Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Zonneparken

03-06-2022

De gemeente wil energie steeds meer duurzaam laten opwekken. Daarvoor zijn in Apeldoorn ook zonneparken nodig, naast zonnepanelen op daken, windmolens en andere energiebronnen.

Mijn Apeldoorn

Zonneparken zijn velden met zonnepanelen. Zonneparken zijn nodig om ook in de toekomst in onze energiebehoefte te voorzien. Want ook als we alle geschikte daken in Apeldoorn vol leggen met zonnepanelen, levert dat niet genoeg duurzame elektriciteit op. Zonneparken leveren veel energie, maar hebben ook een grote invloed op het landschap, de natuur, de landbouw en de mensen die er wonen. De ontwikkeling van zonneparken in gemeente Apeldoorn moet daarom zorgvuldig gebeuren.

Overzicht zonnepark initiatieven

Op onderstaand kaartje ziet u een overzicht van alle zonnepark initiatieven in de gemeente Apeldoorn: zowel de (al vergunde) pilot projecten uit 2017-2018, als ook initiatieven van de periode daarna.

Schermvullende kaart

Zonnepark initiatieven gestart in 2020

Januari 2020 heeft de Raad het afwegingskader zonneparken vastgesteld. Verschillende initiatiefnemers voor een nieuw zonnepark initiatief hebben zich daarna bij de gemeente aangemeld.

De initiatiefnemers zijn in de loop van 2020 gestart hun plannen verder uit te werken. Dat doen zij in overleg met omwonenden en belanghebbenden. Zo organiseren zij bijvoorbeeld keukentafelgesprekken en inloopbijeenkomsten.

Begin 2021 heeft de gemeente voor alle zonnepark initiatieven een handelingsperspectief vastgesteld, een voorstel voor vervolg van het proces. Een aantal zonnepark-plannen heeft de gemeente begin 2021 stilgelegdIn sommige gevallen is eerst een gebiedsverkenning nodig, bijvoorbeeld omdat er meerdere initiatieven tegelijk in één gebied zijn. Februari 2022 is de Omgevingsvisie vastgesteld. Hierin zijn zoekgebieden benoemd voor zonnevelden.

Pilotprojecten zonneparken 2017-2018

Eind 2017 startten vijf proefprojecten op voor nieuwe zonneparken in de gemeente Apeldoorn. Vier pilot-projecten kregen in maart 2019 een definitieve vergunning voor de aanleg. Een aantal van deze zonneparken is inmiddels aangelegd en in bedrijf genomen. Het vijfde initiatief (gemeentelijk zonnepark Kieveen) wacht nog op een plan voor de omgeving. Lees meer over de pilotprojecten zonneparken.

Zonneparkenbeleid van de gemeente Apeldoorn

Afwegingskader

Om de aanleg van zonneparken in goede banen te leiden, stelt de gemeente voorwaarden. Deze liggen vast in het Afwegingskader Zonneparken (pdf. 4Mb). Hierin zijn de ervaringen uit de pilot projecten van 2017 – 2018 verwerkt. Er zijn voorwaarden in opgenomen per landschapstype en algemene voorwaarden voor het proces. De gemeente vindt het belangrijk dat omwonenden goed geïnformeerd en betrokken worden bij de ontwikkeling van een zonnepark in hun omgeving. Ook vindt de gemeente het belangrijk dat omwonenden financieel mee kunnen profiteren van zonneparken, als ze dat willen. Lees meer over het afwegingskader van de gemeente.

Evaluatie en aanpassing van het beleid

Het beleid startte in januari 2020. Uit ervaring blijkt dat aanpassing wenselijk is. De gemeente wil namelijk meer gaan sturen op:

 • waar zonneparken wel of niet kansrijk zijn
 • dat omwonenden volwaardig kunnen meedenken
 • manieren om Apeldoorners financieel te kunnen laten profiteren

Bij de aanpassing van het beleid kunnen we als gemeente ook beter rekening houden met de keuzes in de nieuwe Omgevingsvisie voor heel Apeldoorn. Tot de aanpassing klaar is verleent de gemeente geen medewerking aan nieuwe planinitiatieven die zich melden. De komende maanden wordt samen met belanghebbenden gewerkt aan een zonstrategie. Een strategie en inzet op zowel zon op dak als zonneparken. 

Vragen en antwoorden

 • Veelgestelde vragen en antwoorden over zonneparken
 • Staat uw vraag niet bij de veelgestelde vragen en antwoorden? Neem dan op één van de volgende manieren contact op:
  • Voor vragen over het beleid van de gemeente Apeldoorn rondom zonneparken kunt u contact opnemen via zonneparken@apeldoorn.nl of telefonisch via 14055
  • Voor vragen over specifieke zonneparken of het aanmelden van een nieuw initiatief kunt u contact opnemen met de Taskforce Zonne-energie via zon@ovij.nl.
 • www.apeldoorn.nl/pilot-zonneparken


 • Zonnepanelen