Multiprobleemhulpverlening en Bemoeizorg

Gemeente Apeldoorn heeft twee teams voor mensen die langdurig problemen ervaren op meerdere levensgebieden. Het team Multiprobleemhulpverlening en team Bemoeizorg. De problemen zijn complex en niet eenvoudig op te lossen. De teams worden ingeschakeld als eerder betrokken hulpverlening niet verder komt en/of wanneer zorg en ondersteuning worden vermeden.

Lees meer

In de teams Multiprobleemhulpverlening en Bemoeizorg werken professionals van de volgende zorg- en welzijnsorganisaties samen: Riwis Zorg en Welzijn, Tactus Verslavingszorg, GGNet, MEE Veluwe en Darna Care. De teams bieden multidisciplinaire hulpverlening.

Bemoeizorg is er voor kwetsbare mensen die hulp nodig hebben, maar daar zelf niet om vragen en alle reguliere vormen van zorg en ondersteuning mijden. Dit kan soms zo zorgelijk en risicovol zijn voor de persoon zelf en/of de omgeving dat er gesproken kan worden van zorgwekkende zorgmijding. Er is bij deze mensen vaak sprake van langdurige en complexe problemen (verslaving, psychiatrie en/of verstandelijke beperking). Het team biedt gevraagd en ongevraagd ondersteuning waarbij het accent ligt op present zijn en verleiden. Een casusregisseur Bemoeizorg zoekt de persoon op in zijn eigen leefomgeving en begeleidt de persoon naar passende hulpverlening.

Team Multiprobleemhulpverlening biedt ondersteuning aan mensen die te maken hebben met langdurige complexe problematiek en die dit niet zelf kunnen oplossen. Vaak speelt de problematiek al meerdere generaties lang, is er veel en langdurig hulpverlening betrokken, maar heeft dit nog niet tot voldoende en/of langdurige verbetering van de situatie geleid. Een casusregisseur Multiprobleemhulpverlening kan betrokken worden om samen met alle betrokken partijen tot één plan van aanpak te komen. De casusregisseur voert regie en zorgt voor continuïteit van zorg en ondersteuning.

Voor overleg of aanmelden neemt u contact op met Samen055 via telefoonnummer 055- 580 11 40.

Uw Reactie
Uw Reactie