Eigen bijdrage

U krijgt een indicatie van de WMO voor ondersteuning of een hulpmiddel. Dat kan hulp in de huishouding zijn, maar ook een hulpmiddel of een aanpassing in uw woning. U betaalt bijna altijd een eigen bijdrage. Op deze pagina leest u de belangrijkste informatie over de eigen bijdrage. Let op: deze informatie geldt tot 1 januari 2019. De overheid heeft de regels voor de eigen bijdrage veranderd. Houd onze website in de gaten om te zien wat dit voor u betekent.

Hoeveel betaalt u aan eigen bijdrage?

Hoeveel u betaalt, hangt af van uw inkomen, uw leeftijd en uw woonsituatie. Hoe hoger uw inkomen, hoe hoger de eigen bijdrage kan zijn. Soms betaalt iemand de ondersteuning of het hulpmiddel helemaal zelf met de eigen bijdrage.

Wie berekent uw eigen bijdrage?

Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent wat uw eigen bijdrage is. Het CAK berekent eerst wat u maximaal per 4 weken zelf kunt betalen aan eigen bijdrage. Dit noemen ze de maximale periodebijdrage. Dit is een maximum bedrag. Als de totale kosten van een ondersteuning of hulpmiddel lager zijn dan dit maximum bedrag, dan betaalt u minder.

Welke kosten geven wij door aan het CAK?

Wij geven aan het CAK door wat de totale kostprijs van uw ondersteuning of hulpmiddel is. Bij de totale kostprijs van hulpmiddelen horen ook kosten voor service en reparatie.

Kosten voor hulpmiddelen

We gaan uit van de prijs waarvoor wij het hulpmiddel kopen. Daarbij komen de kosten voor onderhoud, keuring, reparatie en eventueel een verzekering. U betaalt maximaal 7 jaar een eigen bijdrage.

Kosten voor bouwkundige aanpassingen in uw woning

We gaan uit van de kosten die wij maken voor de aanpassing. De periode van de eigen bijdrage bij bouwkundige aanpassingen hangt af van de kosten. Meestal betaalt u tussen de 5 en 10 jaar een eigen bijdrage.

Kosten voor huishoudelijke hulp

U betaalt een eigen bijdrage zolang u hulp krijgt. We gaan uit van deze bedragen:

  • € 22,80 per uur voor huishoudelijke hulp als wij de ondersteuning voor u regelen en betalen. Bij een pgb bepaalt u zelf het bedrag voor de kosten voor huishoudelijke hulp. Dat mag niet hoger zijn dan € 22,80. 
  • € 25,80 per uur voor huishoudelijke hulp die ook helpt met het organiseren. Dit is het maximale bedrag als u kiest voor een pgb.

Kosten voor ondersteuning

U betaalt een eigen bijdrage zolang u ondersteuning krijgt. Wij gaan uit van normbedragen van de ondersteuning. Hierbij geldt:

  • Maximaal € 14,20 per uur bij begeleiding en persoonlijke verzorging.
  • Maximaal € 4,06 per uur dagbesteding.
  • Maximaal € 14,20 per 24 uur bij logeeropvang.
  • Maximaal € 14,20 per week voor groepswonen.

Koopt u de ondersteuning zelf met uw pgb? Dan geven wij aan het CAK 33% van uw totale pgb door voor de berekening van uw eigen bijdrage.

Kosten voor beschermd wonen in een instelling

Voor de eigen bijdrage bij beschermd wonen gelden andere regels. Het CAK berekent uw eigen bijdrage op dezelfde manier als voor mensen die in een zorginstelling wonen (via de Wet langdurige zorg). Op de website van het CAK leest u hier meer over. Wilt u zelf een schatting van uw eigen bijdrage maken?


Dat kan op de website van het CAK. U kunt ook bellen naar het CAK voor een berekening: 0800 19 25.

Wat als u het niet eens bent met uw eigen bijdrage?

U kunt bezwaar maken tegen het bedrag van de eigen bijdrage. Hoe u bezwaar maakt, staat in de brief die u van het CAK krijgt over de (maximale) periodebijdrage. U kunt geen bezwaar maken dat u een eigen bijdrage moet betalen. Dat is namelijk vastgelegd in de Wmo-regels van de gemeente Apeldoorn.

Wat als u de eigen bijdrage niet of moeilijk kunt betalen?

Het CAK berekent uw eigen bijdrage met uw inkomen en vermogen van 2 jaar geleden. Is uw inkomen onlangs veel lager geworden? Dan kan het CAK uw eigen bijdrage veranderen. Belt u hiervoor naar het CAK: 0800 19 25.

Kan het CAK de eigen bijdrage niet veranderen? Dan kunt u advies vragen aan de Sociaal Raadslieden van Stimenz. Samen met u onderzoeken zij de financiële mogelijkheden die u heeft. U krijgt van hen advies wat u wel of niet kunt doen. U kunt ook bellen met Stimenz: 088 784 64 64. Ook kunt u contact opnemen met het Wmo-loket.

Kunt u de eigen bijdrage declareren?

Ja, soms kunt u de eigen bijdrage declareren bij uw zorgverzekeraar. U kunt dit vragen aan uw zorgverzekeraar. Heeft u een collectieve zorgverzekering van Menzis via ons? Dan kunt u per huishouden een vergoeding krijgen voor de eigen bijdrage tot maximaal € 300,- per jaar.


Ook interessant