Alcoholvergunning

U hebt een alcoholvergunning nodig als u bedrijfsmatig alcohol schenkt. Dit geldt voor bedrijven zoals een café, restaurant of slijterij en ook voor verenigingen en stichtingen met bijvoorbeeld een sportkantine of wijkgebouw.

 
Duur maximaal 2 maanden
Kosten

€ 1.422,89 voor een alcoholvergunning
€ 406,51 voor een wijziging alcoholvergunning
€ 107,94 voor een melding wijziging leidinggevende

Lees meer

U moet een alcoholvergunning aanvragen als:

 • U een horecabedrijf wilt overnemen of starten
 • De inrichting bouwtechnisch wordt veranderd, bijvoorbeeld door wijzigingen in het aantal toiletten, de ventilatie of de oppervlakte van uw bedrijf
 • De ondernemingsvorm wijzigt en daarmee ook het uittreksel van het handelsregister van de Kamer van Koophandel wijzigt

U kunt uw alcoholvergunning online aanvragen. Houdt u er rekening mee dat een aanvraagprocedure maximaal 8 weken duurt.

Wijzigingen

U kunt wijzigingen online doorgeven.

Een wijziging van leidinggevende(n) kunt u doorgeven zonder dat er een nieuwe vergunning nodig is. De aangemelde leidinggevende mag daardoor meteen nadat u de ontvangstbevestiging van uw melding van de gemeente heeft ontvangen, als leidinggevende actief zijn in uw horecazaak. De ontvangstbevestiging bewaart u bij uw alcoholvergunning.

Uw vergunning bestaat dan uit 2 delen: de vergunning zelf en in een aanhangsel (bijlage) uw melding met daarop alle in uw horecabedrijf werkzame leidinggevenden. Aangemelde leidinggevenden zijn pas bijgeschreven in het aanhangsel (bijlage) als ze na toetsing aan de eisen van de Alcoholwet voldoen.

Wet Bibob

Uw aanvraag wordt getoetst aan de Wet Bibob. Deze wet geeft de gemeente de mogelijkheid een vergunning te weigeren als er aanwijzingen zijn dat er een ernstig gevaar bestaat dat de vergunning (mede) wordt gebruikt om strafbare feiten te plegen.

Dit geldt in beginsel niet voor een kantine van een sportvereniging of een buurthuis, (para commerciële instelling). Voor de toetsing aan de Wet Bibob vult u een apart aanvraagformulier in. Tijdens het online invullen van het aanvraagformulier vindt u een link naar de verplichte bibobvragenlijst vergunningen. Op de Bibobpagina vindt u ook een uitgebreide uitleg over de Wet Bibob.

Op basis van de door u gegeven antwoorden en aangeleverde bijlagen, kan de gemeente aanvullende vragen aan u stellen (artikel 4:5 algemene wet en bestuursrecht). Wanneer na het stellen van de aanvullende vragen de aanvraag niet compleet is, wordt uw aanvraag buiten behandeling gesteld. Lever dus in eerste instantie zoveel mogelijk gegevens, zo duidelijk mogelijk aan.

Als u vragen heeft over de aan te leveren gegevens dan kunt u contact op nemen met het cluster vergunningen via telefoonnummer 14 055.

 • Alle leidinggevenden zijn minimaal 21 jaar (voor een vereniging ten minste 2 personen).
 • Alle leidinggevenden beschikken over een verklaring Sociale Hygiëne van de Stichting Vakbekwaamheid Horeca (SVH).
 • Alle leidinggevenden voldoen aan de moraliteitseisen.
 • De inrichting voldoet aan een aantal inrichtingseisen, bijvoorbeeld op het gebied van ventilatie en toiletten. Voor een slijterij geldt alleen een 15 m2 oppervlakte-eis. Als een slijterij onderdeel is van een supermarkt moet een zogenaamde verbindingslokaliteit (voor uitleg zie Definities en toelichting) aangebracht worden.
 • U staat als ondernemer ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • U beschikt als vereniging of stichting over een bestuursreglement waarin u zich verbindt aan de zogenoemde para commerciële voorschriften. Een stichting of vereniging mag bijvoorbeeld niet horecaruimte verhuren aan derden.
 • Dit is om oneerlijke concurrentie met de reguliere horeca tegen te gaan. Uw bedrijf wordt hierop gecontroleerd voordat een alcoholvergunning wordt afgegeven.

Moraliteitseisen

 • Artikel 8 lid 1c van de Alcoholwet zegt dat je als leidinggevende niet onder curatele mag staan. In het artikel staat ook dat je niet uit de ouderlijke macht of voogdij ontzet mag zijn. Dit betekent dat de wet iemand niet meer geschikt acht om als ouder of voogd op te treden. De wetgever vindt dit zo ernstig dat zo iemand ook niet geschikt kan zijn om als leidinggevende in de horeca werkzaam te zijn.
 • Artikel 8 lid 1b zegt dat je niet van slecht levensgedrag mag zijn. Vroeger was het zo dat je een bewijs van goed gedrag aan de burgemeester moest vragen. Tegenwoordig moet je een verklaring omtrent het gedrag (vog) hebben om aan deze eis te voldoen. De verklaring geeft de gemeente af nadat ze inlichtingen heeft gevraagd bij de Justitiële Informatiedienst. Als uit het onderzoek blijkt dat er geen strafbare feiten bekend zijn over de aanvrager volgt een vog. Als er wel sprake is van strafbare gedragingen beoordeelt een speciale commissie (centraal orgaan verklaring omtrent gedrag) of deze gedragingen van belang zijn voor het doel waarvoor de verklaring is aangevraagd.
 • De leeftijdseis van 21 jaar staat in artikel 8 lid 1c. Er is geen mogelijkheid meer om ontheffing van deze leeftijdseis te krijgen. De achterliggende gedachte van deze leeftijdsgrens is dat je als leidinggevende in voorkomende gevallen enig overwicht moet hebben.
 • Artikel 8 lid 2 verwijst naar het alcoholbesluit Hierin zijn nadere zedelijkheidseisen gesteld aan leidinggevenden. Zo mag de bedrijfsleider/beheerder de afgelopen 5 jaar niet onherroepelijk veroordeeld zijn tot een gevangenisstraf van meer dan 6 maanden.
 • De laatste 5 jaar mag je max. een keer veroordeeld zijn tot een onvoorwaardelijke geldboete van = 500 euro vanwege bepaalde overtredingen. Denk aan de Opiumwet (drugshandel), overtredingen Alcoholwet, Wegenverkeerswet (rijden onder invloed), Wet op de kansspelen (illegaal gokken).
 • Ook personen die als leidinggevenden werkzaam zijn geweest in een horecabedrijf dat langer dan een maand gesloten is geweest op bevel van de burgemeester, kunnen in principe niet meer aan de slag als leidinggevende.

Slijtlokaliteit

Een van een afsluitbare toegang voorziene lokaliteit, onderdeel uitmakend van of samenvallend met een inrichting waarin u het slijtersbedrijf uitoefent, in ieder geval bestemd voor het verstrekken van sterke drank voor gebruik elders.

Nering ruimte 

Ruimte binnen een gebouw, welke in gebruik is voor het uitoefenen van kleinhandel of de zelfbedieningsgroothandel of één van de volgende activiteiten:

 • het bedrijfsmatig aan particulieren verkopen van goederen (openbare verkoping)
 • het bedrijfsmatig aanbieden van diensten
 • het bedrijfsmatig verhuren van goederen
 • het in het openbaar bedrijfsmatig opkopen van goederen.

Een veel voorkomende nering ruimte is de supermarkt.

Verbindingslokaliteit

Een tot een inrichting waarin u het slijtersbedrijf uitoefent behorende lokaliteit die in gebruik is als passage tussen een nering ruimte en een slijtlokaliteit. In deze ruimte mag u de kleinhandel niet uitoefenen. Er mogen evenmin zelfbedieningsgroothandels of andere onder nering ruimte genoemde activiteiten plaatsvinden.

Loopafstand

De kortste afstand in de verbindingslokaliteit tussen de toegangsdeur van de slijtlokaliteit en de deur tot de nering ruimte. Het gaat erom dat u op een afstand van ten minste 0,30 m van constructieonderdelen kan lopen. De deurpost is daarbij een constructieonderdeel.

Uw Reactie
Uw Reactie