een pand in Apeldoorn een programma van educatie en recreatie geboden, tot het moment dat onderwijs beschikbaar komt. De school in Beekbergen, de dorpsraad en de ondernemers hebben aangeboden mee te denken over andere activiteiten en verbinding met het dorp . De buurtregisseur en COA gaan hiermee aan de slag.

Het gaat om 80 jongens uit totaal andere culturen die (nog) geen Nederlands spreken en van wie sommigen trauma’s hebben opgelopen. Wat gaat Beekbergen daarvan merken? 
De jongeren worden geïnstrueerd over Nederlandse omgangsvormen en waarden en normen. Wanneer er sprake is van ontoelaatbaar gedrag worden zij hierop aangesproken en indien nodig kunnen er disciplinaire maatregelen worden getroffen. De ervaring leert dat jongeren zich hier ook meestal aan houden. Bij overlast buiten het terrein kan melding worden gedaan bij de politie, of boa’s. COA onderhoudt regelmatig contact met gemeente en BOA’s en politie en ziet toe op en stimuleert naleving van goed gedrag

Hoe wordt dagbesteding/school geregeld en begeleid?
De gemeente stelt aan het ISK-onderwijs een schoolgebouw beschikbaar. Totdat het onderwijs is ingeregeld (er is een groot tekort aan docenten) verzorgt COA een dagbestedingsprogramma. COA en welzijnsorganisatie Stimenz stemmen onderling af. De jongeren worden per bus heen en weer naar school vervoerd. COA organiseert dit vervoer.

Welke sociale begeleiding is in het hotel aanwezig?
Er zijn in de ochtend 4, in de middag 6 en in de avond 2 mentoren aanwezig. Daarnaast zijn er altijd 2 bewakers. Wel zullen op schooldagen de mentoren hun tijd met de jongeren in het schoolgebouw doorbrengen. Dan blijft een basisbezetting in het hotel achter t.b.v. jongeren die met een goede reden niet naar school kunnen of om vertrekkende/inkomende jongeren te begeleiden of op te vangen Daarnaast is Nidos regelmatig aanwezig in de rol van voogd.

Van wie krijgen deze jongeren zorg?
Alle jongeren worden gescreend zodra ze in Ter Apel komen. Er vindt een algehele gezondheidscheck plaats. Als dat nodig is, krijgen ze inentingen. In het hotel vinden wekelijks gezondheidsspreekuren plaats. Dit wordt gedaan door het GZA, de medische dienst voor asielzoekers.

Waarom is het dorp op zo’n laat moment geïnformeerd over deze noodopvang?
Dit was een crisisbesluit: direct nadat het besluit genomen is zijn de dorpsraad en de ondernemersvereniging telefonisch/per mail geïnformeerd. De volgende dag zijn direct alle bewoners per brief geïnformeerd. Vanwege het karakter van het besluit, namelijk een besluit in een crisissetting, was snellere informatievoorziening of afstemming met het dorp niet mogelijk.

Hoe wordt het dorp/omwonenden vanaf nu betrokken?
Er is een gesprek geweest met de dorpsraad, ondernemers, het onderwijs, direct omwonenden en de burgemeester. Ook komt er nog een bijeenkomst voor andere dorpsinwoners. Ook op andere manieren zal er de komende tijd geregeld en nauw contact zijn tussen COA, gemeente en inwoners/organisaties in Beekbergen.

Vindt de gemeente niet dat Beekbergen met 160 asielzoekers in een ander hotel, veel recreatiewoningen en 2 hotels die gebruikt worden voor huisvesting van arbeidsmigranten en de al jaren bestaande zorginstellingen, bijvoorbeeld voor verslaafden, al meer dan genoeg bijzondere bewoners heeft?
De gemeente ziet ook dat de snel veranderende samenstelling van de plaatselijke bevolking grote impact heeft op het dorp. Alternatieven voor opvang waren elders echter niet beschikbaar. Het is niet zo dat er in de stad geen sprake is van opvang: daar wordt nu opvang geboden aan 1000, over 2 weken aan 1200 ontheemden en aan 300 asielzoekers, plus 52 minderjarige asielzoekers onder de hoede van voogdij-instelling Nidos. In totaal dus 1550 opvangplekken. Ook in Apeldoorn zijn grote leegstaande gebouwen nauwelijks beschikbaar.

Kon de gemeente geen nee zeggen?
Er is een opvangcrisis. Het aanmeldcentrum Ter Apel is overvol. Het kabinet heeft alle gemeenten opgeroepen extra noodopvang aan te bieden. COA en de staatssecretaris hebben ook een rechtstreeks beroep gedaan op Apeldoorn. Daar komt bij dat Apeldoorn nog niet voldoet aan het aantal van 600 asielzoekers dat we volgens de concept-Spreidingswet moeten opvangen. Ook Apeldoorn moet zijn verantwoordelijkheid nemen.

Waarom deze locatie?
Er is al een tijdelijke asielopvang in Beekbergen. Op de locatiekeuze heeft de gemeente maar zeer beperkt invloed. COA heeft rechtstreeks contract gelegd met Fletcher en sluit zelfstandig contracten af. De burgemeester wordt wel om formele toestemming gevraagd.

Is er voor deze noodopvang geen vergunning of wijziging van het omgevingsplan nodig?
COA heeft een vergunningaanvraag ‘strijdig gebruik’ ingediend. Die zullen wij afwikkelen, volgens de gangbare procedure. Tegen de verleende vergunning staan de gebruikelijke stappen open (bezwaar bij de bezwarencommissie en beroep bij de rechtbank). In het algemeen geldt dat als wij vaststellen dat er (nog) geen vergunning is, we altijd eerst legalisatieonderzoek doen. Als er zicht is op legalisatie, kunnen we niet handhavend optreden. Dat zullen we hier dus ook niet doen.

Hoe ziet het evaluatieproces eruit? Wie worden betrokken/hoe?
COA richt direct een omwonenden overleg in. Daarbij sluiten de wijkagent, de wijkboa en de gebiedsmanager aan. Er komt een COA-contactnummer voor meldingen. Alle meldingen worden geregistreerd, en besproken in het omwonenden overleg. Daarmee is er sprake van permanente monitoring. Het overzicht van de meldingen, de oplossingen en de effectiviteit daarvan wordt voorgelegd aan het gemeentebestuur, 2 weken voorafgaand aan de 3 maanden termijn, waarna wordt besloten over de voortzetting van de laatste 3 maanden.

Echt geen verlenging na 6 maanden?
Nee, deze opvang wordt na zes maanden beëindigd.

Alweer een hotel dat geen hotel meer is. Ondernemers zijn bang voor derving van omzet
De leveranciers aan het hotel behouden dan wel vergroten hun omzet, met een vrijwel volledige beddenbezetting. Ook zijn er 22 COA-medewerkers die gezamenlijk het weekrooster bemensen. Er is waarschijnlijk wel sprake van een omzeteffect bij andere ondernemers in de recreatieve sector.

Veelgestelde vragen aan het COA

Veelgestelde vragen aan het COA

Uw Reactie
Uw Reactie