Verbouwen & milieu

Meest bezocht onder Afval

Verhuispas afval

Als u binnen of naar de gemeente Apeldoorn verhuist, kunt u met de verhuispas gratis 400 kilo grofvuil (extra) wegbrengen. Als iemand overlijdt en er niemand anders op hetzelfde adres ingeschreven staat, komen de nabestaanden ook in aanmerking voor een verhuispas. De verhuispas is een extra service naast de milieupas.

Milieupas

Grof huishoudelijk afval dat niet meer bruikbaar is, kunt u wegbrengen naar afvalbeheerder Circulus-Berkel. U kunt het ook op laten halen. U hebt hiervoor een milieupas (voorheen grofvuilpas) nodig. De pas is gekoppeld aan uw huisadres.

Huishoudelijk afval

Elk huishouden produceert afval, zoals groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval), plastic en restafval. Dit heet huishoudelijk afval. In de gemeente Apeldoorn zamelt Circulus dit afval gescheiden in.

0 overige producten. Ga naar Afval

Meest bezocht onder (Ver)bouwen

Bestemmingsplan in- of herzien

Een bestemmingsplan schrijft voor waarvoor iemand bepaalde grond mag gebruiken en wat iemand erop mag bouwen. Het bevat ook regels over de maximale hoogte en oppervlakte van bouwwerken. Burgers, bedrijven, instellingen en de gemeente zijn aan een bestemmingsplan gebonden.

Welstand

Wilt u (ver)bouwen, renoveren of een reclame-uiting plaatsen? Dan heeft u misschien een omgevingsvergunning voor bouwen nodig. Bij het omgevingsloket van de rijksoverheid kunt u zien of u een omgevingsvergunning nodig heeft.

Huisnummer

Op grond van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) en de Algemene plaatselijke verordening moeten alle verblijfsobjecten een eigen objectnummer (huisnummer) hebben. U mag u niet zelf een huisnummer toekennen aan uw woning of bedrijfsruimte. Dit mag alleen de gemeente doen. U bent na toekenning verplicht een vanaf de openbare weg goed zichtbaar huisnummer(bord) aan te brengen.

Kabels en leidingen plaatsen in openbare grond

Voor de aanleg, instandhouding en/of het opruimen van kabels en leidingen in de openbare grond is een vergunning of instemming van de gemeente nodig. Uitzondering hierop zijn werkzaamheden van niet ingrijpende aard. Deze werkzaamheden dient u wel bij ons te melden.

9 overige producten. Ga naar (Ver)bouwen

Meest bezocht onder Omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (ver)bouwen en renoveren (en reclame)

Wilt u (ver)bouwen, renoveren of een reclame-uiting plaatsen? Dan hebt u vaak een omgevingsvergunning voor bouwen nodig. Hier zijn kosten aan verbonden. Soms mag u uw bouwplan zonder vergunning uitvoeren.

Omgevingsvergunning slopen

Als u gaat slopen (dat kan ook bij verbouwen het geval zijn) heeft u meestal een sloopmelding nodig. Soms heeft u ook een sloopvergunning nodig. U vindt bij dit onderwerp informatie over de sloopmelding en de sloopvergunning. Voor vragen en advies over deze melding en vergunning kunt u terecht bij het Omgevingsloket.

Omgevingsvergunning aanleggen werken

Het aanleggen van een werk, zijnde geen bouwwerk, is van toepassing als u bijvoorbeeld gronden wilt afgraven, ophogen of egaliseren. Soms heeft u hiervoor een vergunning nodig. Voor vragen en advies over de omgevingsvergunning kunt u terecht bij het Omgevingsloket.

Omgevingsvergunning brandveilig gebruik

U hebt een vergunning voor brandveilig gebruik nodig voor de meest risicovolle vormen van gebruik: een basisschool, kinderdagverblijf, verpleeghuis en hotel. En een melding voor bijvoorbeeld verhuur (van kamers) of een gebouw waarin meer dan 50 bezoekers kunnen zijn.

5 overige producten. Ga naar Omgevingsvergunningen

Meest bezocht onder Monumenten en archeologie

Monumentenaanwijzing

De gemeente en het Rijk kunnen bouwwerken aanwijzen als monument. Daarnaast kan een belanghebbende een verzoek indienen om een pand te plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst.

Subsidie monumenten

Gemeente Apeldoorn vindt het belangrijk om haar monumenten in goede staat te behouden. Daarom kunt u als eigenaar van een gemeentelijk monument, beeldbepalend pand of Rijksmonument subsidie aanvragen voor (onderhouds)werkzaamheden aan uw monument. Voor elk soort monument of beschermd pand geldt een andere subsidieregeling, deze regelingen worden hieronder verder toegelicht. De gemeente verstrekt alleen subsidie voor de instandhouding van monumenten, dit betreft met name bouwtechnisch herstel- en schilderwerk.

Archeologiefonds

Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning kunt u te maken krijgen met archeologie. Als de geplande werkzaamheden een bedreiging vormen voor het archeologisch bodemarchief, kan archeologisch onderzoek noodzakelijk zijn.

Gevelfonds

Het Gevelfonds is bedoeld om de uitstraling van de Apeldoornse binnenstad te versterken. Veel panden in de historisch binnenstad van Apeldoorn zijn verborgen juweeltjes. Ondernemers en pandeigenaren kunnen uit dit fonds een bijdrage ontvangen om de gevel van hun historische winkelpand in de binnenstad op te knappen. Het uitgangspunt is dat de winkelpui op de begane grond weer gaat passen bij de vaak nog historische bovenverdiepingen.

1 overige producten. Ga naar Monumenten en archeologie

Meest bezocht onder Milieu

Afvalwaterlozing

Bij activiteiten zoals schoonmaakwerkzaamheden of voedselbereiding kan afvalwater vrijkomen. Dit geldt voor zowel particulieren als bedrijven. Aan het lozen van afvalwater zijn voorwaarden verbonden. Welke dat zijn ligt aan de mate van vervuiling. Deze voorwaarden zijn vastgelegd in 3 besluiten. In specifieke situaties moet u uw afvalwaterlozing bij ons melden.

Besluit bodemkwaliteit

In het Besluit bodemkwaliteit staan regels voor de toepassing van bouwstoffen, grond en baggerspecie in of op de bodem en kwaliteitseisen voor de uitvoering van de bodemwerkzaamheden. Past u bouwstoffen, grond of baggerspecie toe dan meldt u dit vooraf.

Bodemloket

Informatie over bodemverontreinigingen binnen de gemeente Apeldoorn is in te zien via de landelijke website Bodemloket.nl.

Bodemonderzoek

Wanneer u wilt bouwen of een perceel wilt kopen kan het noodzakelijk zijn een bodemonderzoek uit te laten voeren. Met een bodemonderzoek laat u de kwaliteit van de bodem onderzoeken. U hebt (eventueel) een bodemonderzoek nodig als u een perceel wilt (ver)kopen, als u als bedrijf een milieuvergunning aanvraagt of melding indient en de bodemkwaliteit moet laten onderzoeken of als u een omgevingsvergunning of wijziging van een bestemmingsplan aanvraagt.

0 overige producten. Ga naar Milieu

Meest bezocht onder Duurzaamheid

Duurzaamheidsdienst voor monumenten

Uw beschermde pand verduurzamen? Het verduurzamen van monumenten en beschermde panden vraagt een andere aanpak dan het verduurzamen van niet-monumenten. Erfgoed is een belangrijke kwaliteit van Apeldoorn. De gemeente Apeldoorn wil dan ook graag dat het verduurzamen van monumentale en beschermde panden zorgvuldig gebeurt, zonder al te veel schade en ingrijpende verbouwingen. Daarom denkt de gemeente Apeldoorn graag met u als eigenaar, mee. Een adviseur Cultuurhistorie komt hiervoor bij u langs.

Subsidieregeling collectieve energieprojecten

U kunt deze regeling niet meer aanvragen. De subsidieregeling collectieve energieprojecten is bedoeld voor inwoners, bedrijven of organisaties die samen energieprojecten realiseren in de gemeente Apeldoorn. De subsidie ondersteunt deze initiatieven in de voorbereidende fase van de projecten.

Subsidieregeling Gezinsstad - Schoolpleinen

Voor het vergroenen en uitdagend maken van uw schoolplein kunt u de subsidie Schoolpleinen aanvragen.

Lening toekomstbestendig wonen

Heeft u plannen om uw huis duurzamer, klaar voor de toekomst, asbestvrij of kwalitatief beter te maken? Dan kunt u een aantrekkelijke lening afsluiten bij de gemeente.

6 overige producten. Ga naar Duurzaamheid
Uw Reactie
Uw Reactie