Subsidie gezond leven in Apeldoorn

Op deze pagina vindt u informatie over de Subsidie gezond leven in Apeldoorn (Subsidieregeling Stimuleringsbudget Lokaal Preventieakkoord).

Lees meer

Het Lokaal Preventieakkoord heeft een ambitieus doel: samen maken we een gezonde manier van leven in Apeldoorn gemakkelijker. Om te stimuleren dat ‘gezond’ gewoon wordt, is er de subsidieregeling “Gezond leven in Apeldoorn”. Organisaties, instellingen en bedrijven die partner zijn van het Preventieakkoord, kunnen van deze regeling gebruik maken om een financiële bijdrage aan te vragen voor ‘gezonde’ initiatieven die passen binnen de doelstellingen van het preventieakkoord; roken, alcohol, gezond gewicht of gezonde leefomgeving. Bent u géén partner van het preventieakkoord, of bent u inwoner, dan kunt u géén subsidie aanvragen.

U kunt partner worden als uw organisatie, bedrijf, instelling, vereniging of stichting bij kan dragen om een gezonde leefstijl of leefomgeving te vergemakkelijken. Naast ondersteuning voor inwoners, geven partners zelf het goede voorbeeld, bijvoorbeeld door het eigen bedrijfsterrein rookvrij te maken. Daarnaast zetten partners zich in om mee te werken aan tenminste één doel op het gebied van roken, alcohol, gezond gewicht of een gezonde leefomgeving.. Als partner wordt u lid van het lokale netwerk, ontvangt u informatie over gezondheid op de werkvloer en ontvangt u uitnodigingen voor bijeenkomsten met andere partners.  

Heeft u interesse om zich als partner aan te sluiten bij het netwerk Preventieakkoord? Stuur een mail naar lokaalpreventieakkoord@apeldoorn.nl voor meer informatie.

Het subsidiebudget bedraagt jaarlijks € 60.000,00 in 2022 en 2023.

Als partner van het preventieakkoord kunt u een aanvraag indienen via de website.

Er zijn vier periodes waarbinnen u uw aanvraag kunt indienen:

 • vanaf 1 maart 2022 tot en met 29 april 2022;
 • vanaf 1 september 2022 tot en met 14 oktober 2022;
 • vanaf 1 maart 2023 tot en met 28 april 2023;
 • vanaf 1 september 2023 tot en met 13 oktober 2023.

Per aanvraagperiode is € 30.000,- beschikbaar. U kunt maximaal € 20.000,00 per aanvraag indienen.

De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Het initiatief waarvoor u subsidie wilt aanvragen, wordt kansrijker als u vooraf uw plan heeft besproken met andere partners zoals de denktank.

De denktank van het Lokaal preventieakkoord bestaat uit een aantal partners die meedenken om initiatieven in wording beter te maken. U schakelt de denktank in door een mail te sturen naar lokaalpreventieakkoord@apeldoorn.nl. Daarna neemt de denktank contact met u op.

Bij het aanvragen van subsidie via de website moet u een online aanvraagformulier invullen en een bijlage. Vul eerst de bijlage “bijlage aanvraag Subsidieregeling Stimuleringsbudget Lokaal preventieakkoord Apeldoorn (pdf, 162 kB)” in, voordat u uw aanvraag indient.

De bijlage bestaat uit:

 1. een beschrijving van de activiteit, periode en hoe de activiteit aansluit op de doelen uit het Lokaal Preventieakkoord en binnen welke hoofdlijn de aanvraag past;
 2. een beschrijving van de doelen en doelgroep;
 3. een beschrijving van de verwachte resultaten en het verwachte bereik onder inwoners;
 4. een aantoonbare onderbouwing dat de activiteit voorziet in een behoefte;
 5. als de aanvraag een leefstijlprogramma betreft gericht op het bevorderen van een gezonde leefstijl: een beschrijving van de planmatige aanpak, een beschrijving hoe de doelgroep betrokken wordt, de wijze waarop wordt omgegaan met de sociaal culturele waarden van de doelgroep en een opgave van de professionaliteit van de uitvoerende medewerker of medewerkers;
 6. een beschrijving van de wijze waarop wordt omgegaan met andere thema’s uit het Lokaal Preventieakkoord en andere gezondheidsbelemmeringen zoals financiën, sociale problematiek, laaggeletterdheid;
 7. een begroting;

Als u subsidie van meer dan € 5.000,00 aanvraagt, dient u ook de volgende stukken aan te leveren:

 1. een dekkingsplan, dat in ieder geval een opgave bevat van bij andere organisaties met openbaar/publiek gezag of private organisaties of personen aangevraagde subsidies of vergoedingen ten behoeve van dezelfde activiteiten;
 2. een plan over hoe de activiteit na afloop van de subsidieperiode gecontinueerd kan worden.

Binnen 8 weken na afloop van de aanvraagperiode neemt het college van burgemeester en wethouders een besluit en wordt de beschikking verzonden.

Vragen

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van de subsidie of heeft u vragen over de subsidieregeling? Stel uw vraag via lokaalpreventieakkoord@apeldoorn.nl.

Partners van het preventieakkoord kunnen subsidie aanvragen voor een activiteit en/of project welke:

 • plaatsvindt binnen gemeente Apeldoorn;
 • past binnen de omschreven doelen van het preventieakkoord;
 • voorziet in een aantoonbare behoefte of problematiek van de inwoners;

Indien de activiteit is gericht op het bevorderen van een gezonde leefstijl van inwoners, een zogenaamde leefstijlinterventie, moet daarnaast worden voldaan aan de volgende vereisten:

 1. de activiteit bevat de algemene werkzame ingrediënten, zijnde een planmatige aanpak, het betrekken van de doelgroep, is toegesneden op de sociaal-culturele waarden van de doelgroep en beschikt over adequaat opgeleide medewerkers;
 2. de activiteit is gericht op kwetsbare wijken of inwoners;
 3. er wordt aandacht besteed aan de manier waarop wordt omgegaan met andere thema’s uit het Lokaal preventieakkoord en andere gezondheidsbelemmeringen zoals financiën, sociale problematiek, laaggeletterdheid;
 4. er is voorzien in een plan hoe de activiteit na afloop van de subsidieperiode gecontinueerd kan worden.

De website van Loket gezond leven is een bron van informatie over leefstijlactiviteiten die werken. U vindt hier ook meer informatie over ‘erkende leefstijlinterventies’.

Subsidies tot en met € 10.000,00 worden direct vastgesteld en de betaling van het subsidiebedrag vindt in een keer plaats.

Voor subsidies hoger dan € 10.000,00 wordt de subsidie aan u verleend. U ontvangt de subsidie op voorschotbasis.  U dient na afloop van de subsidieperiode een aanvraag tot vaststelling in. De subsidie wordt op basis van deze aanvraag definitief vastgesteld.

Subsidie verantwoorden, wijzigen, uitstel aanvragen, vaststellen of  uitbetalen kunt u doen met de knop 'Vaststellen' bovenaan deze pagina.

Uw Reactie
Uw Reactie