Ontheffingen en vergunningen

Om te ondernemen heeft u misschien verschillende ontheffingen of vergunningen nodig. U kunt hier, onder andere, een alcoholvergunning, een zakelijke parkeervergunning of een standplaatsvergunning aanvragen.

Alle producten onder Ontheffingen en vergunningen

Vergunning aanwezigheid kansspelautomaten

Als u een kansspelautomaat wilt plaatsen in uw horecazaak, moet u een aanwezigheidsvergunning kansspelautomaten aanvragen. Voor elke locatie of vestiging van de horecaonderneming is een aparte vergunning nodig.

Collectevergunning

Collecteren is het inzamelen van geld of goederen óf hiervoor een tekenlijst aanbieden voor een liefdadig of ideëel doel. Ook het aanbieden van goederen of diensten voor ditzelfde doel, is een vorm van collecteren. Voor een groot deel van de collectes binnen de gemeente - zoals collectes in besloten kring - is een vergunning niet verplicht. In sommige gevallen wel.

Alcoholvergunning

U hebt een alcoholvergunning nodig als u bedrijfsmatig alcohol schenkt. Dit geldt voor bedrijven zoals een café, restaurant of slijterij en ook voor verenigingen en stichtingen met bijvoorbeeld een sportkantine of wijkgebouw.

Uitstallingsvergunning

Als u als ondernemer bij uw bedrijf reclame wilt maken door bijvoorbeeld een reclamebord te plaatsen, dan heeft u daarvoor een uitstallingvergunning nodig. Ook als u het object op eigen grond plaatst.

Venten

Venten is het te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen of diensten aan huis of op straat zonder een vaste plaats. Venten is vergunningvrij mits wordt voldaan aan voorwaarden.

Vergunning verlenging openingstijden horeca

De gemeente Apeldoorn hanteert standaard openingstijden voor horecagelegenheden (zie Voorwaarden). Wilt u uw horecazaak langer openhouden, dan vraagt u een vergunning verlenging openingstijden aan. Uw horecazaak moet uiterlijk om 04.00 uur 's nachts sluiten.

Evenementenvergunning

Voor het organiseren van een evenement heeft u meestal een vergunning nodig. Ook moet u aan allerlei zaken voldoen. Een evenement is een activiteit die voor publiek toegankelijk is.

Wet Bibob

De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob) is een middel om de integriteit van de overheid te beschermen.

Standplaatsvergunning

Voor markt- of straathandel in de openbare ruimte buiten de markt heeft u een standplaatsvergunning van de gemeente nodig. Ook voor locaties op particuliere terreinen heeft u in veel gevallen een vergunning nodig.

Zakelijke parkeervergunning

U kunt een zakelijke parkeervergunning aanvragen als uw bedrijf is gevestigd in een parkeervergunninggebied en u geen eigen parkeerplaats(en) tot uw beschikking heeft.

Terrasvergunning

U hebt een terrasvergunning nodig wanneer u een terras wilt plaatsen bij uw bedrijf. Óók als het terras op uw eigen terrein komt. U hebt in principe géén terrasvergunning nodig als u een terras buiten de bebouwde kom of bij een para commerciële instelling, zoals een sportvereniging of verzorgingstehuis, wilt plaatsen.

Kinderopvang starten of wijzigen

Voor het starten van een kinderopvang moet u toestemming vragen aan de gemeente. Dat geldt ook voor gastouderbureaus (GOB) en voorzieningen voor Gastouderopvang (VGO). Voldoet u aan de wettelijke eisen en regels om te worden opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK)? Dan registreert de gemeente uw kinderopvangorganisatie in het LRK en mag u starten. Ook als uw gegevens veranderen, moet u dit doorgeven aan de gemeente.

Handelarenregister tweedehands goederen

Iedere ondernemer met een vestiging in Apeldoorn die goederen inruilt, inkoopt of inneemt van particulieren is verplicht zich bij de gemeente te registreren als handelaar in tweedehands goederen. Ook bent u verplicht juist en volledig een in- en verkoopregister van inkomende en uitgaande goederen bij te houden via een beveiligde website. Het registratiesysteem vergelijkt uw invoer direct met informatie van de politie over gestolen goederen. Als u iets registreert dat gestolen blijkt te zijn, krijgt de politie hiervan bericht. De snelheid van uitwisseling van gegevens vergroot de pakkans.

Vergunning alcoholvrij bedrijf

U hebt een vergunning alcoholvrij bedrijf nodig als u alcoholvrije dranken zoals koffie en frisdrank wilt verkopen in uw bedrijf. Bijvoorbeeld in een lunchroom of een cafetaria.

Brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (BGBOP)

Het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen geeft brandveiligheidsvoorschriften voor het gebruik van een locatie waarvoor vanuit andere regels geen brandveiligheidseisen zijn gesteld. Denk aan openluchtfestivals en campings en het plaatsen van tenten. Om te beoordelen of aan de brandveiligheidsvoorschriften wordt voldaan, moet een melding worden gedaan.

Ontheffing verordening winkeltijden (avondwinkel)

Voor het openen van een winkel buiten de normale winkeltijden om hebt u een ontheffing van de Verordening Winkeltijden nodig.

Vuurwerk verkoopvergunning

Wilt u als ondernemer vuurwerk verkopen aan particulieren, dan heeft u daarvoor een vergunning nodig. Deze vergunning vraagt u bij ons aan.

Exploitatievergunning seksinrichting of escortbedrijf

U hebt een vergunning nodig als u een seksinrichting zoals een prostitutiebedrijf, seksbioscoop, erotische massagesalon of escortbedrijf wilt beginnen.

Gedoogverklaring coffeeshop

In een coffeeshop is de handel en het gebruik van softdrugs onder bepaalde voorwaarden toegestaan. Als u een coffeeshop wilt beginnen, hebt u daarvoor een gedoogverklaring nodig. U komt voor een gedoogverklaring in aanmerking als er in de gemeente Apeldoorn minder dan 5 coffeeshops aanwezig zijn.

Tijdelijke ontheffing alcohol schenken

Als u bedrijfsmatig alcohol wilt schenken hebt u een alcoholvergunning nodig. Onder bepaalde voorwaarden kunt u echter een tijdelijke ontheffing krijgen.

Vergunning speelautomatenhal aanvragen

Als u een speelautomatenhal wilt exploiteren, dient u daarvoor een exploitatievergunning aan te vragen. Voor de speelautomaten is ook een aanwezigheidsvergunning nodig. Op dit moment is het niet mogelijk een exploitatievergunning voor een speelautomatenhal aan te vragen. Het maximale aantal vergunningen (5) dat de gemeente afgeeft is bereikt. U kunt daarom geen vergunning aanvragen. Zodra dit weer kan, wordt dat op deze pagina gemeld en gepubliceerd.

Vergunning marktstandplaats

Apeldoorn houdt wekelijks zeven markten. U kunt hiervoor een marktstandplaats aanvragen. Als u in aanmerking wilt komen voor een vaste standplaats op de markt, dan laat u zich op de wachtlijst plaatsen of loopt u geregeld mee.

Uw Reactie
Uw Reactie