Omgevingsvergunning (ver)bouwen en renoveren (en reclame)

Wilt u (ver)bouwen, renoveren of een reclame-uiting plaatsen? Dan hebt u vaak een omgevingsvergunning voor bouwen nodig. Hier zijn kosten aan verbonden. Soms mag u uw bouwplan zonder vergunning uitvoeren.

Lees meer

In sommige gevallen is het (ver)bouwen van kleine bouwwerken (zoals aanbouwen, bijgebouwen, dakkapellen, zonnecollectoren, erf- en perceel afscheidingen) vergunningvrij. Dit zijn regels van de rijksoverheid. Zie voor meer informatie vergunningvrij bouwen en verbouwen.

Komt er bij het (ver)bouwen of renoveren meer dan 10 m3 sloopafval vrij of wordt er asbest verwijderd? Dien dan ook een sloopmelding in. Ook als u geen vergunning nodig hebt, moet u uw bouwwerk technisch goed bouwen volgens de regels van het Bouwbesluit. Voor het uiterlijk van het bouwwerk heeft de gemeente een aantal aansprekende Kookboeken. Die kunnen u inspiratie geven bij het ontwerp.

Advies

Bij het Omgevingsloket kunt u de vergunningcheck doen. U krijgt dan een advies of u een vergunning moet aanvragen of niet. Ook kunt u aan de balie Omgevingsloket uw vragen stellen over vergunningvrij bouwen. Medewerkers van de balie van het Omgevingsloket lichten de landelijke regels graag toe. De regelgeving rondom vergunningvrij bouwen is te ingewikkeld om op deze manieren een goed oordeel te kunnen vellen. Daarom kunt u aan de vergunningcheck of het advies van de baliemedewerker geen rechten ontlenen.

Wilt u toch juridische zekerheid of uw bouwwerk, renovatie of reclame-uiting vergunningvrij is, dan kunt u een aanvraag omgevingsvergunning indienen. Als bij beoordeling blijkt dat u geen vergunning nodig hebt, dan krijgt u hier een besluit van. Wij brengen u dan een bedrag van € 250 in rekening. Hebt u wel een vergunning nodig, dan volgt het normale traject voor een aanvraag om vergunning, inclusief bijhorende kosten.

Heeft u een vergunningvrije aanpassing gedaan, waardoor er een wijziging is in de locatiegegevens, zoals bijvoorbeeld extra verblijfsobjecten, toevoeging oppervlakte kantoor/woning of bedrijfsruimte? Stuur  dan een terugmelding m.b.t. huisnummer op.

Het ontwerpen van gebouwen en verbouwingen en voldoen aan alle wet- en regelgeving is niet eenvoudig. Wij adviseren u dan ook een deskundige in de arm te nemen, zoals een architect of bouwkundig adviseur.
Als u een omgevingsvergunning nodig hebt, toetst de gemeente de aanvraag op de volgende onderdelen:

 • Voorschriften van het bestemmingsplan:

U kunt zelf de voorschriften uit het bestemmingsplan inzien. De meeste informatie over het bestemmingsplan is daar beschikbaar.

 • Welstandsnota

De Commissie Omgevingskwaliteit beoordeelt uw aanvraag op welstandaspecten. Informatie over het gemeentelijk welstandsbeleid vindt u op de welstandspagina.

 • Technische en constructieve eisen van het Bouwbesluit

Elk bouwwerk moet voldoet aan de technische eisen van het Bouwbesluit (website van de Rijksoverheid). Dit betreft o.a. voorschriften voor constructies, brandveiligheid, isolatie, ventilatie, en daglicht. Als aanvrager bent u hier verantwoordelijk voor, de gemeente controleert hierop.

Daarnaast kunnen ook andere omgevingsaspecten van belang zijn zoals parkeren, bodem en geluid.

Om deze aspecten te kunnen toetsen moet u alle benodigde gegevens aanleveren. In het tabblad Aanvragen kunt u zien welke gegevens dat zijn. Het ontwerpen van gebouwen en verbouwingen en voldoen aan alle wet- en regelgeving is niet eenvoudig. Wij adviseren u dan ook een deskundige in de arm te nemen, zoals een architect of bouwkundig adviseur.

Als u wilt weten of uw bouwplan haalbaar is, kunt u een conceptaanvraag indienen. Wij toetsen deze aan de regels van het bestemmingsplan en aan welstandseisen. We laten u dan weten of uw bouwplan haalbaar is. Aan onze conclusie kunt u geen rechten ontlenen. Om te mogen bouwen heeft u nog een omgevingsvergunning nodig. Aan de beoordeling van een conceptaanvraag zijn kosten verbonden. Hiervoor rekenen wij 10% van de normaal geldende leges met een een minimum van 200,- en een maximum van € 1.470,- per aanvraag. Deze leges worden bij de officiële aanvraag verrekend, mits er niet langer dan een half jaar gewacht is met het indienen van de officiële aanvraag.

Het voordeel van een conceptaanvraag is dat u nog geen geheel technisch uitgewerkt plan hoeft aan te leveren. Wel is het nodig dat u de vereiste stukken indient. Daarmee kunnen wij de haalbaarheid toetsen. Zie hiervoor het tabblad Aanvragen. U moet bij een conceptaanvraag de vereisten genoemd onder “Algemeen” indienen.

Werkwijze bij concept aanvraag

Wij streven er naar om een conceptaanvraag binnen 6 weken af te ronden. De aanvraag toetsen wij aan de regels van het bestemmingsplan. Is het concept niet in strijd met het bestemmingsplan dan wordt uw plan voorgelegd aan de Commissie Omgevingskwaliteit (welstand). Deze beoordeelt het uiterlijk van het bouwwerk in relatie tot de omgeving.
Als er wel strijdigheden zijn zal uw plan eerst worden getoetst aan stedenbouwkundige randvoorwaarden (ruimtelijke inpassing). Indien er stedenbouwkundige opmerkingen zijn, dan stellen wij u daarvan op de hoogte. U kunt uw plan daarop aanpassen. Indien er geen opmerkingen zijn, gaat uw plan direct door naar de Commissie Omgevingskwaliteit.

Gaat het om een nieuw onderwerp of nieuw beleid waarbij meerdere aspecten moeten worden afgewogen? Dan kan het zijn dat de beoordeling langer duurt. In ieder geval na 26 weken – na indienen – gaan wij de concept aanvraag afronden. 
U krijgt altijd een schriftelijke conclusie van de beoordeling van uw conceptaanvraag. Is deze positief dan kunt u de officiële aanvraag omgevingsvergunning indienen. Wacht niet te lang. De conclusie is niet onbeperkt geldig en geldt alleen voor uw situatie. Het kan zo zijn dat bestemmingsplan en beleid in de tussentijd zijn aangepast.
Voor elke conceptaanvraag worden leges in rekening gebracht, ook als de conclusie negatief is. De leges worden verrekend bij de officiële aanvraag omgevingsvergunning.

Een conceptaanvraag doet u online via het Omgevingsloket. Op de eerste pagina geeft u aan dat het een conceptaanvraag is. U vult alle gegevens in en klikt op ‘vooroverleg'.


Het kan zijn dat u alleen informatie wilt over de welstandsregels. Die kunt u bekijken op de welstandspagina. Heeft u na het lezen van die informatie nog vragen? Dien dan een conceptaanvraag in, of stel uw vraag bij één van onze medewerkers van het Omgevingsloket.

Stel, u heeft een plan, bijvoorbeeld om te bouwen of verbouwen. Bij veel plannen is het zo dat omwonenden op de een of andere manier ook iets gaan merken van uw plan, of ermee te maken krijgen. 

Hiervoor bieden wij u een overzichtelijk stappenplan aan waarmee u kunt zien hoe u het betrekken van uw omgeving kunt aanpakken.

Bekijk het stappenplan

Voor elke aanvraag brengen we kosten in rekening, de zogenoemde leges. Leges is een belasting die door de gemeenteraad wordt vastgelegd in de Legesverordening. Voor elke aanvraag worden leges in rekening gebracht, ook als u geen vergunning krijgt. Als u een aanvraag doet en u blijkt geen vergunning nodig te hebben, dan brengen wij een bedrag van € 250,- in rekening.

Soms kunnen we een vergunning alleen verlenen als we een ontheffing toepassen. Bijvoorbeeld als uw bouwplan in strijd is met de voorschriften bestemmingsplan. Voor het verlenen van de ontheffing brengen wij u extra leges in rekening. De hoogte daarvan is afhankelijk van het type ontheffing die nodig is.

Nieuwbouw en uitbreiding van een bestaand gebouw

Als u nieuw wilt bouwen of een bestaand gebouw wilt uitbreiden, berekenen we de leges via het normkostensysteem. Het begintarief is € 400,-. Daar bovenop komt een vast bedrag per vierkante meter gebruiksoppervlak. Het vaste bedrag is afhankelijk van het soort bouwwerk. Zo is het tarief voor een niet geïsoleerd bijgebouw van steen € 10,65, van hout €  6,55 en het tarief voor een vrijstaande woning € 35,00 per m2. U kunt zelf globaal berekenen wat de hoogte van de leges is. Bekijk hiervoor de Legesverordening

Aan het indienen van een sloopmelding zijn geen kosten verbonden.

Andere bouwwerken

Voor alle andere gevallen baseren we de leges op de geraamde bouwkosten. Voor elke € 500,- bouwkosten brengen we € 12,25 leges in rekening, met een minimum van € 400,-.

Het aanvragen van een omgevingsvergunning kan:

 • online via het Omgevingsloket (DigiD of eHerkenning benodigd) of
 • schriftelijk. U kunt uw papieren aanvraag samenstellen via het Omgevingsloket en versturen naar Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn. Een papieren aanvraag moet u in 4-voud indienen. 

Aan te leveren gegevens bij de aanvraag

Bij een aanvraag Omgevingsvergunning horen documenten waarmee u aantoont dat uw aanvraag voldoet aan de geldende (bouw)voorschriften. Om de documenten goed te kunnen beoordelen, is het nodig dat ze van voldoende bouwkundige kwaliteit zijn. Daarom adviseren wij u om deskundige partij(en) (zoals architecten, bouwkundigen, constructeurs en mogelijke overige adviseurs) in te schakelen. Zij kunnen het tekenwerk voor u verzorgen en de benodigde documenten in orde maken.

Welke stukken ingediend moeten worden, is geregeld in de Ministeriële Regeling Omgevingsrecht (Mor). Dit is een zeer uitgebreide en ingewikkelde lijst. Welke onderdelen u moet aanleveren is afhankelijk van de aard en omvang van uw bouwplan.  

Om het u gemakkelijker te maken, heeft de gemeente vereenvoudigen indieningslijsten voor veel voorkomende bouwwerkzaamheden gemaakt. 

Staan uw bouwwerkzaamheden niet op de lijst? Dan kunt u in de algemene indieningslijst zien wat nodig is voor een beoordeling van uw aanvraag Omgevingsvergunning.

Let op: openbaarheid van persoonsgegevens

Een ingediende aanvraag omgevingsvergunning wordt gepubliceerd, net als het uiteindelijke besluit.
Als u bij het invullen van het aanvraagformulier toestemming geeft om persoons- en adresgegevens van aanvrager/melder of gemachtigde openbaar te maken, (dus ja invult bij deze vraag) zijn deze gegevens door derden in te zien (behalve BSN nummer, deze behoort nooit tot de openbare gegevens). Deze blijven ook zichtbaar na vergunningverlening in ons bouwarchief.  Wanneer u bij deze vraag nee invult zullen de persoonsgegevens niet openbaar zijn. Houd u er rekening mee dat ook op tekeningen, rapporten of andere ingediende stukken geen persoonsgegevens dienen te zijn vermeld, wanneer u niet wilt dat deze gegevens openbaar worden. 
De gemeente is niet verantwoordelijk voor de aanwezigheid van persoonsgegevens, van wie ook betrokken bij een aanvraag (zoals een constructeur) op een aanvraagformulier of tekeningen en rapporten. Dat is de verantwoordelijkheid van de aanvrager.  Dus wanneer u  zelf de persoonsgegevens laat staan op aanvraag, tekening of rapport stemt u er impliciet mee in dat deze kan worden gezien door derden.

Uw aanvraag wordt getoetst aan de Wet Bibob als u valt onder de onderstaande branches. Dit geldt niet voor aanvragen afkomstig van overheidsinstanties of semi-overheidsinstanties.

De Wet Bibob geeft de gemeente de mogelijkheid een vergunning te weigeren als er aanwijzingen zijn dat er een ernstig gevaar bestaat dat de vergunning (mede) wordt gebruikt om strafbare feiten te plegen. Voor de toetsing aan de Wet Bibob vult u een apart aanvraagformulier in.

De risicobranches zijn: 
1  Aanvraag vallend onder de volgende risico-branches:

 • Bel- en internetwinkels
 • Autobranche (denk o.a. aan autohandel, garages, lease- en verhuurbedrijven, autodemontage)
 • Bedrijven aan huis 
 • Woonwagen- en kermisterreinen
 • Recreatieparken
 • Wellnessbranche (denk o.a. aan massage- en beautysalons, nagel- en zonnebankstudio’s, kapsalons)
 • Agrarische bedrijven (denk o.a. aan transportbewegingen en –routes) 
 • Kamerverhuurpanden 
 • Seksinrichtingen en escortbedrijven 
 • Horeca-inrichtingen 
 • Motorclubs, Outlaw Motor Gangs (OMG) en daaraan gerelateerde clubs

2  Aanvragen van een bouwplan met een bouwsom hoger dan € 1.000.000,-.

Uw Reactie
Uw Reactie