Subsidieregeling tegemoetkoming prijsstijgingen maatschappelijke voorzieningen 2023

Vanaf 15 februari 2023 tot en met 1 april 2023 was het mogelijk om subsidie aan te vragen voor een tegemoetkoming prijsstijgingen maatschappelijke voorzieningen 2023. Met deze regeling konden buurt- en dorpshuizen, culturele organisaties en scouting- en sportverenigingen subsidie aanvragen als tegemoetkoming in de gestegen prijzen. De aanvraagperiode is inmiddels gesloten.

Lees meer

Een subsidie is een aanspraak op geld van de gemeenschap. Het gaat meestal om een eenmalig bedrag dat je daarom ook steeds weer opnieuw moet aanvragen. Met dat bedrag levert de aanvrager een bijdrage om het vastgestelde beleid van de gemeente te realiseren. Bijvoorbeeld op het gebied van zorg en welzijn, onderwijs, sport, kunst en cultuur, integratie en recreatie.

Het kan gaan om organisaties en voorzieningen waar de gemeente een financiële bijdrage aan levert, zoals sportverenigingen, de bibliotheek of peuterspeelzaal. Ook kleinschalige initiatieven van bewoners of stichtingen worden ondersteund als ze passen binnen het beleid.

Elke soort subsidie kent eigen ‘spelregels’. Zoals de hoogte van het bedrag, de manier waarop je het aanvraagt en de manier waarop je moet aantonen dat je het geld juist besteed hebt.

Hoe hoger het bedrag, hoe meer regels en controlemomenten.

Wie kan deze subsidie aanvragen?

Deze subsidie kan aangevraagd worden door de volgende organisaties:

Sportverenigingen: Een in de gemeente Apeldoorn gevestigde vereniging die uitsluitend tot doel heeft het beoefenen van sport of lichamelijke oefening in clubverband. De vereniging is aangesloten bij een landelijke, provinciale of regionale overkoepelende organisatie. Bedrijfsorganisaties of jeugdorganisaties vallen niet onder sportverenigingen.

Culturele/erfgoed, stichtingen/verenigingen: (Gesubsidieerde en niet gesubsidieerde) culturele en/of erfgoed-stichtingen en verenigingen in de gemeente Apeldoorn.

Buurt en Dorpshuizen: Een openlijk toegankelijk gebouw in een buurt/dorp voor jongeren en/of volwassen in de gemeente Apeldoorn wat dient als centrum voor het sociale en culturele leven van een buurt/dorp met plaats voor vergaderingen en voorzieningen voor activiteiten van recreatieve en educatieve aard.

Scoutingverenigingen: Organisaties die activiteiten uitvoeren op basis van de ideeën van Lord Baden-Powell waarbij samenwerken, avontuur, respect voor elkaar en de leefomgeving, zelfstandigheid en ontplooiing centraal staan, en aangesloten zijn bij ‘Scouting Nederland’.

Waar moet u nog meer aan voldoen?

 • U bent gevestigd in de gemeente Apeldoorn.
 • Het buurthuis of dorpshuis is voor iedereen toegankelijk.
 • U ontvangt van ons geen begrotingssubsidie of een subsidie op basis van één van de volgende subsidieregelingen:
  1. Algemene Voorzieningen Basisontmoetingsplekken en Inwonersondersteuning 2021-2024.
  2. Regionale Subsidieregeling Algemene Voorzieningen Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen 2023-2025.
  3. Algemene Voorzieningen Vrijwilligersondersteuning en Mantelzorgondersteuning 2023 t/m 2025.

Subsidieaanvragen konden worden ingediend vanaf 15 februari 2023 tot en met 1 april 2023. Subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvragen. Aanvragen buiten deze periode, worden niet in behandeling genomen.

Met de aanvraag stuurt u de volgende bijlagen mee:

 • De door het bestuur of leden laatst goedgekeurde jaarrekening, waarbij materiële kosten specifiek inzichtelijk zijn gemaakt.
 • Een door het bestuur of de leden goedgekeurde begroting voor het jaar 2023.
 • Als u houder bent van een eigen energiecontract: een kopie van het energiecontract en een overzicht van het werkelijke energieverbruik 2022, uitgesplitst in gas en elektra.

Per organisatie kan maximaal één aanvraag worden ingediend.

Voordat u de aanvraag invult, raden wij u aan de tips hieronder eerst door te nemen.

Berekening van het subsidiebedrag

De subsidie wordt berekend op basis van de ‘materiële kosten’ van uw organisatie. Met ‘materiële kosten’ bedoelen we: kosten van energie of andere nutsvoorzieningen (zoals water), maar ook huurkosten, verzekeringen, kosten van reguliere aanschaffingen of diensten voor bijvoorbeeld klein onderhoud.

Grote investeringen zoals bijvoorbeeld groot onderhoud of eenmalige aanschaffing voor langdurig gebruik vallen niet onder de ‘materiële kosten’.

De berekening van de subsidie hangt af van de huisvestingsituatie. Heeft u een huurcontract voor huisvesting of een locatie in eigen beheer met een eigen energiecontract? De berekening werkt als volgt:

 • Een huurcontract: De subsidie bedraagt 3,5% van de materiele kosten (zoals vastgesteld in uw jaarrekening). Dit percentage is gebaseerd op de verwachte prijsstijging 2023 ten opzichte van 2022 zoals berekend door het Centraal Planbureau.
 • Een eigen energiecontract: Voor organisaties met een eigen energiecontract wordt het deel van de materiële kosten wat uit energie bestaat anders berekend. Voor deze organisaties wordt er gekeken naar hun energiecontract en wordt er op basis van hun energieverbruik uit 2022 een berekening gemaakt. De hoogte van de compensatie hangt af van de energietarieven uit het contract. Ook maakt het uit onder welke regelingen van het Rijk de vereniging valt (het energieplafond voor huishoudens of de Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) regeling).

De hoogte van de subsidie per aanvraag bedraagt maximaal € 15.000,-. De subsidie wordt direct vastgesteld. Wij betalen het subsidiebedrag in één keer aan u uit.

 • Heeft u kosten waarvan het u niet duidelijk is of het materiele kosten onder deze regeling zijn, geeft dit aan in uw aanvraag en/of de bijlagen.
 • Om de vraag “Hoeveel subsidie wilt u aanvragen” in het aanvraagformulier te vergemakkelijken, hebben wij voor een voorbeeldberekeningen (met toepassing van de TEK en zonder toepassing van de TEK) opgesteld:

Met toepassing TEK regeling

Werkelijke materiële kosten          € 100.000,00
Werkelijke energiekosten              €     8.000,00
                                                      ________________

Materiële kosten excl. Energie      €   92.000,00

Subsidieprijs (3,5%)                       €    3.220,00


Werkelijke verbruik gas 2022                         11.500 m3
Tarief gas op 1.1.2023                                    € 1,360000
Werkelijke verbruik elektra 2022                    54.600 Kwh
Tarief elektriciteit op 1.1.2023                        € 0,270000

Subsidie gasverbruik                                      € 3.450,00*
Subsidie energieverbruik                               € 3.822,00 **
                                                                       ____________
Totaal subsidie energie                                  € 7.272,00

Totale subsidie € 3.220,00 + € 7.272,00 = € 10.492,00

 
*(1,36- 0,89= 0,47 > dan max 0,30 = 0,30X 11.500)
**(0,27 -0,20 = 0,07< dan max. 0,15 = 0,07 X 54.600)


Zonder toepassing TEK regeling

Werkelijke materiële kosten                 € 100.000,00
Werkelijke energiekosten                     €     8.000,00
                                                              ________________

Materiële kosten excl. Energie             € 92.000,00

Subsidieprijs (3,5%)                              € 3.220,00


Werkelijke verbruik gas 2022                                11.500 m3
Tarief gas op 1.1.2023                                            € 1,360000
Werkelijke verbruik elektra 2022                           54.600 Kwh
Tarief elektriciteit op 1.1.2023                               € 0,270000

Subsidie gasverbruik                                             € 2.415,00*
Subsidie energieverbruik                                       € 1.092,00 **
                                                                              ____________
Totaal subsidie energie                                          € 3.507,00

Totale subsidie € 3.220,00 + € 3.507,00 = € 6.727,00

*(1,36- 1,15= 0,21 < dan max.0,30 = 0,21 x 11.500)
**(0,27-0,25 = 0,02< dan max. 0,15 = 0,02 X 54.600)

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van de subsidie of heeft u vragen over de subsidieregeling? Neem contact met ons op.

Uw Reactie
Uw Reactie