Subsidieregeling meerkosten door coronamaatregelen Jeugd en Wmo

Maakt uw zorg- of welzijnsorganisatie door corona meerkosten in 2022 om aan de eisen van het RIVM of kabinetsmaatregelen te voldoen? Dan kunt u daar een vergoeding voor aanvragen.

Lees meer

U kunt deze regeling aanvragen tot en met 31 januari 2023.

Deze bijlagen stuurt u mee

Vraag subsidie aan per domein

U dient per domein een subsidieaanvraag voor meerkosten in. De domeinen zijn:

  • Wmo en Jeugd
  • Maatschappelijke Opvang/Beschermd Wonen.

Kun u de meerkosten niet aan één van de twee domeinen toebedelen, dan gebruikt u de gerealiseerde omzet over 2020 per domein als verdeelsleutel.

Bij meerdere subsidieaanvragen waarbij de bewijstukken op meerdere aanvragen betrekking heeft, kunt u volstaan met het indienen van één set.

Dien uw aanvraag compleet in Wanneer de aanvraag niet compleet is, krijgt u drie werkdagen om de aanvraag te herstellen. Uiterlijk 25 april 2023 ontvangt u ons besluit op uw aanvraag.

In de artikelen 1.5 en 1.6 van de subsidieregeling vindt u de voorwaarden waaraan de meerkosten moeten voldoen om voor subsidie in aanmerking te komen.

Na ontvangst van de beschikking wordt de subsidie uiterlijk binnen twee weken uitbetaald. De subsidie wordt direct vastgesteld. Dit betekent dat wij uw subsidie niet als voorschot uit betalen. U heeft direct een onvoorwaardelijk aanspraak op de betaling van het vastgestelde subsidiebedrag.

Voor subsidies hoger dan € 10.000,00 wordt de subsidie aan u verleend. U ontvangt de subsidie op voorschotbasis. U dient na afloop van de subsidieperiode een aanvraag tot vaststelling in. De subsidie wordt op basis van deze aanvraag definitief vastgesteld.

De VNG en het Rijk hebben afspraken gemaakt over het bieden van financiële zekerheid en ruimte aan zorgorganisaties en professionals. Dit is nodig om zorgorganisaties en professionals, in deze uitzonderlijke tijden, een uiterste inspanning te kunnen laten verrichten om het coronavirus maximaal te controleren, kwetsbare mensen te beschermen en goede zorg en ondersteuning te verlenen voor diegenen waarvoor dit noodzakelijk is. Eén van de afspraken van het Rijk en de VNG betreft het vergoeden van de meerkosten die aanbieders maken om aan de richtlijnen van het RIVM en kabinetsmaatregelen te kunnen voldoen.

De afspraken over de meerkosten zijn neergelegd in de ‘Uitwerking meerkosten Jeugdwet en WMO – VNG en Rijk’. Op basis van deze uitwerking is de subsidieregeling meerkosten Jeugd en Wmo door gemeente Apeldoorn 2021 opgesteld. Het college heeft besloten om de subsidieregeling te actualiseren en dit heeft geresulteerd in de subsidieregeling meerkosten door coronamaatregelen Jeugd en Wmo 2022.

Voor de meerkosten regeling voor zorg en ondersteuning op basis van de Raamovereenkomst MIJ/OV Jeugd, Wmo en MO/BW is de informatie te vinden op www.zorgregiomijov.nl.

Uw Reactie
Uw Reactie