Ga naar de homepage

Pilot zonneparken

De gemeente Apeldoorn vindt het heel belangrijk dat er meer duurzame energie wordt opgewekt binnen onze gemeentegrenzen. Zonne-energie heeft een groot aandeel in deze ambities. Er wordt in Apeldoorn al hard gewerkt aan het benutten van zoveel mogelijk geschikte daken om zonne-energie op te wekken. Maar tegelijkertijd zijn zonneparken op de grond ook hard nodig om in Apeldoorn een energie neutrale toekomst haalbaar te maken.

Mijn Apeldoorn

In 2017 zijn bij de gemeente meerdere verzoeken binnen gekomen van grondeigenaren en initiatiefnemers die een zonnepark (een veld met zonnepanelen) wilden ontwikkelen in de gemeente Apeldoorn. Omdat dit een nieuwe ontwikkeling is, besloot de gemeente eind 2017 om alle plannen die tot dat moment waren ingediend aan te merken als pilot (proefproject). Doel van de pilot: op een zorgvuldige manier onderzoeken en gaandeweg ontdekken hoe zonneparken optimaal in te passen zijn in ons landschap.

Drie plannen vielen na de inventarisatieronde af. Voor zes plannen was in april 2018 het moment daar om een volgende stap te gaan zetten. Het ging om zes plannen van vier verschillende initiatiefnemers/ontwikkelaars.

  • De gemeente is zelf één van de initiatiefnemers, en heeft plannen voor twee locaties.
  • Het bedrijf Solarcentury diende plannen in voor twee locaties.
  • De andere twee initiatiefnemers/ontwikkelaars zijn Statkraft en Hedgehog Applications.

In gesprek met de omgeving

Deze initiatiefnemers zijn in 2018, onder andere via inloopbijeenkomsten, het gesprek aangegaan met de bewoners en bedrijven in de omgeving van de locaties waar het om gaat. Dit deden zij bewust en op verzoek van de gemeente in een vroeg stadium. Dus nog voor de formele aanvraag voor een omgevingsvergunning werd ingediend en de formele procedure van start gaat.

De zogenaamde ‘participatiefase’ leverde allerlei reacties op. Er is veel draagvlak voor het feit dat het belangrijk is om te investeren in duurzame energie. Maar er waren en zijn ook zorgen bij een aantal omwonenden over de veranderingen in hun directe omgeving en in hun uitzicht. Deze zorgen zijn opgepakt door de initiatiefnemers. Resultaat is dat zij aan veel wensen van omwonenden tegemoet konden komen. De plannen voor de zonneparken zijn op verschillende onderdelen aangepast. Bijvoorbeeld door plaatsing van extra bomenrijen of groene hagen of vermindering van het aantal panelen.

Hieronder volgt een beschrijving van de zonneparken op de verschillende locaties.

Zonneparken Wenumseveld, IJsseldijk-A1, Brinkenweg-A1 en Beemte-Broekland

Vier plannen zijn nu zover dat de benodigde omgevingsvergunning is aangevraagd en de formele procedure is gestart. Dit geldt voor de zonneparken Wenumseveld, IJsseldijk-A1, Brinkenweg-A1 en Beemte-Broekland. De raad heeft een 'ontwerp- omgevingsvergunning/verklaring van geen bedenkingen' afgegeven voor ieder van deze zonneparken. Volgende stap is de ter inzage legging van de 'ontwerp-omgevingsvergunning/verklaring van geen bedenkingen' voor een periode van 6 weken. In die periode kan iedereen reageren op het plan, door het indienen van een zogenaamde 'zienswijze'. De start van deze periode wordt door de gemeente bekendgemaakt met een publicatie op Officiële Bekendmakingen.

Zonnepark Kieveen

Wat betreft het beoogde park bij Kieveen in Loenen wordt de aanvraag van de omgevingsvergunning afgewacht.

Zonnepark Stadsakkers

Tot slot zonnepark Stadsakkers. De initiatiefnemers van dit park zijn zich na gesprekken met betrokkenen aan het beraden over hun plan, waarbij zij ook naar andere locaties kijken.

Vragen en antwoorden

Wilt u meer te weten komen over zonneparken? Wij hebben een aantal vragen over zonneparken voor u op een rij gezet. Staat uw vraag er niet tussen, dan kunt u uw vraag aan ons stellen via 14 055 of via gemeente@apeldoorn.nl.

Meer weten over wat u zelf kunt doen om energie te besparen of duurzame energie op te wekken? Kijk op www.energiekapeldoorn.nl.

Meer informatie

Voor meer informatie over enkele van de plannen zie ook onderstaande websites:  • Zonnepanelen