Ga naar de homepage
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Zonneparken

20-12-2019

De gemeente wil energie steeds meer duurzaam laten opwekken. Daarvoor zijn in Apeldoorn ook zonneparken nodig, naast zonnepanelen op daken, windmolens en andere energiebronnen.

Mijn Apeldoorn

Ook als we alle geschikte daken in Apeldoorn vol leggen met zonnepanelen, levert dat niet genoeg elektriciteit om in de toekomst in onze energiebehoefte te voorzien. Daarvoor zijn ook zonneparken nodig (velden met zonnepanelen), naast andere duurzame energiebronnen. Zonneparken leveren veel energie, maar hebben ook een grote invloed op het landschap, de natuur, de landbouw en de mensen die er wonen. De ontwikkeling van zonneparken in gemeente Apeldoorn moet daarom zorgvuldig gebeuren.

Afwegingskader Zonneparken

Om de aanleg van zonneparken in goede banen te leiden, wil de gemeente duidelijke voorwaarden stellen. Deze legt de gemeente vast in het Afwegingskader Zonneparken.

Van 11 juli tot en met 20 september 2019 lag het concept voor dit Afwegingskader Zonneparken ter inzage. Alle inspraakreacties die de gemeente in die inspraakperiode heeft ontvangen, vindt u geanonimiseerd terug in de Nota van Inspraak. Per inspraakreactie staat ook het antwoord van de gemeente vermeld. Bekijk de Nota van Inspraak.

16 januari 2020 heeft de gemeenteraad het Afwegingskader Zonneparken vastgesteld. De raad heeft daarbij op enkele punten wijzigingen aangebracht:
• een omschrijving wanneer monitoring en evaluatie plaatsvindt;
• in de opzet van de zonneladder, met meer nadruk op de prioriteit voor zon op dak;
• een voorkeur voor zonneparken langs snelwegen of bedrijventerreinen en met meervoudig grondgebruik;
• aandacht voor een zo gelijkwaardig mogelijk positie van bewoners in het gesprek met initiatiefnemers.

Melden nieuwe  initiatieven

Door vaststelling van het kader ontstaan nieuwe mogelijkheden voor zonnepark-initiatieven in de gemeente Apeldoorn. Initiatiefnemers voor nieuwe zonneparken kunnen zich melden voor een intakegesprek met de gemeente, via de Taskforce zonne-energie, taskforcezon@apeldoorn.nl. De gemeente heeft de Taskforce van de Omgevingsdienst OVIJ gevraagd als coördinator op te treden.

Mocht u verdere vragen hebben over het afwegingskader, bijvoorbeeld als omwonende van een mogelijk toekomstig zonnepark, dan kunt u contact opnemen via zonneparken@apeldoorn.nl, of telefoonnummer 14 055.

Lees meer over het Afwegingskader Zonneparken.

Pilots zonneparken (2017-2018)

Vier pilot-projecten voor zonnepark-initiatieven, gestart in 2017, hebben in maart 2019 een vergunning voor aanleg gekregen. Naar verwachting worden deze zonneparken in 2020 en 2021 aangelegd en in bedrijf genomen.

Nieuwe zonneparken (2019 en verder)

Naast de pilot-projecten uit 2017-2018 zijn er initiatiefnemers met plannen en ideeën voor de aanleg van nieuwe zonneparken. Sommige partijen zijn daarover al met omwonenden in gesprek. De gemeente kan en wil dit niet verhinderen, maar neemt plannen pas serieus in behandeling nadat het Afwegingskader Zonneparken is vastgesteld en de voorwaarden voor nieuwe zonneparken helder zijn. Wilt u meer weten over de pilot-projecten en hoe de gemeente hiermee omgaat? Mail naar zonneparken@apeldoorn.nl of bel met Harold van Ganzenwinkel, via telefoonnummer 14 055 .

Vragen en antwoorden

Veelgestelde vragen en antwoorden over zonneparken vindt u hier.

Meer informatie

Staat uw vraag er niet tussen, dan kunt u uw vraag aan ons stellen via 14 055 of via zonneparken@apeldoorn.nl.  • Zonnepanelen